1. Trang chủ >
  2. Khoa học xã hội >
  3. Giáo dục học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Giải pháp cũ thường làm

a. Giải pháp cũ thường làm

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Bước 3: Bài mới

Bước 4: Củng cố kiến thức vừa học cho học sinh

Bước 5: Dặn dò, giao bài tập về nhà* Ưu điểm, nhược điểm của giải pháp cũ

Ưu điểm:

- Bài học thực hiện trong thời gian ngắn (1 tiết) ở trên lớp

- Nội dung bài dạy có tính hệ thống, tính logic cao

- Học sinh được tìm hiểu và được học các đơn vị kiến thức rõ ràng, mạch lạc, ghi

chép bài đầy đủ.

Nhược điểm

- Bài học có nội dung liên quan đến thực tiễn. Đồ dùng hàng ngày trong gia đình của

các em học sinh như: chai, lọ, cốc thủy tinh, hũ sành, bát , chén sứ, xi măng dùng xây nhà...

là sản phẩm của ngành công nghiệp Silicat, đó là các ngành cơng nghiệp sản xuất Thủy tinh,

Gốm – Sứ, Xi măng, mà ở địa phương nơi các em sinh sống đều có các nhà máy, làng nghề

sản xuất, tuy nhiên học sinh mới chỉ biết qua sách vở khơng được tìm hiểu thực tiễn, khơng

được tiếp xúc với nguyên liệu, quy trình sản xuất và tìm hiểu về các sản phẩm của quá trình

sản xuất, do đó chưa biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn

- Áp dụng các phương pháp dạy học truyền thống chưa phát triển năng lực, phẩm chất

cho người học như mục tiêu giáo dục đề ra, học sinh thụ động tiếp thu kiến thức, giờ dạy dễ

đơn điệu, buồn tẻ, kiến thức thiên về lí luận, ít chú ý đến kĩ năng thực hành của người học,

do đó kĩ năng vận dụng kiến thức vào đời sống thực tế bị hạn chế

b. Giải pháp mới

Bản chất của giải pháp mới.

Về mục tiêu

Mục tiêu hướng tới giáo dục học sinh nhằm tạo ra những con người phát triển hài hồ

về thể chất và tinh thần, có những phẩm chất cao đẹp, có các năng lực chung và phát huy

tiềm năng của bản thân, làm cơ sở cho việc lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời theo

đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể mà Bộ GD và ĐT đã cơng

bố.Trong đó chương trình giáo dục phổ thơng mới sẽ hình thành và phát triển cho học sinh 5

phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 10 năng lực cơ

bản, gồm: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn

đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính tốn, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội,

năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mỹ, năng lực thể chất. Bên cạnh việc

hình thành, phát triển các năng lực cốt lõi, chương trình GDPT còn góp phần phát hiện, bồi

dưỡng năng lực đặc biệt (năng khiếu) của học sinh.

3Căn cứ vào các mục tiêu trên sáng kiến nhằm khắc phục hạn chế của giải pháp cũ, đổi

mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

Cụ thể là:

-phát triển bốn năng lực cơ bản, gồm: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giảiquyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực định hướng nghề nghiệp

- Phát triển ba phẩm chất chủ yếu, gồm: yêu nước, nhân ái, trách nhiệm

Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

Thể hiện qua các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề

Lựa chọn chủ đề Công nghiệp Silicat là chủ để gần gũi với đời sống. Nội dung phù

hợp với việc học tập trải nghiệm của học sinh. Các nội dung kiến thức học tập gắn liền với

các tình huống từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh ở địa phương, những vấn đề cần giải quyết

ở địa phương. Học sinh hào hứng tham gia tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao

Bước 2: Lập kế hoạch.

Là việc tìm các nguồn lực và thời gian, khơng gian cần cho việc hồn thành các mục

tiêu. Xác định chi phí về tất cả các mặt. Hơn nữa phải tìm ra phương án chi phí ít nhất cho

việc thực hiện các mỗi mục tiêu đó. Kế hoạch chung thể hiện những hoạt động chính trong

chủ đề dạy học ai là người phụ trách phối hợp làm việc.

