1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. ĐHKA: Đại học khối A

2. ĐHKB: Đại học khối B

3. CĐ: Cao đẳng4. THPT: Trung học phổ thông

5. CTCT: Công thức cấu tạo

6. PƯ: Phản ứng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Xuân Trọng – Hóa học 12 nâng cao – NXB Giáo dục

2. Cao Cự Giác – Hướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học – NXB Đại học Quốc gia

Hà Nội

3. Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long – Ôn tập kiến thức và luyện giải nhanh

bài tập trắc nghiệm Hóa học THPT – NXB Hà Nội

4. Đề thi Đại học – Cao đẳng của Bộ giáo dục và đào tạo từ năm 2007 đến năm

2014

5. Đề thi thử Đại học – Cao đẳng của một số trường THPT56MỤC LỤCtrangPHẦN A- GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN ĐỀ

1. Mục đích của chuyên đề22. Nội dung chuyên đề23. Thời lượng thực hiện chuyên đề2PHẦN B - NỘI DUNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

I.1. ESTE

I.1.1. Khái niệm và công thức của một số este3I.1.2. Đồng phân và danh pháp4I.1.3. Tính chất vật lí của este5I.1.4. Tính chất hóa học5I.1.5. Điều chế6I.1.6. Ứng dụng6I.2. LIPIT6I.2.1. Khái niệm

I.2.2. Chất béo657II. CÁC DẠNG BÀI TẬP8II.1. DẠNG 1: GỌI TÊN, VIẾT ĐỒNG PHÂN

II.1.1. Lưu ý

II.1.2. Bài tập minh họa8II.1.3. Bài tập vận dụng10II.1.4. Đáp án bài tập vận dụng12II.2. DẠNG 2: TÍNH CHẤT HĨA HỌC, NHẬN BIẾT12II.2.1. Lưu ý

II.2.2.Bài tập minh họa12II.2.3. Bài tập vận dụng15II.2.4. Đáp án bài tập vận dụng18II.3. DẠNG 3: TÍNH CHẤT VẬT LÍ, ĐIỀU CHẾ, ỨNG DỤNG.18II.3.1. Lưu ý

II.3.2.Bài tập minh họa18II.3.3. Bài tập vận dụng21II.3.4. Đáp án bài tập vận dụng22II.4. DẠNG 4: GIẢI TOÁN PHẢN ỨNG XÀ PHỊNG HĨA ESTE 23

CỦA ANCOL

II.4.1. Lưu ý

II.4.2.Bài tập minh họa25II.4.3. Bài tập vận dụng31II.4.4. Đáp án bài tập vận dụng36II.5. DẠNG 5: ESTE CỦA PHENOL37II.5.1. Lưu ý

II.5.2.Bài tập minh họa37II.5.3. Bài tập vận dụng38

58II.5.4. Đáp án bài tập vận dụng41II. 6. DẠNG 6: GIẢI BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY ESTE41II.6.1. Lưu ý

II.6.2.Bài tập minh họa42II.6.3. Bài tập vận dụng46II.6.4. Đáp án bài tập vận dụng51III. XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÁC YÊU CẦU VÀ BIÊN

SOẠN CÂU HỎI, BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG

QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CỦA CHUYÊN ĐỀ51IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN53PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ55DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT56TÀI LIỆU THAM KHẢO5659Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN C - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×