1. Trang chủ >
  2. Trung học cơ sở - phổ thông >
  3. Lớp 12 >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuyên đề 1.1Rút Gọn Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Chuyên đề 1.1Rút Gọn Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

1

x +1

x≠−

A=

.

2

2x + 1

x≠2

Vậy vớithì

Thí dụ 2: rút gọn biểu thức

2xy − x 2 + z 2 − y 2

B= 2 2

.

x + z − y 2 + 2xz

Lời giải.

z 2 − (x 2 − 2xy + y 2 ) z 2 − (x − y) 2 (z + x − y)(z − x + y)

B= 2

=

=

.

(x + 2xz + z 2 ) − y 2 (x + z) 2 − y 2 (x + z + y)(x + z − y)

B=z−x+y

.

x+z+yx + y + z ≠ 0, x − y + z ≠ 0

Với

thì

II- Rút Gọn Biểu Thức Có Chứa Căn Thức.

Ta Thường Dùng Các Hằng Đẳng Thức

a − b = ( a − b)( a + b), vớia ≥ 0, b ≥ 0;a a + b b = ( a + b)(a − ab + b)

a a − b b = ( a − b)(a + ab + b), với

, vớia ≥ 0, b ≥ 0;

a ≥ 0, b ≥ 0;ua ≥ b

a − b neá

(a − b) 2 = a − b = 

ua < b.

b − a nế

Thí dụ 3: rút gọn biểu thức

C = x + 2y − x 2 − 4xy + 4y 2 .Lời giải.C = x + 2y − (x − 2y) 2 = x + 2y − x − 2y .

Ta có:

x ≥ 2yx − 2y = x − 2y.C = x + 2y − x + 2y = 4y.

do đó

x − 2y = −x + 2y

Nếu x < 2y thì

. Do đó c = x + 2y + x – 2y = 2x.

4y neá

ux ≥ y

C=

u x
2x nế

Vậy

Thí dụ 4: rút gọn biểu thc :Nuthỡ()2a+ b

a b

a a b b

D=ữì

a b

a b ÷ a a+ b bĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chun đề ôn thi toán 9:

FB:ToanhocSodo

a ≥ 0,b ≥ 0,a ≠ b

Lời giải: điều kiện xác định

. Khi đó:D=

==(a+ b)(a− ba− b) (()(

)()()2a b a + ab + b

a+ b

ữìa b

a + b ÷ a + b a− ab + b

) ()()

a+ ab + b

a+ b

a+ b

ữìa+ b ÷ a− ab + b() ()2a + b − a + ab + b ữ

a+ b

ab

=

ữì

a+ b

ữ a ab + b a − ab + b

ab

a ≥ 0,b ≥ 0,a ≠ b

a− ab + b

Vậy với

thì d =

Bằng cách đặt ẩn phụ thích hợp, ta có thể đưa bài tốn rút gọn biểu thức có chứa

căn về bài tốn rút gọn biểu thức hữu tỉ (không chứa căn) dễ biến đổi hơn

Thí dụ 5: rút gọn biểu thức:

2 4 4 − 4 2 1+ 2 

E=

+

÷ −

4

 1− 4 2

÷

2

4Lời giải: đặt2=a4thì a = 2,

42E= a2 − a 1+ a2 

+÷ −

1a

a4 = a2 = 21+21

2 2

+1+ 2. Ta có:2 1

+

a2 a4

1+ a21+2

1+ a2 

1+ a2

1 1

= 2− 2 =0

 −a +

÷ − 2

2

a  a (1+ a ) a a

=

Thí dụ 6: rút gọn biểu thứcF=Lời giải: đặta= 45thì. Vậy e = 02

4 − 34 5 + 24 25 − 4 125a 4 = 5; a 2 = 4 25; a 3 = 4 125. Ta có:ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

− ( a 3 + 3a + 2a 2 + 4 )

1

−1

=

=

2

2

4 − 3 4 5 + 2 4 25 − 4 135 ( a 3 + 3a ) − ( 2a 2 + 4 ) ( a 3 + 3a ) − ( 2a 2 + 4 )