Kế hoạch chi tiết: Được thể hiện trong giáo án trong đó giáo viên dự kiến thiết kế

chi tiết các hoạt động. Dự kiến các phương án, kịch bản của buổi học tập hoạt động trải

nghiệm sáng tạo.Trong bước này cần xác định rõ có bao nhiêu việc cần phải thực hiện? Tiến

trình và thời gian thực hiện như thế nào? Ai là người làm? Yêu cầu công việc cần đạt được

là gì?

Hoạt động này phát huy được tinh thần hợp tác nhóm của các thầy cơ giáo trong nhóm

Hóa và các em học sinh tham gia, cùng trao đổi để tìm ra giải pháp hiệu quả và ít tốn kém

nhất

Bước 3: Tìm hiểu thực trạng.

Trong bước này giáo viên đề ra các tiêu chí cho học sinh điều tra thực trạng của chủ

đề đã lựa chọn: Tìm hiểu về nguồn tài nguyên thiên nhiên ở địa phương phục vụ cho sản

xuất, các ngành sản xuất, kinh doanh là thế mạnh của địa phương,nguyên liệu, quy trình sản

xuất và các sản phẩm của quá trình sản xuất

Bước 4: Tìm kiếm thơng tin liên quan.

Đối với giáo viên: Tìm kiếm thơng tin về chủ đề lựa chọn tại nơi có thể tổ chức cho

học sinh học tập trải nghiệm. Liên hệ nhờ tư vấn giúp đỡ chia sẻ của chuyên gia, nhà khoa

học…..

4Đối với học sinh: Giáo viên phân công nhiệm vụ cho các nhóm tìm kiếm thơng tin

có thể bằng các phương pháp như tìm kiếm tài liệu, sách báo, thư viện điện tử, phỏng vấn…

Bước 5: Tổ chức hoạt động trải nghiệm.

- Về thành phần tham gia: Lớp 11A, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn hóa học,

Ban giám hiệu, phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, doanh nghiệp......

- Về quy mô: Tổ chức theo lớp nhằm giảm chi phí và thời gian thức hiện

- Về địa điểm: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm ở các Nhà máy, cơ sở sản xuất tại các

xã trên địa bàn Huyện Nho Quan, gần trường: Xã Gia Thủy, Gia Sơn, và Nhà máy Xi măng

thuộc Huyện Gia Viễn

- Về hình thức tổ chức: Dạy học tại điểm trải nghiệm, tham gia các hoạt động thực tế,

tham quan…

- Về hình thức báo cáo: Xây dựng video, sân khấu hóa, hội thi, bài báo cáo…

Bước 6: Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Về phía giáo viên:

Xây dựng các loại phiếu đánh giá để đánh giá hoạt động dạy học trải nghiệm từ đó

đánh giá khách quan hiệu quả của tổ chức hoạt động học, điều chỉnh cho phù hợp với mục

tiêu giáo dục.

+ Phiếu đánh giá năng lực khoa học Hóa học: Phiếu này giáo viên thiết kế theo nội

dung kiến thức khoa học trong chủ đề để kiểm tra học sinh.

+ Phiếu đánh giá năng lực hợp tác nhóm: Phiếu này giáo viên xây dựng dựa trên các

tiêu chí hoạt động nhóm.

+ Phiếu đánh giá sự phát triển bản thân: Phiếu này giúp học sinh tự đánh giá được

những sự thay đổi của bản thân sau hoạt động học.

Tổng kết các loại phiếu đánh giá, từ đó đánh giá khách quan hiệu quả của hoạt động

học, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu giáo dục.

- Về phía học sinh: Hoàn thành các loại phiếu đánh giá.

(Minh chứng tại các bước tổ chức hoạt động trải nghiệm bài Công Nghiệp silicatHóa học 11- PHỤ LỤC 1)

Về hình thức báo cáo kết quả trải nghiệm

Lựa chọn hình thức báo cáo: Sân khấu hóa qua chuyên đề ngoại khóa với chủ đề: “

Dạy học gắn với sản xuất kinh doanh trong phần cơng nghiệp Silicat mơn hóa học lớp

11”. Cụ thể là

-Mục tiêu của chuyên đề: nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học, trong

đó chú trọng các năng lực: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn

đề và sáng tạo, năng lực thẩm mỹ, năng lực định hướng nghề nghiệp, đồng thời-phát huy tối đa năng khiếu cá nhân: hát, nhảy, múa, hội họa, biên kịch, biên tập...

