1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào tài khoản phát sinh được thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ hiện hành.

Các nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào tài khoản phát sinh được thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ hiện hành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập tổng hợpGVHD:Hồng Thị LiênVề kế tốn tài sản cố định: Các chứng từ liên quan đến tăng giảm TSCĐ đều

được lập đầy đủ hợp lệ. Công tác tính khấu hao TSCĐ cũng được thực hiên khoa học

và chính xác.

Về kế tốn thuế: Cơng ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Kê khai đúng,

đủ và nộp tờ khai đúng hạn cho cơ quan thuế. Nắm vững luật, thông tư, nghị định luôn

cập nhập những thay đổi về chính sách thuế của nhà nước.

3.2.2. Nhược điểm.

Cơng tác quản lý chi phí ở Cơng ty chưa tốt, làm chi phí hoạt động SXKD tăng,

chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ tăng chi phí lớn hơn tỷ lệ tăng doanh thu làm giảm hiệu quả hoạt

động SXKD của Cơng ty.

Kế tốn quỹ: Lượng tiền mặt để tại quỹ của Cơng ty còn nhiều gây lãng phí

lượng tiền nhãn rỗi. Quỹ lương còn phụ thuộc vào quyết tốn của chủ đầu tư vì vậy

nhiều khi vẫn còn phát lương chậm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động.

Công ty áp dụng hình thức ghi sổ là Nhật ký chung nhưng danh mục sổ sách của

Công ty lại không sử dụng nhật ký đặc biệt để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Các nghiệp vụ kinh tế đều ghi vào sổ nhật lý chung nên khối lượng ghi chép ở nhật ký

chung lớn và khó kiểm tra đối chiếu.

Kế tốn Tài sản cố định: TSCĐ của Cơng ty có giá trị tương đối nhưng lại khơng

sử dụng sổ (thẻ) chi tiết TSCĐ để theo dõi. Nên gây khó khăn trong công tác sử dụng

và bảo quản dẫn đến hay mất mát thiệt hại cho Công ty.

3.3. Đánh giá khái qt về cơng tác tài chính tại Cơng Ty TNHH Thành Minh

Mường Nhé

3.3.1.Ưu điểm

Trong giai đoạn năm 2016-2019 tình hình tài chính của cơng ty TNHH Thành

Minh Mường Nhé đã dặt được những mặt tích cực sau :

Về khả năng thanh tốn : Qua số liệu đã phân tích ta thấy khả năng thanh tốn

của cơng ty ngày càng được cải thiện do đó các đối tác yên tâm về khả năng than h

tốn của cơng ty.

Các chỉ tiêu đặt mức tốt và có xu hướng tăng lên cho thấy sự ổn định về tài chính

của cơng ty.

Tài sản vẫn đủ bù đắp cho khoản nợ đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh

doanh vẫn bình thường.

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh : qua số liệu phân tích ta thấy doanh thu, lợi

nhuận của Cơng ty ngày càng tăng chứng tỏ hoạt động của công ty đã đi đúng hướng

và hiệu quả ngày càng được phát huy .

Nó cũng đã chứng tỏ cơng ty đã kiểm sốt được những khoản chi phí phát sinh

trong q trình sản xuất kinh doanh. Cơng cần duy trì và phát huy điều này.

3.3.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả , phân tích báo cáo tài chính tại Cơng ty TNHH Thành

Minh Mường Nhé vẫn còn tồn tại các mặt hạn chế như sau:Sinh viên:Giàng A Nhè18Lớp: K9CĐA2 – Ngành kế toánBáo cáo thực tập tổng hợpGVHD:Hoàng Thị LiênTrong cơ cấu của cơng ty chỉ có nợ ngắn hạn và vốn chủ sở hữu nợ dài hạn chiến

khá ít.

Mặc dù có thể thấy vốn chủ sở hữu cao ,chiến tỷ trọng lớn nhưng đầu tư vào tài

sản dài hạn sẽ yêu cầu phải đem lại lợi ích càng nhiều và càng cố gắng thời gian càng

tốt ,trong khi đó các tài sản dài hạn có thời gian thu hồi vốn dài.