− ( a 3 + 3a + 2 a 2 + 4 )==a 3 + 3a + 2a 2 + 4

2a 2 + 6a 6 + 6a 4 + 9a 2 − 4a 4 − 16a 2 − 16

a 3 + 3a + 2a 2 + 4 ) ( a 2 − 3) a 5 + 2a 4 − 2a 2 − 9a − 12  a + 1 2

(

=

=

=

÷

−8

2 ( a4 − 9)

 2 

2 a +1 

4

F =2 

÷ = a +1 = 5 +1

 2 Suy ra

Đối với biểu thức có dạng tổng hay hiệu của hai biểu thức liên hợp bậc

haiM = a +b c ,M ' = a −b c( M + M ')2, ta có:= 2a + 2 a 2 − b 2 c , ( M − M ' ) = 2a − 2 a 2 − b 2 c

2Vì vậy có thể dùng phép lũy thừa bậc hai để khử bớt căn Thí dụ 7: rút gọn biểu thức:

G = a + b + c + 2 ac + bc + a + b + c − 2 ac + bctrong đó a,b,c là các số khơng âmLời giải : bình phương biểu thức g ta có :

G2 = 2 ( a + b + c) + 2

= 2( a + b + c) + 2Nếu

Nếua+b ≥ c

a+b < c( a + b + c)( a + b − c)thì

thì22− 4 ( ac + bc )= 2( a + b + c) + 2 a + b − cG 2 = 2 ( a + b + c ) + 2 ( a + b − c ) = 4(a + b) ⇒ G = 2 a + b

G 2 = 2 ( a + b + c ) − 2 ( a + b − c ) = 4c ⇒ G = 2 c 2 a + b khi a + b ≥ c

G=

khi a + b < c

 2 cVậy

-Đối với biểu thức có dạng tổng hay hiệu của hai biểu thức liên hợp bậc

baM = 3 a +b c ,M ' = 3 a −b c( M + M ')3, ta có := M 3 + M ' 3 + 3M .M '( M + M ') = 2a + 3 3 a 2 − b 2 c ( M + M ' )Nên m+ m’ là một nghiệm của phương trình :x 3 − 3 3 a 2 − b 2 c x − 2a = 0ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodoM −M

Tương tự

là một nghiệm của phương trìnhx 3 + 3 3 a 2 − b 2 c − 2a = 0.Vì vậy dùng lũy thừa bậc ba để khử bớt căn.Thí dụ 8: Rút Gọn Biểu Thức

H = 3 10 + 6 3 + 3 10 − 6 3.Lời giải. Lập phương biểu thứcHta có:H 3 = 20 − 3 3 102 − 62.3 .H ⇔ H 3 + 6 H − 20 = 0 ⇔ ( H − 2 ) ( H 2 − 2 H + 10 ) = 0

H 2 − 2 H + 10 = ( H − 1) + 9 > 0

2Donên suy raH −2 =0 ⇔ H = 2..A2 = A

Khi gặp biểu thức chứa căn bậc hai, nếu biến đổi được thành

hiện phép tính sẽ đơn giản hơn nhiều.thì việc thựcXuất phát từ đẳng thức

1 1 1

2

2

2

1 1 1 2( a + b + c)

1 1 1

+ +

= 2+ 2+ 2+

 + + ÷ = 2+ 2+ 2+

a b c

ab ac bc a b c

abc

a b c

2.2Nếua +b +c = 0Suy ra : vớithì1 1 1

1 1 1

 + + ÷ = 2+ 2+ 2

a b c

a b c.abc ≠ 0 a + b + c = 0

,

thì1 1 1

1 1 1

+ 2+ 2 = + +

2

a b c

a b cVận dụng đẳng thức

Thí dụ 9: choa, b, c( *)

( *)vào rút gọn biểu thức chứa căn rất hiệu quả.là các số hữu tỉ đơi một khác nhau. Chứng minh rằngĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

1

1

1

S=

+

+

2

2

2

( a − b) ( b − c) ( c − a )

là số hữu tỉ.( a − b) + ( b − c) + ( c − a ) = 0Lời giải. Nhận thấy

Áp dụng

S=( *)cho ba sốa −b ≠ 0 b−c ≠ 0 c −a ≠ 0

,

,

.a −b b−c c−a

,

,

ta có1

1

1

+

+

a −b b−c c −a

a, b, clà các số hữu tỉ đôi một khác nhau nênSphải là số hữu tỉ.Thí dụ 10: rút gọn biểu thức

