1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tại BLDS 2015 đặt tên điều luật là quyền đòi lại tài sản nhưng nội dung của điều luật lại bao gồm cả quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, việc quy định đan xen giữa quyền và nghĩa vụ sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật do

Tại BLDS 2015 đặt tên điều luật là quyền đòi lại tài sản nhưng nội dung của điều luật lại bao gồm cả quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, việc quy định đan xen giữa quyền và nghĩa vụ sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật do

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tại BLDS 2015 đặt tên điều luật là quyền đòi lại tài sản nhưng nội dung của điều luật lại bao gồm cả quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, việc quy định đan xen giữa quyền và nghĩa vụ sẽ gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật do

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×