1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

6 Các n n c u về c n l c và mô tr ờn kinh doanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


FTA, và yãpẩ ngày.

Đ ảả p pbộềpNơ ấnói chung[1],tmay [50], t

maypbFDI [36], h tr các[12], hpẩy mạnh hoạ ộng XTTM [54], và tạ[40],hình thành cácpớ [45].1.1.2. Các nghiên cứu v chính sách kinh t và ch nh s ch xuất khẩu của

Việt Na

1.1.2.1. Các nghiên c u t eo

Cề cácp

B

ớng ti p cận cơng c chính sách

;mĩp, tp

ảĐTN[35] ớ ềĩ “Hệ thống ch nh sáchkinh tế c Nh nước nhằm nâng c o năng lực cạnh tr nh c do nh nghiệp Việt

N m trong điều kiện hội nhập”

pT

ớ bNNpdoanh ng

b

pả

pơ

ộ bộ

ớ , v.v. N

ớ N

p

v.v. Đ- ã ộppẩtài chính,

p ạp

pp

ạ p, v.v. Npcác chính sáchộ nhómộ nhóm

ĩ

pảpảbảp ớchoộ nhómNả Nĩ “V i trò ckhẩu khi Việt N m l th nh viên cVãNở ộ

Bpạ ; có chính sách th

ũVềVề chính sách KH-CN, c nả pẩ

pTẩ ; ờả Pơơ ấả pẩnhanh chóngọ các chínhơp ả

p ụ ổ ớpảpKH-CN. Vềp ụẩ,N

TNh nước trong hoạt động xu tWTO” Tbaụ ả pẩýHùng [27] ớtXTTM. Cácả; và các chính sáchMộhính sáchbTơH ề [18]p

ĩ “Liên kết ch nh s chthương mại v ch nh s ch công nghiệp c Việt N m trong bối cảnh hội nhập

kinh tế quốc tế”ýppẩ

pp

ngoài. C

pp

Mộpbổpý

ảCTấ Kơ

[30] ớthiện ch nh s ch thương mại v m rketing xu t khẩu h ng th y sản c

mĩ “Hoàn

Việt Nv o th trường Mỹ”. T

bpơpơc

ĩlogistics ấ

Bơ bả: mụ;chàng; c;; chính sách;cvớ;cụpp, tác giả Vũ Q[14] vớề tàiĩ “Hồn thiệnchính sách tài chính nhằm nâng c o năng lực cạnh tranh c a do nh nghiệp sản

xu t hàng tiêu dùng Việt N m trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” nhấn

mạnh

c bi t quan trọng

cho rằng Nớ c n tạều kii với cáccácp ti p c n thu n l i với cácngu n v n tín dụng ngân hàng và bảo lãnh tín dụ

nâng cao chấc bi t t p trung vào vi cng ngu n nhân l c thơng qua vinghề và có chãp. Tác giảxây di vớiờng dạypạo nghề thơngqua chính sách thu .

Lả L T ấ Dũ[13] ớĩ “Ho n thiện hoạch đ nh ch nh s ch đầu tư ph t triển khu công

nghiệp ở Việt N m trong gi i đoạn hiện n y”

p N((thông q

ppB

p, tãã

(bKH-CN

Hữ X[56] ớ

bpụ ơ bảãớ , v.v.), và cpảNGTGT, v.v.), lãấpkhích), c

(TNDNãp

pp

v.v.).p

ĩ “Chính s ch nhnước nhằm thúc đẩy do nh nghiệp đổi mới công nghệ: Nghiên cứu trường

hợp c cdo nh nghiệp trên đ

b n H Nội”quaNơ bả

pẩyN

;bộ;

ơ

ớ Np ổBbảpạạ ớ

; vàả ýbKH-CN nói chungp ổp trong quá trình

T, baop pã cho doanhããảNpN ọ T [48] ớ ềĩ “C c giải ph p về thuế nhằm thúc đẩy chuyển d ch cơ c u kinh tế

theo hướng Cơng nghiệp hó , Hiện đại hó ở Việt N m”

ơ ấ

bộcpả p p ềb;Nơẩ;b

pcácV: p ụ

ẩ ; bã bTNDNũ

pẩ Đờ pảả bảp ớ

[16] ớhGTGT ã ộpGTGTảNTHảĩ “Đ nh gi v giải ph p thực hiện c c c m kết cViệt N m với tổ chức thương mại thế giới về thuế”

