1. Trang chủ >
  2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
  3. Hợp đồng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngay sau khi kết thúc sự kiện bất khả kháng Các Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác.

Ngay sau khi kết thúc sự kiện bất khả kháng Các Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành …….. (….) bản gốc có giá trị pháp lý như

nhau, mỗi bên giữ  ……(……) bản gốc làm căn cứ và thực hiện.3.Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không

Bên nào bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Đại diện Các Bên đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và

cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BPHỤ LỤC 01(Kèm theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số: …../20…./HĐ/...BANK – ………. ký ngày …. tháng ….

năm 20…. giữa ... (...BANK) và ………………)STTSảnphẩm,

mô tả

và các

yêu cầu

đối với

Sản

phẩmHãng

sả

n

xu

ấtThời

gi

an

bả

onh

(tng

)Đơn

gi

á/

1s

ản

phmSốợn

gThàn

h

tiề

n

(V

N

D)Tổng cộng (đã bao gồm thuế VAT): ..........................................

Bằng chữ: .............................................ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGhi

ch

ú–––––––––¶¶¶–––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO SẢN PHẨMHơm nay, ngày ……/……/………tại ………, các bên gồm:Bên A: Ngân hàng … (...Bank)-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….…………………….-Đại diện: Ông/Bà……………………. Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số ……của …… ngày……/……/……Bên B: Công ty …………………….……………………………………………………-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng

ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay

đổi lần thứ …… ngày ……/……/……-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: …………………….Fax: …………………….-Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/……Hai bên tiến hành bàn giao hàng hóa theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số ................ ký

ngày ...../....../......với nội dung như sau:

Điều 1.Nội dung bàn giaoLoại Sản

phẩmNội dung/Mô tảSố lượngĐánh giáGhi chúCác vấn đề khác (nếu có):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................

Điều 2.Biên Bản này là một phần khơng tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa số

………………………. ngày …….tháng ……. năm ............ .Điều 3.Biên bản này được lập thành ..... (......) bản, có giá trị như nhau mỗi Bên giữ ..... (.....) bản và

có hiệu lực kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––¶¶¶–––––––––BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG-Căn cứ Hợp đồng mua bán hàng hóa số: ………………….. giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam

Thịnh Vượng (...Bank) và ..............................

Căn cứ Biên bản bàn giao …………………………..

Căn cứ tình hình thực tế.Hơm nay, ngày ……/……/………tại ………, các bên gồm:Bên A: Ngân hàng … (...Bank)-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….…………………….-Đại diện: Ông/Bà……………………. Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số ……của …… ngày……/……/……Bên B: Công ty …………………….……………………………………………………-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đầu tư

số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/……-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: …………………….Fax: …………………….-Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/……

Đã thỏa thuận ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng này với các nội dung như sau:Điều 1.Nội dung

1. Bên B đã thực hiện cung cấp hàng hóa cho Bên A theo Hợp đồng mua bán hàng hóa số ....... ... ký

ngày ..../...../.....(Sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”), chi tiết như sau:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Bên A đã thực hiện thanh toán giá trị Hợp đồng cho Bên B, chi tiết như sau:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Nội dung khác:Điều 2.Thanh lý Hợp đồng

1. Các Bên đồng ý thanh lý Hợp đồng nêu trên kể từ ngày ..............

2. Đến ngày ..............., Bên A đã thanh toán cho Bên B: ..................,% giá trị Hợp đồng tương ứng với

số tiền: .................................

Số tiền còn lại: ................................. Bên A có trách nhiệm thanh tốn cho Bên B trong vòng ........

(........) ngày kể từ khi Các Bên ký kết Biên bản thanh lý này.Điều 3.Biên bản thanh lý này được lập thành ..... (........) bản, có giá trị như nhau mỗi bên giữ ......

(.........) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngay sau khi kết thúc sự kiện bất khả kháng Các Bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện Hợp đồng nếu không có thỏa thuận khác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×