P=1

1

1

1

1

+

+ 4+ 4+

2

2

x + y ( x + y)

x

y ( x2 + y 2 ) 2

2Lời giải. Điều kiện

cho ba sốx ≠ 0, y ≠ 0, x ≠ − yx2 , y 2 , − ( x2 + y 2 ).. Nhận thấyx2 + y 2 + ( − x2 − y 2 ) = 0ta được1

1

1

1

1

1

1

1

1

+ 4+

= 2+ 2+

= 2+ 2− 2

2

4

2

2

x

y ( x2 + y 2 )

x

y −( x + y ) x

y ( x + y2 )P=Do đó:

Lại áp dụng

P=. Áp dụng.1

1

1

+ 2+

2

x

y ( x + y) 2( *)với ba sốx, y , − ( x + y )1 1

1

1 1

1

+ +

= + −

x y −( x + y)

x y x+ yta có:.Thí dụ 11: tính tổng gồm 2010 số hạng

ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=share( *)Bộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

1 1

1 1

1

1

S = 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + ... + 1 +

+

2

2 3

3 4

2011 20122

.

Lời giải. Mỗi số hạng của tổng có dạng

1+1( n − 1)2+1

1

1

1

1

1

= 2+

+

= 1+

− ( n = 3,..., 2012 )

2

2

2

n

1 ( n − 1)

n −1 n

( −n ).Từ đó, ta có:

1

1 

1

1

 1 1  1 1S =  1 + − ÷+  1 + − ÷+ ... +  1 +÷ = 2010 + −

2 2012

 2 3  3 4

 2011 2012 

= 20101005

2012.III – Vận Dụng Tính Chất Nghiệm Của Đa Thức Để Rút Gọn

1. Cơ sở lí thuyết

Mệnh đềf ( x ) = ax + ba.Nếu nhị thức dạnga =b=0, tức làf ( x)đồng nhất bằngb.Nếu tam thức dạng

một khác nhau thì(a, blà các tham số ) có hai nghiệm phân biệt thì0f ( x ) = ax 2 + bx + ca=b=c=0, tức là.

(a , b, cf ( x)là các tham số ) có ba nghiệm đơiđồng nhất bằng0.Chứng minh

a.Giả sử với

. Vìx1 − x2 ≠ 0x1 ≠ x2nêna=0f ( x1 ) = f ( x2 ) = 0suy rab=0thìax1 + b = 0ax2 + b = 0. Từ đó.ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=sharea ( x1 − x2 ) = 0Bộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

f ( x1 ) = f ( x2 ) = f ( x3 ) = 0

x1 , x2 , x3

ax12 + bx1 + c = 0

b.Giả sử

đơi một khác nhau mà

thì

;

ax22 + bx2 + c = 0;ax32 + bx3 + c = 0.a ( x12 − x22 ) + b ( x1 − x2 ) = 0 a ( x12 − x32 ) + b ( x1 − x3 ) = 0

x1 ≠ x2 x1 ≠ x3

Từ đó suy ra

;

. Do

,

, nêna ( x1 + x2 ) + b = 0 a ( x1 + x3 ) + b = 0

;

.

Suy raa ( x2 − x3 ) = 0. Vìx2 ≠ x3a=0nên. Từ đó suy rab=0 c=0

,

.Khi rút gọn các phân thức hữu tỉ, nếu khai triển các phép tính gặp phải những

biến đổi phức tạp thì ta nên coi nó như một đa thức theo một biến rồi áp dụng

mệnh đề trên. Lúc đó cơng việc trở nên dễ dàng hơn.