ớ WTO ềVNpbWTO ngày cà

p;VNp ơ

ẩ p

p

ơ

pả ả

pp ả ả bả ằ

ớ;p

bả

ớ N: ác quyề bấ

xấ -p. T

ptrong

ã, ổ ớbạxấ -và ẩTrong mộ

XT ờp

[46] ớ ềtảLĩ “Ch nh s ch thuế với việc nâng c o nănglực cạnh tr nh c c c do nh nghiệp ng nh công nghiệp Việt N m trong điều kiện

hội nhập kinh tế quốc tế”

,cp ớp p ýbộ ớ

, bảp, cV, phù,t

pơ ấpNCácýHoàng Long [32] ớtrảTĩ “Ho n thiện ch nh s ch thương mạinhằm ph t triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt N m”

H ơĩ1.1.2.2. Các nghiên c u về công nghi p pTả bả

pạ ppvà g p p- ã ộả bả b[28] ớ ềtảPạĩ “Thu hút FDI cho ph t triển công nghiệpphụ trợ c Việt N m”.

TảTHLppụ

Vơ

Np

NT

p-NơảP ạ Thp; mở ộả p p, chínhẩ .

FDIạ :

ờ ;tCGT; p

ả p pppụp

ppụVềơH ơp

ơp,ằ pvà chính sách x ấ -pả Đ

Vp; và p

FDIbộ bppụ

:ổ

ĩ;hNp p ýẩ ;p; mở ộDNNVV; tụ ộ

p FDI; hình thành các ụ

; và lp pọ ả p ẩ pù1.1.2.3. Các nghiên c u t eo n ữn

Mộ

Np;npớn khácV;chính sáchbảPT C[7] ớ ềĩ “Mối liên hệ giữ xu t khẩu một số nhóm h ng hó trọng tâm v

tăng trưởng kinh tế vùng tại Việt N m”,

[33] ớĩ “Đ nh gi t c động ckinh do nh xu t khẩu c

NảTA ĐTgi nhập WTO đến kết quảc c do nh nghiệp Việt N m”[11] ớLatĩ “Điều chỉnh ph p luật đối với hoạtđộng xu t, nhập khẩu ở Việt N m hiện n y”.

TảPTC[7]ấp

T

dảTTpbL

pNbộ b; cảp WTO N

p:h

pạ ; và hảN

xấ ạ ộbả

p;

ppơg tham gia CGTT

;hơ ở ạ;kp pch hành chính;

ả p p

ạp[33]

Vả Mộ

bộ

pA

pĐ[11]ẩ ởVxấ ấNp

ẩ ớữ p p

p pbảbộ ữ p pp p

VVNNxấ -và ả

pã ý1.1.3. Các nghiên cứu v kinh nghiệm của các quốc gia trên th giớitrong việc xây d ng và hồn thiện chính sách uất khẩu h ng

Naặcơ

Cácý ề

ơtảNT TX[55] ớ ềbĩ “Điều chỉnh ch nhs ch ngoại thương c Trung Quốc s u khi gi nhập WTO”

ảPạ THY[57] ớ ềácĩ “Điều chỉnh ch nh s ch thươngmại c c c nước đ ng ph t triển ở Châu Á trong mối qu n hệ với Cơng nghiệp hó ,

Hiện đại hó v Hội nhập kinh tế quốc tế - B i học kinh nghiệm đối với Việt N m”.

T

QảNTTXp, t

ãbả ảớ Vbảộ ảp ùpbạ[55pNTtọ ọWTO, cả

p p,xbề ỷ

TảPạ TpHở Châu Á,p ọ,tY[57], t bVNlờng vai trò c a khu v c kinh tpẩ p

pÁp ,s

p[2] ớ bb“Kinhng nh dệt-m y H n Quốc” Tp HQấpmay nói chung b

CpMộ

Hnghiệm th m gi chuỗi gi tr to n cầu c

ảNCGTtấp CGTý

,C ấả pẩ

, và vc

p

ả p ẩổ bCã

b trongT

rút ra

bbbbVHý là

QH QN

;chop ớ

1.2. CÁC NGHIÊN CỨU Ở NƢỚC NGOÀI1.2.1. Các nghiên cứu i n quan

1.2.1.1. Các nghiên c u t eo

Cn ngành may mặcớng ti p cận chuỗi giá trịấ ềpớ ũ

ùBã

p CGTấpCGT

ả Karina, FGereffi [111]“The Apparel Global Value Chain: Economic Upgrading andWorkforce Development”

pCGT

pFDI. Cũ ềơý ớụ,ả Takahiro, Goto và Tatsufumi [168] ớ bơp

.C“Aid for

pNơ ở ạ

bp CGTãTrade and Value Chains in Textiles and Apparel” cho ằ

ả GereffippFrederick [82] ớ“The Global Apparel Value Chain, Trade and the Crisis - Challenges and

