1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XÂY DỰNG KHUNG KH TỔNG THỂ

XÂY DỰNG KHUNG KH TỔNG THỂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Khung KH theo “ Mục tiêu, Kết quả mong đợi, Ngân

sách, Thời gian và Người chịu trách nhiệm thực hiện”

TT Mã Hoạt động

Mục tiêu 1

KQMĐ 1

Hoạt động 1

Hoạt động 2

……………Tổng

Kinh phí/năm (…

kinh

USD)

phí

Năm Năm Năm

20..

20..

20..Đơn vị/cá

nhân chịu

trách nhiệm3.2. Khung KH theo “ Mục tiêu, Ngân sách”

Mục tiêu 1: ………………

Kết quả mong đợi 1: …………………

TTMã HĐHoạt động

Hoạt động 1

Hoạt động 2………

……Kinh phí3.3. Khung KH theo “ Hoạt động, Ngân sách và Thời gian”

TTI

Hoạt độngĐào tạo

Trong nước

- Hoạt động 1

- Hoạt động 2

…………..

Nước ngồi

- Hoạt động 1IIMua sắm

-Hàng hóa, TTB

-Th tư vấn

- Xây lắp

…………..Tổng

kinh phíKinh phí/năm (…USD)

Năm 20..Năm 20..Năm 20..3.4. Khung KH tổng thể “ Tóm tắt KH kinh phí cho các

Mục tiêu theo Thời gian”

Mục tiêuMục tiêu 1

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

…………..Kinh phí dự kiến (…USD)

Tổng

Năm 20.. Năm 20.. Năm 20..

kinh phí3.5. Các loại khung thời gian cho các hoạt động dự án

Hoạt độngNămMục tiêu 12009201020112012…………

Mục tiêu 1

Hoạt độngNăm 2011

Q1Q2Năm 2012Q3Q4Q1Q2Q3Q41

2

Mục tiêu 1

Hoạt động

1

2

……..Năm 2012

12345678910 1112Kế hoạch hoạt động DA

1. Vai trò của Kế hoạch hoạt động dự án

 Làm sáng tỏ những hoạt động nào cần phải thực hiện,

bao lâu? Thời điểm thực hiện ? Chi phí cho hoạt động

để đảm bảo mục tiêu DA

 LKH rõ ràng tạo cơ sở cho việc quản lý, phân công

công tác, phối hợp và theo dõi các hoạt động khác của

DA

 KHHĐ có vai trò kiểm tra KH tổng thể

 Cơ sở để xây dựng KH và thực hiện hoạt động GS

32Kế hoạch hoạt động DA

2. Căn cứ của KH hoạt động dự án là KH tổng thể

3. Phương pháp LKH hoạt động dự án:

CẤU TRÚC

DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG

MƠ TẢ HOẠT ĐỘNG

TÍNH TỐN TG VÀ NGUỒN LỰC

PHÂN CƠNG THỰC HIỆN HĐ

33Kế hoạch hoạt động DA

4. Các loại Kế hoạch hoạt động dự án

 KH hoạt động năm: Được PMU xây dựng từ

tháng 9 hàng năm. Là cơ sở để xây dựng KH

quý

 KH Quý, Tháng:

 KH ngân sách

 KH mua sắm- KH đấu thầu

 KH theo dõi giám sát

 KH công tác nước ngoài

 KH thuê chuyên gia ngắn hạn nước ngoài

345. Một số khung mẫu KHHĐ dự án

Mã Nội dung

Mục tiêu 1

Kết quả

mong đợi 1

HĐ 1

HĐ 2

……..Tổng

ngân

sáchKế hoạch năm

Cá nhân/ đơn

Q1 Q2 Q3 Q4 Tổng vị thực hiện5. Một số khung mẫu KHHĐ dự án

Mã Nội dung

Ngân sách

nămKế hoạch quý 1

T1Mục tiêu 1

Kết quả

mong đợi 1

HĐ 1

HĐ 2

……..T2T3TổngGhi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XÂY DỰNG KHUNG KH TỔNG THỂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×