Mặt khác nếu sử dụng nợ ngắn hạn mà đầu tư tài sản dài hạn sẽ gây ra rủi ro

trong thanh toán. Chính vì vậy , cơng ty đa dạng các nguồn vốn hơn nữa.CHƯƠNG IV

ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPSinh viên:Giàng A Nhè19Lớp: K9CĐA2 – Ngành kế toánBáo cáo thực tập tổng hợpGVHD:Hoàng Thị LiênQua nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tế tại tại Công Ty TNHH Thành Minh

Mường Nhé

4.1. Hướng đề tài thứ nhất:

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng Ty TNHH Thành

Minh Mường Nhé

Lý do:

Xuất phát từ ý nghiã và tầm quan trọng của tiền lương và các khoản trích theo

lương tại doanh nghiệp với mong muốn vận dụng những kiến thức ở nhà trường với

thực tế em đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cơng

ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh Mường Nhé”. Vì điều kiện thời gian có hạn , do

đó em chỉ tập trung nghiên cứu một số phạm vi số liệu về tiền lương và các khoản

trích theo lương của 2016, năm 2017 và năm 2018 để từ đó đưa ra những vấn đề có

tính chất về thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và kiến nghị các giải phát giải

quyết vấn đề còn tồn tại về tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Minh

Mường Nhé.

4.2. Hướng đề tài thứ hai:

Kế toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Thành Minh Mường Nhé

Lý do:

Qua thực tế tìm hiểu và lý thuyết được học ở nhà trường , nhận thức được tầm

quan trọng trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thành Minh Mường Nhé em

quyết định chon đề tài ‘ Kế tốn tài sản cố định tại Cơng ty TNHH Thành Minh

Mường nhé ‘ và để tìm hiểu thực tế bổ sung thêm kiến thức cho bản thân không phải

bỡ ngỡ khi ra trường làm việc.

4.3. Hướng đề tài thứ ba:

Kế toán vốn bằng tiền và hoạt động thanh toán tại Công Ty TNHH Thành

Minh Mường Nhé

Lý do :

Xét về tầm quan trọng và tính cấp thiết của ‘ Kế tốn vốn bằng tiền và hoạt động

thanh toán” nên em đã chọn đề tài này để nghiêm cứu trong quá trình thực tập nghề

nghiệp tại Công Ty TNHH Thành Minh Mường Nhé.KẾT LUẬN

Trong điều kiện kinh tế thị trường và xu thế hội nhập như hiện nay, hạch toán kếSinh viên:Giàng A Nhè20Lớp: K9CĐA2 – Ngành kế toánBáo cáo thực tập tổng hợpGVHD:Hồng Thị Liêntốn ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng của nó, đặc biệt là đối với việc cung cấp

thông tin cho các nhà quản trị Công ty, giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn kịp thời đối

với các hoạt động của Công ty. Do vậy công tác hạch tốn kế tốn phải chính xác, đầy

đủ, đảm bảo cung cấp thông tin trung thực và kịp thời.

Trong báo cáo thực tập tổng hợp này, trên cơ sở phản ánh thực trạng cơng tác kế

tốn tại Cơng ty TNHH Thành Minh Mường Nhé với những ưu điểm và một số tồn tại

cần khắc phục, em xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác

hạch tốn tại Cơng ty. Trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân em, em hy vọng

rằng những ý kiến này có thể góp phần vào hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tại

Cơng ty.

Trong thời gian thực tập tổng quan tại Công ty TNHH Thành Minh Mường Nhé

đã giúp em hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cách thức tổ chức, sắp xếp bộ máy quản lý

của Cơng ty. Cơng ty muốn có bước đi đúng đắn, vững vàng trên thương trường, kinh

doanh có hiệu quả thì bộ máy quản lý của Cơng ty phải linh hoạt, nhạy bén trong việc

nắm bắt thơng tin, tìm nguồn công việc, tổ chức sắp xếp công việc hợp lý và đạt hiệu

quả.

Tuy đã hết sức cố gắng, song do còn hạn chế về kiến thức lý luận và thực tế nên

trong quá trình tìm hiểu và trình bày báo cáo khó tránh khỏi những sai sót, khiếm

khuyết. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy, cơ để bài

báo cáo được hồn thiện hơn và làm tiền đề giúp em làm tốt khóa luận thực tập cũng

như trong công việc sau này.

Lời cuối, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn nhiệt tình của cơ giáo Hồng Thị

Liên, cùng tồn thể ban giám đốc, cán bộ nhân viên trong Công ty TNHH Thành Minh

Mường Nhé đã giúp em rất nhiều trong việc hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này

Mường Nhé, ngày 25 tháng 3 năm2015

Sinh viên thực hiệnGiàng A NhèSinh viên:Giàng A Nhè21Lớp: K9CĐA2 – Ngành kế toánBáo cáo thực tập tổng hợpGVHD:Hoàng Thị LiênDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Một số báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán.

2. Tài liệu nội bộ Cty TNHH Thành Minh Mường Nhé

3. Giáo trình kế tốn tài chính Cơng ty (Tác giả TS. Nguyễn Ngọc Quang

– xuất bản năm 2011)

4. Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành 14/09/2006Sinh viên:Giàng A Nhè22Lớp: K9CĐA2 – Ngành kế toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nghiệp vụ kinh tế phản ánh vào tài khoản phát sinh được thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ hiện hành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×