Opportunities for Developing Countries”hút FDI,

p ẩ

ấp CGT

,pờ , thu

,pả pẩTờ ,

ả Martin [120]“Creating Sustainable Apparel Value Chains: A Primer on Industry

Transformation”ângấ ổơ ở ạấp CGT

Cả RatnakarYumiko [144] ớ b“Thetextile and clothing Industry: Adjusting to the post-quota world”

ả ýpơp CGT.

Bpmay nói chungb,cộ ạả G ffF[82] ớ“The Global Apparel Value Chain, Trade and the Crisis Challenges and Opportunities for Developing Countries”ã

nhanhp

ấp ớ. CảRYp[144] ớ báo cáo“The textile and clothing Industry: Adjusting to the post-quota world”

ổ ớCGT

ấ p

,ấp, vàngành. Cổ ề

ảTG

ã ộTfbvào CGTớ “Appareldevelopment?”

ả;p

exports

pstillpã“Aid for Trade

ppapathforấp

ơ

ppp

pộ pảộ p

ơ

ạ ộindustrial

;

ạ ộ

Tp.

[156cãhàng mayB

Staritz[168] ớ band Value Chains in Textiles and Apparel”

bộạ ộR&D

giabBppơbppGTGTpẩ

Nù

ã

ppVềTpQác giả Ying [182] vớ.ĩ “Supply chain flexibility and responsiveness: An empirical analysis of the

Chinese textile and clothing industry” cho rằng tính linh hoạt c a chu i cung ng

c tạo thành t b n thành t ơ bả là tính linh hoạt c a h th ng cung ng, tính

linh hoạt c a h th ng hoạ ộng, tính linh hoạt c a h th ng phân ph i và tính linh

hoạt c a h th ng thơng tin. Tác giả k t lu n tính linh hoạt c a chu i cung ng hàng

may m c Trung Qu cp ng c a chuớc những yêu cdạng c a khách hàng.

VềẤ Độả Sunil và Siddharth [165] ớ bbáo “Dynamics of Garment Supply Chain”

Ấ Độpảề ờơ

C

p,chubẤ Độ

p ụnâng cao tính

bp pýạ.

VềB- -ác giả Shah [150] vớiĩ“Antecedents and Outcomes of Industrial Up-gradation through Value Chain of

Bangladeshi Apparel Firms Pursuing Leagile Manufacturing Systems” k t lu n các

p may m c tại những qu

thoát kh i các hoạpBlại GTGT thấp do s chèn ép t-lacĐ nâng cấp trong CGT toàn c u, vi c khai thác có hi u quả các ngu n l c là

l a chọn khả thi nhấ

Các doanh nghi p có thi với cácp may m c tại

vi c nâng cấpmà không c n th c hi n tất cả các hoạp ơộng ở cấp ộ OEMqu c gia này.

c sản xuất ODMời

Bcôngngh- -.MộýUNCTAD [173] ớề “Bangladesh sector-specific investment strategy and action plan” N

chipthipảp trong ngành vàải thiờng kinh doanh, phát tri n ngu n nhân lcho các

tất cả cácơ ở hạ t ng, cảing khảờ phảiýpc nv nn vi c dành ngu n l ccho các CGT khác trong nền kinh t .

VềPakistan, tả Naved [131]ớ bb“TheTextiles and Garments Sector: Moving Up the Value Chain”các chính sách

pp.Nữ

P,

ơ bảbấ ổ ề.T

bảPPấpvào CGTmở ộpbấp CGT

bảpR&D, vàVềC-pu-chia, các tác giả GNJ[86] với nghiên c u “Challenges to the Cambodian Garment Industry in the

Global Garment Value Chain” k t lu n ngành may m c c a

ơnằm ở va CGT toàn c u, l thuộc vào thvà l thuộc vào nguFDI Nu nhấn mạnh giả plâu dài cho ngành may m c c a Cam-pu-chia

nâng cao chấớc này d b tổn

ờng Mỹpbản vàng ngu n nhân l c.VềởĐNÁ,ả Esho [78] ớề “Dynamics of the Textiles & Apparel Industries in Southeast Asia — A

Preliminary Analysis”

CGT

CGTCGTờ b

p ảCGT

pấ ơ

pCGT

pọ . CGT

CGT hàng

pXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×