1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

Phƣơng ph p nghi n cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


-XCGTpẩ

Bước 2: Phân t ch c c qu trình c

MụpCGTCGTấp CGT

Vơ bảbN ;CGT bp p

pGTGTpT

pũ

Bước 3: Rút r c c kết luận

T pphân tích CGT giúpNam,ấp CGT

-V

h sáchpp haiNơ bả là pơp

T

HTHp(Nbphân tích chính

Cụp ụ

ĩp

pNộ p ạp

V

pơpháp T

ơ

p

;pp ụNpppháp phân tích chính sách

pTả p pHã

VbH;ãơ(N

bpháp DVp ề ấppPCGTp cận p ân t c c n sácL

pp Đánh giá,p p

pp pD bơpơplà pơp Theo dõi, pơp KP

ơả ỳ ọ;p

sách;p

ơơp pĐả ỳ ọp pK

ả p p

VpppCGTp

CGT4pgiúp xâyCGT ũnấp CGTP ơn p áp t u t ập dữ l uPơp pp ữp pPơ ở ýơp p này giúpp

pbã

VãĩNơp ạ

Ci

V

ơ

Vạ Q(I4V

TN; ơT pCp

TTơ, v.v.PL

-P ơơn p áp xử lý và phân tích dữ l up pppơp pý và phân tích ữ-P ơp p::L

bộ;b

; ơ ở ữILO, UNCTAD WTO; p

baoớ;býH p ộpNp

Nơp:L

ả ờýơ ở.-P ơ

logicp p:T-P ơp pýấ ềạp: Lsuy.rút ra các

-P ơ

p pả: Đ

- P ơ

bổ

SWOT: Đơ ộpp p p.ơ ởpcho các5. Nh ngng g pLới của uận n

pThứ nh t, làm rõ

:ụ bộ

VNớ ĩpngày càng

Thứ h i, x

ýấp CGT

V

bớ ĩ

VN

V

N.ĩớ.Thứ năm, p

Vp.Thứ ba, pThứ tư, c ỉNN,V

Thứ s u, ề

VN.ấ các ả p pNp ụ

2020,2045. Cấp CGT

ả p p ụpV

VNchính sáchN

Vnhóm

Nbcác ả p p ề Đ

Cớ bảp pả p p,các ả p p ề T

V6. ngh aả p p. N-CLN

L:

Vũ-Cp

L

VũCGTNLchínNp ụ-CpLpụpũ-Lớ bảọ –uận v th c tiễn của uận nNữ

ả p p ềKả p p ềTớ bảấ sáu ả p pả p p,và khung p

CGTp ề ữ

ớ ề.7. K t cấu của uận n

Np

bp

ơpụ ụ

:C ơ 1: TổC ơ 2: Cơ ở ý

C ơ 3: T

Cơ4: G ả p p

V

N

VNXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×