2. Một số thí dụ áp dụng

Thí dụ 12. Rút gọn biểu thức( d − b) ( d − c) + ( d − c) ( d − a) + ( d − a ) ( d − b)

( a − b) ( a − c ) ( b − c) ( b − a ) ( c − a ) ( c − b)

Lời giải. Điều kiện xác định

f ( x) =Xét đa thứca ≠ b, b ≠ c, c ≠ aNhận thấy

Tương tự có

Như vậy

nghiệm.f ( d)..( a − b) ( a − c) + ( a − c) ( a − a) + ( a − a) ( a − b)

( a − b) ( a − c) ( b − c) ( b − a) ( c − a) ( c − b)f ( b) = f ( c) = 1f ( x ) −1.( x − b) ( x − c) + ( x − c) ( x − a ) + ( x − a) ( x − b)

( a − b) ( a − c) ( b − c) ( b − a) ( c − a ) ( c − b)Khi đó biểu thức đã cho chính là

f ( a) =.=1..là tam thức dạngAx 2 + Bx + Cnhận ba số khác nhaua, b, cĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=sharelàmBộ chun đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo

f ( x ) −1

f ( x) = 1

f ( d) =1

0

Vậy

đồng nhất bằng , hay

với mọi x. Suy ra

.

Thí dụ 13. Đơn giản biểu thức

a − b b − c c − a ( a − b) ( b − c) ( c − a )

+

+

+

a + b b + c c + a ( a + b) ( b + c) ( c + a)Lời giải. Điều kiện xác định.a ≠ −b, b ≠ −c, c ≠ −aSau khi quy đồng mẫu số chung.( a + b) ( b + c ) ( c + a ), ta có tử thức làP = ( a − b) ( b + c) ( c + a ) + ( a + b) ( b − c) ( c + a ) + ( a + b) ( b + c ) ( c − a ) + ( a − b ) ( b − c ) ( c − a )xétf ( x) = ( x − b) ( b + c) ( c + x) + ( x + b) ( b − c) ( c + x ) + ( x + b) ( b + c ) ( c − x ) + ( x − b) ( b − c ) ( c − x )P = f ( a)thì.Ta thấyf ( b) = ( b + b) ( b − c ) ( c + b) + ( b + b) ( b + c ) ( c − b) = 0

f ( c) = ( c − b) ( b + c) ( c + c) + ( c + b) ( b − c) ( c + c) = 0

f ( 0 ) = −bc ( b + c ) + bc ( b − c ) + bc ( b + c ) − bc ( b − c )-Nếub≠cvà đều khácnhau làm nghiệm nên

-Nếub=0hoặcb=c0f ( x)thìf ( x)hoặc;.

Ax 2 + Bx + Cđồng nhất bằngc=0Vậy biểu thức đã cho bằngcó dạng;0thì suy ra0P=0P=0nhậnb , c, 0đôi một khác...

Bài Tập.Bài 1.

rút gọn các biểu thức sau

ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chun đề ơn thi toán 9:

FB:ToanhocSodo

2

2

 x+2

 2 − 4 x 3x − x + 1

M =

+

− 3 ÷:x +1  x +1

3x

 3x

1)

.2) x2 − 1

1   4 1 − x4 

N = 4÷.  x −

÷

2

2

1 + x2 

 x − x +1 x +1  N=3)a 2 − bc

b 2 − ac

c 2 − ab

+

+

( a + b) ( a + c ) ( b + c) ( b + a) ( c + a ) ( c + b)Chứng minh rằng vớiBài 2..a , b, c.là các số đôi một khác nhau thìa 2 ( x − b ) ( x − c ) b2 ( x − c ) ( x − a ) c 2 ( x − a ) ( x − b )

+

+

= x2

( a − b) ( a − c)

( b − c) ( b − a)

( c − a ) ( c − b)

Rút gọn các biểu thức chứa căn thứcBài 3.

A=

1)2).a 2 + 4a + 4

a −2.B = 3x − 4 − 2 3 x − 5C=

3).2 a −9

a + 3 2 a +1

a −5 a +6

a − 2 3− a. 1+ a aa ( −a )  1 − a a

D=

:

+

aa÷

÷

÷ 1 + a

÷

1 − a 2  1 − a

34)Rút gọn các biểu thứcBài 4.

E=1).2

7 + 5 4 5 + 3 4 25 + 4 125

2.ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chuyên đề ôn thi toán 9:

FB:ToanhocSodoF = 3 6+

2)847 3

847

+ 6−

.

