1. Trang chủ >
  2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
  3. Hợp đồng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục đặt hàng này được lập thành ....(.....) bản, có giá trị như nhau mỗi Bên giữ ....(....) bản để thực hiện.

Phụ lục đặt hàng này được lập thành ....(.....) bản, có giá trị như nhau mỗi Bên giữ ....(....) bản để thực hiện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––¶¶¶–––––––––

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BIỂN HIỆU

(Kèm Phụ lục đặt hàng số…..ký ngày…../…./……giữa……)Hôm nay, ngày ……/……/………tại ………, các bên gồm:Bên A: Công ty...-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: ……………………. Fax: …………………….…………………….-Đại diện: Ông/Bà……………………. Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số ……của …… ngày……/……/……Bên B: Công ty …………………….……………………………………………………-Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……-…… cấp lần đầu ngày ……/……/

…… cấp thay đổi lần thứ …… ngày ……/……/……-Địa chỉ: …………………….……………………………………………………-Điện thoại: …………………….Fax: …………………….-Đại diện: Ông/bà…………………….Chức vụ: …………………….

Theo Văn bản ủy quyền số: ……của …… ngày……/……/……Hai bên tiến hành nghiệm thu Biển hiệu theo Phụ lục đặt hàng số ................ ký

ngày ...../....../......với nội dung như sau:

Điều 1.Nội dung nghiệm thu:Loại biển

hiệuMB13.QĐ-MSTT/02Nội dungĐánh giá18Ghi chúCác vấn đề khác (nếu có):

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Điều 2.Biên Bản này là một phần không tách rời của Hợp đồng nguyên tắc về việc sản xuất,

lắp đặt biển hiệu số ………………………. ngày …….tháng ……. năm ............ , Phụ

lục Hợp đồng số 01 ký ngày ...../...../..... và Phụ lục đặt hàng số ...../..../..... ký

ngày...../...../....Điều 3.Biên bản này được lập thành ..... (......) bản, có giá trị như nhau mỗi bên giữ ..... (.....)

bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.MB13.QĐ-MSTT/0219ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B(Ký và ghi rõ họ tên)(Ký và ghi rõ họ tên)MB13.QĐ-MSTT/0220Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục đặt hàng này được lập thành ....(.....) bản, có giá trị như nhau mỗi Bên giữ ....(....) bản để thực hiện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×