Thống nhất giữa các nguồn lực, nhân lực tham gia:

5+ Các lực lượng tham gia chuyên đề ngoại khóa “ Dạy học gắn với sản xuất kinh

doanh trong phần cơng nghiệp Silicat mơn hóa học lớp 11”: Ban giám hiệu, Đoàn

thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ mơn Hóa học, các thành viên của các

câu lạc bộ trong trường học, học sinh các lớp khối 11, phụ huynh học sinh

+ Các nguồn lực, nhân lực tham gia đảm bảo tính thống nhất trong xây dựng kế hoạch,

tổ chức thực hiện kế hoạch

+ Mỗi bộ phận được giao nhiệm vụ riêng, trong đó mỗi thành viên đảm bảo tính thống

nhất trong việc tổ chức thực hiện.

(Minh chứng tại kế hoạch tổ chức chuyên đề - PHỤ LỤC 3 )

-Kết cấu chương trình gồm 2 phần chính:

+ Phần 1: Báo cáo kết quả trải nghiệm: Lựa chọn hình thức báo cáo bằng

chương trình “Táo quân 2019”.

Chương trình là phần báo cáo kết quả của 4 nhóm dự án:

Nhóm 1: Sản xuất Thủy Tinh

Nhóm 2: Sản xuất Gạch

Nhóm 3: Sản xuất Sành

Nhóm 4: Sản xuất Xi măngNội dung báo cáo của mỗi nhóm phải thể hiện được: Nguyên liệu, quy trình sản xuất,

các sản phẩm của quá trình sản xuất Thủy tinh, Gạch, Sành, Xi măng và minh họa bằng hình

ảnh trực quan hoặc thực hành một cơng đoạn trong quá trình sản xuất

Hình thức báo cáo: Biên tập và xây dựng kịch bản Táo quân qua các hình thức như:

phóng sự, trình diễn thời trang, thuyết trình, múa, nhảy, hát, hội họa, tranh ảnh, thiết bị trực

quan…

Tiêu chí đánh giá: Đảm bảo đủ nội dung kiến thức, hình thức sinh động, hấp dẫn người

xem

(Minh chứng tại phần kịch bản của các nhóm và một số hình ảnh của chun đềPHỤ LỤC 4,5)

+ Phần 2: Tổ chức đàm thoại với chủ đề Công nghiệp Silicat với môi trường và

định hướng nghề nghiệp

Nội dung: mỗi nhóm cử một bạn đại diện tham gia đàm thoại và cùng trao đổi về 2

vấn đề:

Vấn đề thứ nhất: ô nhiễm môi trường do quá trình sản xuất của các ngành cơng nghiệp

Silicat và hướng khắc phục

Vấn đề thứ hai: Lựa chọn nghề nghiệp sau khi học xong bài cơng nghiệp Silicat

Hình thức: Đàm thoại trao đổi với đại diện của các nhà máy, cơ sở sản xuất và đại

diện các nhóm

Tiêu chí đánh giá: mức độ hiểu biết của học sinh về 2 vấn đề trên

(Minh chứng tại phần kịch bản đàm thoại- PHỤ LỤC 7)

6Tính mới, tính sáng tạo của giải pháp

Bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực người học qua hoạt động trải nghiệm gắn

với sản xuất, kinh doanh trong bài Cơng nghiệp Silicat thể hiện tính mới, tính sáng tạo so

với giải pháp cũ thường làm. Cụ thể như sau:-Đảm bảo mục tiêu đổi mới giáo dục nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho

người học: Qua hoạt động trải nghiệm học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, ghi nhớ

bài học hơn, đồng thời phát triển được các năng lực và phẩm chất đặc biệt là khả

năng giải quyết các tình huống nảy sinh trong thực tiễn và định hướng nghề nghiệp

trong tương lai, làm cho bài học không còn khơ cứng, áp đặt.-Đổi mới về khơng gian và thời gian học tập, trải nghiệm:

+ Về không gian: Qua báo cáo trải nghiệm với chuyên đề ngoại khóa “ Dạy học

gắn với sản xuất kinh doanh trong phần công nghiệp Silicat mơn hóa học lớp

11” học sinh được học tập và trải nghiệm ở không gian sân khấu. điều này khác với

không gian lớp học truyền thống. Trên sân khấu, sự tương tác cao hơn về tính nghệ

thuật.

