1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

Hình 2.6: Gi trị gia t ng trong chuỗi gi trị to n cầu h ng a ặc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


khâu Sảấ –Gạ GTGT ấpấ C

ở ộSảTppthT”; khâu marketing, khâu pppơ

; 2) C

4) Marketing, pp

Nạp“R&D và

ộp” TLmb,b

pơbpụCGTtạpộpCGTVpR&Dộ khâu là “Marketing, pấ;ộp:ããTấ -GCGTgia

ơ bả : 1) R&Dả ả

ơ; 3) Sả.C ppbề CGTơ bả2.2.4. Nâng cấp kinh t trong chuỗi gi trị to n cầu hàng may mặc

NấpCGT(ọấpNấ v

ả pẩp

GTGTấ (ơ (ấp

ấp

,ờ ảbổấp ả p ẩơ (ấp[86, tr. 87].

NấpCGTp ụpCGTNp

ấp ả p ẩ

ơHạ ộ

CGCNVớả [168, tr. 73].CGT

ả pẩpẩGTGT

bơpụớ ảpppấp ả p ẩ [105, tr. 27].

NấpCGTấp ả p ẩNbảpGTGTũơ [88, tr. 68]. Nấpơ bảơơạ 1: TCGTèCGTý khi ban hành chính sách, b-Gấp

ppảcho phép

ấp

bp CGT:ạ CMT. Đấpp ụấ Cả p ẩN

ấpả p ẩpụấ Nùơ-Gạ 2: SảOEM Ở

ớ ấ ảạ CMT) ũppấ (ả pẩĐTppả

pụ

pụớ ả

-G

ạ 3: SảODM. M

ấ ảả pẩpụạ 4: Sảả pẩtráchấ OBMp

p ả khâup ạ

ơOBM. M

N ềbb

pơấp ODM-Gp ũp

NDp

ả pẩpụ ụVấppảTp

p ạũpĐÁạ ODM ọpơCMTbảCGTmarketing ppơ[87, tr. 948].2.2.5. Lợi ích của việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Cớ ềtoàn

bCGT:Thứ nh tề CGT

bCụppppXbấ ũp pb

[81, tr. 84-85].Thứ h ipnói riCGT

bpp

ơ[160, tr. 260].Thứ bp CGTbề ữpảấpĐềũ

nói chung

trong CGTpp

ơ [146, tr. 64].khâu ạ

ề GTGT2.3. KHUNG LÝ THUYẾT VÀ CƠN

KHẨU HÀNMAY MẶCT, khơng córiêng cho chính

ãýg ụ.L

p

chính sách trongũbổ chính2.3CỤ CỦA CHÍNH SÁCH XUẤTũp ụpp.Phân oại ch nh s chHi n nay có nhiều cách phân loại chính sách, tùy thuộc vào cách ti p c n.

TVũ C Đnhững cách th[9, tr. 32-40], có th phân loại chính sách nói chung theoơ bả:- Phân loại theo ch th ban hành chính sách, có chính sách c a qu c gia, chính

sách c a doanh nghi p, chính sách c

- Phân loại theo mụảng, v.v;ộng c a chính sách, có ci ngoại, chínhsách cơng nghi p hố, chính sách KH-CN, v.v;

-Phânloạitheocơngcụộngsách thu , chính sách tín dụng, v.v. C

là cơng cụcc hình thành vớth c hi n các chính sách khác;- Phân loại theo t m hạn quản lý c a chính sách, cóĩ, chính sáchtrung mơ và chính sách vi mơ;

- Phân loại theo thời hạ

ộng c a chính sách,ời.Theo Tr nh Th Ái Hoa [22, tr. 21-24], có th phân loạ

:

-Ppụ ụ

-P

chính sách

ơ bả

chính sáchạ ớ

ạ;ạ ớ

p;

-P

ạ ;ẩ ; và-P

ấpẩ ;

ẩ;;

ấpấ;ả ả

khâuC

pụpXTTM;

pppCạ theo công cụộngc a chính sách.2.3.2. Cách ti p ậnuỗPtrị tron p ân t

p

Tơ

[102]ãppCGT Tppp

N

P(H

HẩuuấtCGT [101, tr. 178].pp

ạ QCGTĐn s27bộ CGT

p27

pbộ CGT Đp

pụ ụấ T ppXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×