1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

C n n u v n s n t v n s uất ẩu t eo t p ận uỗ trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


kinh t nh , baos hạn ch về tài nguyên, quy mơ th t ờng nộthi u tính kinh t c a quy mô trong vi

phán y u trên thDKChain Policy Series”TN

pbộpớ [181] ớ

ạ t ng và R&D, và v thờng qu c t .NC ẳCGTNạ ộNũpchoấ FDInhiên,CGTFDIp

CGCN Đ

Np ả

Np pFDI

p ảbbằTấp CGT và p ả.ở ộp

Đề “Global Valuebổa nh bé,

Nhàng

pp

pLp[174] ớề “Global Value Chains and Industrial Development: Lessons from China,

South- East and South Asia”

pấ ởVCGT

CGTCGTớ 64%CGTppb

Vp: 21%NNp

ũNpấ ạấ ềấpB

pởVNạpN

value

VảT

chainsNand[166] ớitspolicyimplication

pinVietnam”CGTupvà ạề “The involvement in globalp,pCGCNpp FDI1.3. CÁC VẤN Ề CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU1.3.1. Các vấn

Có th

Thứã ƣợc làm rõ trong nh ng nghiên cứu ã c

nhmay (ba ữt:ơpp

ớ Vã

Np:pụ ộ VVơớ T

Npp

p ớ

pV

.Yổ bp ụ

thách

p

ềpcácẩ . Có

p may.b

Thứ b ,

Nả p p ộ p

NVhàng

pNũCGTCGT, phùấ ởNam ã ạ

ấ –ơ.Thứ h i, c

ẻ Tuy nhiên,

pVpảpảớ pả p pMộãbớ

ũpVNp Bãề ấkhâu

bpbềpảcác chính sáchấp trong CGTCGT Tbớp cácở ộã ề ấ các ảGTGT, xây, v.v.Thứ năm, giả p p

giả p pộ Cp trong ngànhơãpbp p ằ

ơTmay

ả p ph may

bp ụĐềpề ấ

Thứ tưbề ữi với ngành may m c c a Vii với ngành may m c c aki n phát triơa Viphát tri n sản xuấtpụNũqu c gia và các vùng lãnh thổềuNcác nghiên c u ã, phát tri n ngu n nhân lc thi t k , mở rộng ti p c n thổi mới công ngh ,ờng, xây d ngơu, pháttri n các kênh phân ph i…

Thứ sáu, một s

cụnghiên cãnâng cấp CGTMộdụng các cơngó có ngành hàng may m c.ãp

pVN

Nữ

chính sáchp

chính sách ã

ấ chính sách ỷ

chínhsách ềơv.v. CpTNDNp… ằmáy móc,pụb

ppụ1.3.2. Các vấn

Tbp.cần ƣợc ti p tục nghiên cứuơ ởp

ề ữãề ề ýxácp ụ:1) Lbộ

ụ ổ

chính sáchpý

V

Nớ T

VPhântíchNchínhpũsách

Vp

-N

-V

chính sách ấ

ộngN

trong:

pả4 X( ù

VN

ọ p ơCGT;-N ữấp CGTchính sách;2) X3)ả p pọ p

p ảả p p ơ bảV

ơả p p?các ấ?ộ ?

?N

ớ.pChƣơng 2

CƠ SỞ L LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ ẢNKh i niệ v ch nh s ch

C

Nộ bộ pớc. Đạ ớ ụ

ỞVN

ổ bở ộý QảVquan tâm .

Nũề ơ bả ũấ ớTheo Vũ C Đ[9, tr. 29], “chính sách là một t p h p bich hoá mà một ch th quyền l c ho c ch th quả ý

ãi với một ho c một s nhóm xã hộ

ớng hoạchiãp ptrong

ơc th

ạo sộng c a họ,ộng c a họ nhằm th c hi n một mục phát tri n c a một h th ng xã hội”.

Theo T

-CT Á H[22, tr. 17-18]bN-C- Mụbạ;-C; vàĩ

pạ

p pC

ả p p

” (Cp pN“Cbả;34/2016/NĐ-CP Q:ớ;

ỞVơ bảạ ộ-Cbp pp b

NN

L14/5/2016

ơ I Đ ề 2 Mụ 1 [6, tr. 1].B

:TĩNớ VN

: Ch nh s ch l tổng thể cc qu n điểm, ch trương, chiến lược, quy hoạch, nguyên tắc, công cụ, biện ph p

m Nh nước lự chọn để t c động v o một lĩnh vực n o đó trong đời sống kinh tế

- xã hội c quốc gi trong một thời kỳ nh t đ nh nhằm đạt được những mục tiêu

đã đ nh. Cbộ p

.L: Chính sách xu t khẩu h ng m y mặc l tổng thể c c qu n điểm, ch

trương, chiến lược, quy hoạch, nguyên tắc, công cụ, biện ph p mà Nh nước

lự chọn để t c động v o lĩnh vực xu t khẩu h ng m y mặc trong một thời kỳ

nh t đ nh nhằm đạt được những mục tiêu đã đ nh về xu t khẩu h ng m y mặc

gắn với mục tiêu chung ph t triển nền kinh tế.2.1.2 Kh i niệ v phân t ch ch nh s ch

Theopả- Vấ ề

-T:

Nớ;:p;

-Kả ỳ ọ-C

tron:

:-K

ề;p pbp.