+ Về thời gian: Học sinh được trải nghiệm, học tập có lộ trình, theo từng giai đoạn,

gắn với các mục tiêu cụ thể. Qua chuyên đề học sinh phát triển đầy đủ các năng lực

chung và năng lực chuyên biệt.-Gắn với định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh:

Khác với các bài dạy theo phương pháp truyền thống, giáo viên giới thiệu các ngành

sản xuất, học sinh nghe và tưởng tượng, dạy học bằng hình thức trải nghiệm học sinh được

thăm quan quá trình sản xuất, tham gia vào một số cơng đoạn của q trình sản xuất từ đó

hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp, giúp các em có cái nhìn đúng về ngành nghề,

u q lao động và trân trọng các giá trị mà lao động mang lại

3. Hiệu quả kinh tế, xã hội dự kiến đạt được

a. Hiệu quả kinh tế:

- Qua hoạt động trải nghiệm học sinh sẽ bộc lộ phẩm chất, năng lực chuyên biệt,

năng lực chung và niềm đam mê, sở trường của các em. Nhận thức rõ nhu cầu ngành

nghề cơng việc trong xã hội, đòi hỏi u cầu của cơng việc, tiết kiệm được thời gian để

tìm hiểu lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

7- Sáng kiến là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên trong q trình giảng dạy mơn hóa

THPT, tiết kiệm thời gian để tra cứu các nguồn thông tin trên internet, báo đài…

b. Hiệu quả xã hội:

Thứ nhất: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống một

cách có tổ chức, có định hướng… góp phần tích cực vào hình thành và củng cố năng

lực và phẩm chất nhân cách.

Thứ hai: Học sinh học được cách tổ chức các hoạt động, hình thành được năng lực

giải quyết vấn đề, sắp xếp thời gian học để hoàn thành nhiệm vụ. Học sinh tự tin, năng

động hơn trong cuộc sống, có bản lĩnh khi tham gia các hoạt động xã hội.

Thứ ba: Học sinh u thích lao động, khơng ngại tham gia các hoạt động tại gia

đình, hạn chế được tình trạng các em tu tập chơi bời, điện tử, các hoạt đơng khơng bổ

ích.

Thứ tư: Giáo dục nhân cách cho HS: tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên

nhiên....từ đó có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập và lao động để xây dựng quê

hương, đất nước giàu mạnh. Sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Thứ năm: Qua trải nghiệm học sinh khơng những có được năng lực thực hiện mà

còn có những trải nghiệm về cảm giác, cảm xúc, ý chí và nhiều trạng thái tâm lý khác...

Thứ sáu: Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp: Qua hoạt động học tập trải

nghiệm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh học sinhhiểu biết thế giới nghề nghiệp yêu

cầu của nghề, đánh giá được năng lực và phẩm chất của bản thân, đánh giá nhu cầu thị

trường lao động, xác định hướng lựa chọn nghề

Thứ bẩy: Giúp giáo dục thực hiện được mục đích tích hợp và phân hóa của mình

nhằm phát triển năng lực thực tiễn và cá nhân hóa, đa dạng hóa tiềm năng sáng tạo.

4. Điều kiện và khả năng áp dụng:

a. Điều kiện áp dụng.

Về phía giáo viên:

-Giáo viên phải có khả năng lên kế hoạch và tổ chức sự kiện:

+ Lập kế hoạch để thực hiện hệ thống mục tiêu tức là tìm các nguồn lực (nhân lực - vậtlực - tài liệu) và thời gian, khơng gian... cần cho việc hồn thành các mục tiêu.

+ Chi phí về tất cả các mặt phải được xác định. Hơn nữa phải tìm ra phương án chi

phí ít nhất cho việc thực hiện mỗi một mục tiêu.

- Giáo viên phải có năng lực sư phạm và kiến thức vững vàng, biết cách thúc đẩy con

người tinh thần, giá trị con người cá nhân học sinh bộc lộ và phát huy.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Giải pháp cũ thường làm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×