1. Trang chủ >
  2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
  3. Hợp đồng >

Bằng Phụ lục đặt hàng này, Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý cung cấp, lắp đặt cho Bên A các Hàng hóa như sau:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (228.7 KB, 21 trang )


TT

1Tên Hàng hóaThời hạn bảo

hành (tháng)Số lượng (….)Đơn giá

(VND)Thà

(VTổng cộng:

(Bằng chữ:)2.Thời

gian

thực

hiện

……………………………….cungcấp,lắpđặtHànghóa:3.Địa điểm thực hiện cung cấp, lắp đặt Hàng hóa:

………………………………..

4.

Đầu mối nhận bàn giao Hàng hóa của Bên A:

- Họ tên: …………………………

- Chức vụ: ………………………

- Điện thoại liên hệ: ……………………….

Điều 2: Hiệu lực

1. Phụ lục đặt hàng này là một phần không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc về

việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số ……………………….ký ngày

…….tháng ……. năm ……………..

2. Phụ lục đặt hàng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bên xác nhận việc ký Phụ

lục đặt hàng này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không Bên nào bị ép

buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Từng Bên một đã đọc lại, hiểu rõ, thống nhất

và cùng ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––¶¶¶–––––––––

BIÊN BẢN THANH LÝ PHỤ LỤC ĐẶT HÀNG

--Căn cứ vào Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp và lắp đặt Hàng hóa số

………………….. giữa Cơng ty... và ..............................(“Hợp đồng ngun

tắc”)

Căn cứ Phụ lục số 01 của Hợp đồng nguyên tắc ký ngày.... giữa Công ty...

và.........;

Căn cứ Phụ lục đặt hàng số ........ ký ngày....giữa Công ty... và............

Căn cứ Biên bản bàn giao Hàng hóa …………………………..

Căn cứ tình hình thực tế.Hơm nay, ngày ……/……/………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại:……………………. Fax:…………………….…………………….-Đại diện: Ông/Bà…………………….Chức vụ:…………………….

Theo Văn bản ủy quyền số……của …… ngày……/……/……Bên

B:

Công

ty

………………………………………………………………………….-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy

chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/…… cấp thay đổi

lần thứ …… ngày ……/……/……Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (21 trang)

×