1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về hàng hóa có khuyết tật

Một số bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về hàng hóa có khuyết tật

Tải bản đầy đủ - 0trang

gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng, kể cả trường

hợp hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật

hiện hành nhưng chưa phát hiện được khuyết tật tại thời điểm hàng hóa được

cung cấp cho người tiêu dùng”. Hàng hóa có khuyết tật bao gồm: Hàng hóa sản

xuất hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật; Hàng hóa đơn lẻ có

khuyết tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ; Hàng

hóa tiềm ẩn nguy cơ gây mất an tồn trong q trình sử dụng nhưng khơng có

hướng dẫn, cảnh báo đầy đủ cho NTD4

Không những từ trong định nghĩa mà trong việc quy định vấn đề bồi thường

thiệt hại cũng có một sự bất hợp lý. Nếu như BLDS quy định chủ thể kinh doanh

hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng thì phải bồi thường thì Luật BVQLNTD

quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt

hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật do mình cung cấp gây thiệt hại đến

tính mạng, sức khỏe, tài sản của NTD.

Như vậy, hàng hóa có khuyết tật và hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng

không giống nhau và ngữ nghĩa của hai cụm từ “Khuyết tật” và “Không đảm

bảo chất lượng” cũng không đồng nhất với nhau. Điều này cho thấy, có một sự

không thống nhất giữa BLDS và Luật BVQLNTD.

3.2. Đề xuất giải pháp hồn thiện quy định pháp luật

Mặc dù có mâu thuẫn trong quy định về chất lượng của hàng hóa tuy nhiên,

Luật BVQLNTD năm 2010 và BLDS năm 2015 có tính thống nhất ở chỗ khi

hàng hóa khơng đạt chất lượng gây thiệt hại thì phải bồi thường. Tuy nhiên, Luật

BVNTD còn hạn chế về mặt ngữ nghĩa, đồng thời cũng hạn chế nếu có trường

hợp cụ thể xảy ra. Khi đã xác định hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng thì

khơng thể áp dụng Luật BVQLNTD. Nếu ý kiến chủ quan của Thẩm phán, mặc

nhiên để xác định đó là hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng hoặc đó là hàng hóa

có khuyết tật, thì dẫn đến sự thao túng khi áp dụng các quy định pháp luật.

4 Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương (2016), Hỏi – Đáp pháp luật về bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội, tr.49.

Trang | 8Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này là các văn bản quy định pháp luật

không thống nhất. Thực tiễn một số vụ án, các nhà làm luật mặc nhiên hiểu rằng

hàng hóa có khuyết tật cũng là hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng, hàng hóa có

khuyết tật được quy định trong Luật BVQLNTD còn BLDS năm 2015 khơng hề

đề cập đến cụm từ này, nhưng thực tiễn xét xử lại cố tình áp dụng, khi nhận định

là “hàng hóa có khuyết tật” nhưng khi quyết định lại áp dụng điều luật của

BLDS. Từ những lập luận trên tác giả kiến nghị như sau:

Nếu BLDS đã quy định rõ về vấn đề này thì Luật BVQLNTD nên thống

nhất tránh những trường hợp thực tế đã mắc phải. Kiến nghị sửa, đổi Luật

BVQLNTD như sau tại khoản 1 Điều 23 Luật BVQLNTD quy định:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt

hại trong trường hợp hàng hóa có khuyết tật……”

Nên sửa lại:

“Tổ chức, cá nhân kinh doang hàng hóa có trách nhiệm bồi thường thiệt

hại trong trường hợp hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng….”.

Đồng thời, kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị Quyết

hướng dẫn về “hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng” tại Điều 608 của BLDS

năm 2015.

Cần phải đưa ra các tiêu chí để đánh giá một sản phẩm khơng đảm bảo chất

lượng, để việc xét xử có một quy chuẩn thống nhất, tránh tình trạng áp dụng tùy

tiện và áp đặt ý chí chủ quan trong q trình xét xử.Trang | 9KẾT LUẬN

Hàng hóa có khuyết tật là hàng hóa khơng đảm bảo an tồn cho người tiêu

dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu

dùng, kể cả trường hợp hàng hóa có được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn hoặc

quy chuẩn kỹ thuật hiện hành nhưng chưa phát hiện ra được khuyết tật tại thời

điểm hàng hóa được cung cấp cho người tiêu dùng, bao gồm: Hàng hóa sản xuất

hàng loạt có khuyết tật phát sinh từ thiết kế kỹ thuật; Hàng hóa đơn lẻ có khuyết

tật phát sinh từ quá trình sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ; Hàng hóa tiềm

ẩn nguy cơ gây mất an tồn trong q trình sử dụng nhưng khơng có hướng dẫn,

cảnh báo đầy đủ cho người tiêu dùng. Chính vì vậy, pháp luật bảo vệ QLNTD đã

quy định cụ thể trách nhiệm của cá nhân, tổ chức kinh doanh với NTD khi cung

cấp hàng hóa có khuyết tật đến tay NTD.

Để giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng ít tốn kém hơn đối với biện

pháp thu hồi sản phẩm, hàng hóa khuyết tật thì pháp luật cần quy định rõ hơn về

những trường hợp nào thì sử dụng biện pháp thu hồi, trường hợp nào thì bồi

thường,... quyền yêu cầu thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền và người tiêu dùng cùng các biện pháp chế tài cụ thể.Trang | 10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb.

CAND, Hà Nội, 2012;

2. Trường Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010;

3. Bộ luật Dân sự năm 2015;

4. Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương (2016), Hỏi – Đáp pháp luật về bảo

vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội.

5. Các link đã truy cập:

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca00038.html,ngàytruycập12/10/2019.

https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/HANG-HOA-CO-KHUYET-TAT-VATRACH-NHIEM-THU-HOI-HANG-HOA-CO-KHUYET-TAT-THEO-QUYDINH-TAI-LUAT-BAO-VE-NGUOI-TIEU-DUNG-6985/,ngàytruycập12/10/2019

https://www.honda.com.vn/pages/new/new-recall/new-recall.html, ngày truy cập

12/10/2019.Trang | 11MỤC LỤCTrang | 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về hàng hóa có khuyết tật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×