27

271

2

6

7 +

G= 3 −37−7

1

3

7−

73 7 +

77−3)()21 

÷

7+37

.

343Sn = 1 + 99...9 + ( 0,99...9 ) .

2Sn

hãy viết

dưới dạng số thập phân.

Tính Giá Trị Của Biểu Thức Đại Số Một Biến

Tính giá trị của biểu thức đại số một biến mà giá trị của biến là một biểu thức tạp

hoặc thỏa mãn điều kiện nào đó là dạng tốn gặp nhiều trong các kì thi vào thpt,

thi học sinh giỏi với những bài tập hay và khó, đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt và

sáng tạo các phép biến đổi. Ta thường sử dụng phương pháp phân tích từ điều

kiện đã cho của biến để biến đổi.

ChoBài 5.Bài tốn 1: tính giá trị của biểu thức()A = x5 + x 4 − x3 + 1x=

Lời Giải.2012+(x2+ x −3)2012x +x −x −2

543x=2012khi5 −1

.

25 −1

⇒ 2 x + 1 = 5 ⇒ 4 x 2 + 4 x + 1 = 5 ⇒ x 2 + x − 1 = 0.

2x5 + x 4 − x 3 + 1 = x 3 ( x 2 + x − 1) + 1 = x 3 .0 + 1 = 1.Ta có:x 2 + x − 3 = x 2 + x − 1 − 2 = 0 − 2 = −2;

x5 + x 4 − x3 − 22012 = x3 ( x 2 + x − 1) − 22012 = x3 .0 − 22012 = −22012.A =12012Khi đó( −2 )

+2012−22012= 1+22012

= 0.

−22012()2B = 4 x5 + 4 x 4 − 5 x3 + 5 x − 2 + 2011.

Bài tốn 2: cho biểu thứcx=

Tính giá trị của biểu thức b khi1

22 −1

.

2 +1ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareBộ chuyên đề ơn thi tốn 9:

FB:ToanhocSodo2 −1 1

=

2 +1 21

x=

2(Lời Giải. Ta có()2 −1)(2 +12=)2 −12 −1

⇒ 2x +1 = 2

2⇒ ( 2 x + 1) = 2 ⇔ 4 x 2 + 4 x − 1 = 0.

2Suy ra4 x 5 + 4 x 4 − 5 x 3 + 5 x − 2 = x 3 ( 4 x 2 + 4 x − 1) − x ( 4 x 2 + 4 x − 1) + 4 x 2 + 4 x − 2B = ( −1) + 2011 = 2012=x 3 .0 − x.0 + 0 − 1 = −1.2Vậy.2 x 2 + x − 1 = 0.Bài toán 3: gọi a là nghiệm dương của phương trìnhC=

phương trình. Hãy tính giá trị của biểu thức2a − 32 ( 2a − 2 a + 3 ) + 2a

42 x 2 + x − 1 = 0.Lời giải. Do a là nghiệm dương của phuong trình

ra0 < a <1C==2a − 3(1

2(()=từ đó , ta có:( 2a − 3 )(()2 2a 4 − 2a + 3 − 2 a 24 a − 4 a + 6 − 4a2 ( 2a 4 − 2 a + 3 ) − 2a 2

−2 ( 2a − 3 )))=2 ( 2 a 4 − 2a + 3 ) − 2 a 2 = −2nên2a 2 = 1 − asuy4)2 ( 2a 4 − 2a + 3 ) − 2 a 2

−22−a

a − 2 1− a

1

+ a2 =

+

=−

.

2

2

2

2Bài toán 4: chứng minh rằng phương trìnhx1.22 2a 4 − 2a + 3 + 2 a 2( 2a − 3 )=−2 a = 1 − 2a + a .

42khơng giảix2 + x −1 = 0có hai nghiệm trái dấu. Gọilà nghiệm âm của phương trình. Tính giá trị của biểu thứcD = x18 + 10 x1 + 13 + x1.ĐT:0945943199 Nhóm tài

liệuhttps://www.facebook.com/groups/880025629048757/?ref=shareTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuyên đề 1.1Rút Gọn Và Tính Giá Trị Của Biểu Thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×