Tp ụ: theo dõi, dánh giá, k

hính sách. ĐC

b

ả ỳ ọbằ

ạ;[76, tr. 47-50].chính sách. D b

sách. Kả p p ềcácp

p:

ơNpp:

bp

bpộ pơ

pơp pp pnbpơp p;c ẳp ảbMả [58, tr. 16].pphân tích chính sp ơ

HHình21p pQu trình phân t ch ch nh s ch hợp nhất

THÀNH QUẢ CỦA CHÍNH SÁCHbáonh giá

Cấu trúc vấnKẾT QUẢ QUAN SÁT

KẾT QUẢ KỲ VỌNG CỦA CHÍNH SÁCH

VẤN Ề CHÍNH SÁCH Cấu trúc

vấn

Cấu trúc vấn

Ƣ C CỦA CHÍNH SÁCHCấu trúc vấnK uy n n ịTheo dõiCHÍNH SÁCH ƢU TIÊNNguồn: [175, tr. 62]

C

ơp

(Tơ bả : phân tích chính sách Nvà phân tích chính sách Nhìtích chính sách T

b(HPhân tích chính sách H

Hp

p. Phân

ấ (Hình 2.2).b

ã

pp ớHình

HẬU SUY:

Đề

ã ả

b /C c hình thức phân t ch ch nh s ch

TIÊN NGHIỆM :

Đề?

?pảTHÀNH QUẢ CỦA CHÍNH SÁCHbáonh giá

Cấutrú vấnđPHÁTHIỆN VẤNĐỀ:

Vấ ề p ảKẾT QUẢ QUAN SÁT

Ƣ C CỦA CHÍNH SÁCH?

Cấutrú vấnđGIẢIQUYẾT VẤNĐỀ:

Gả

ấ ềKẾT QUẢ KỲ VỌNG CỦA CHÍNH SÁCHVẤN Ề CHÍNH SÁCH?Cấutrú vấnđCấutrú vấnđK uy n

nghịTheo dõiCHÍNH SÁCH ƢU TIÊNNguồn: [76, tr. 48]

Trongánphân tích chính sách

VNp pppặc với tƣ c chột ng nh sản uất.Kh i niệ v h ng

vp ơauất khẩu

Vp

theobảppCụ TLởV

Tổ

pụ TN

,WTO,pDụ p

p ụH

Cã

Dãớ bH

CH

Sẩ - SITC (S

pPDơụ M ảHài hoà - HS (Harmonized

DIụ pTCơfD- ISIC (International StandardIndustrial Classification of All Economic Activities).

MụDãụ HSp ụ

ữ ảD

ơp ổMụDpãTL

P

Dp2006 LpQ

ơMụDĩ

pỳ T

D

ụ HSp ạũ

MVụ SITC

ơ ấDụ HS

ụ ISICHSpp

ụ SITCpp

bả D1997Pppụ HSSITCp ổ

bả D

ụ HS ởHp Qoá. Dbụ SITCpơ2012 SãDụ HSp98%Nụ HS Uỷ bb

ở ấ ả

VớD

bả ppù bảp

T

ISIC

p ảPbả D

DTụ ISICụ SITC ớụ HS

ạ V27/6/2017ở ấp ộ 4

ãNT01/01/2018 Db21 PTTDụ HS 2017ụ HASEAN p

ả pẩP51: Lbờ14

55: XơS p

b;C ơ58: Cp; C ơ(Cpbóc; C ơD

bpVãKCả ụ

VNpã

“V

ớ pNbảNpKQ

20/8/ 2018 T

Lụ H

bpbộCụ T1997 D

p ụTã1993

N61: Q

NãpụNụ Hạ ả62: Q63: Các

ãụ ISIC ở V

“D59: C;C ơ

;C ơ

p ùpụả pẩp ớp60: C54: Sả pẩ;C ơ

p;C ơg

ạ;C ơ

XI:50: Tơấ ; C ơ56: Mề ơ p ớã b

52: Bơạ;C ơ-C ơ;C ơ53: XơPFơTổbả 2017pN

ằ;C ơ1 039

10 813D97 C ơở ấp ộ 6ở ấp ộ 8HảBộ65/2017/TT-BTC1 859 pơ ở2008.p ụbụ SITC

VN27/2018/QĐ-TTg

DHNKãbảngànhãVN486ơ;bằãnấp 5ấp 4ơ734

(bằãọ và

Sả(: Sả

pp ụ ởpp ụ

ngSảTrong ngành Sảờ ớũấp 3Sảbằ;

ấp 5 (ấp 4Mả p ẩSảp ụ

NDụ HS

C ẳngànhp ụ

bNộ

p ụ (pp ụ có 3(là ộ q trình hố

(ả p ẩ1301 (Nã20300 (Sả

p ụ(ù

pbằ14 . Nộp

bDT

;27/2018/QĐ-TTg, ngànhấp 2ả p ẩơCÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾp ụ (ấp 3ãQ2bằnh,T88; n

ấp 2,p

Sảơbp

TẠOấp 2ấp 1

ã21U;bằấp 4ấp 3ấp 1A242 ngành,

n5 ấp: nơp ụả p ẩDơbộ;ả p ẩNgành kả p ẩả p ẩ

Sảộ ;ụ HpNDp

ơNả p ẩ.pụ H

CVơN42: “C;Kả p ẩV

bằ

ằ ” mang mãXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×