1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

3 Phân oại ch nh s ch

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


-P

ạ ;ẩ ; và-P

ấpẩ ;

ẩ;;

ấpấ;ả ả

khâuC

pụpXTTM;

pppCạ theo công cụộngc a chính sách.2.3.2. Cách ti p ậnuỗPtrị tron p ân t

p

Tơ

[102]ãppCGT Tppp

N

P(H

HẩuuấtCGT [101, tr. 178].pp

ạ QCGTĐn s27bộ CGT

p27

pbộ CGT Đp

pụ ụấ T pp

bả pẩụ C7: K unCả pẩHìnn sGiaothơng, Luấtùẩu t eo t p ận uỗạ Tài chính

N

Giaothơng, Litrịạ Tài chính Phân pNguyên

Hàng hóa trung gianSả p ẩ DCảCả

Các tiêuỹ và các

ẩ khácChi phí

ầu v o

-T

-H

- Tạ

ơ-Q

Chi phí

dịch vụ hạ

tầng

-H

-H

ấp

-T p

- ChínhtranhMơi

S tn

trƣờng

thủc cti

kinh

u chuẩn

- Tn

doanh

- Thu hút FDI

-L

tiêu

ẩ ỹ

ấ ẩ

-T

các tiêukhác

- Các

p

ơ

- Bả

bả-Q ả

-T

Nguồn: [102, tr. 16]Chi phí

uất

khẩu

-Hụ ả

- Tạ

ơ

Ti p cận

thị trƣờng

- T ấp

ấ ẩ

-C b

pháp phi

an

-Cã /Hộ

pPH27pvào,ụ ạp:ề ềơ;pMộ

Npùớ ấ

GTGTpCGTãtrongTrung tâm

bpơ bả

CGTớ ấ ả

[178, tr. 60-63].Nán. Tuy nhiên, khungNCGTạ Q

ppơcó ảKề ềppCGT,b ĩ

ấp

CGT C ẳý ảả p ẩTả p ẩấppp,Nơp ả;ạ Q[178, tr. 55-60]. N: Cở ữppơbCGTTTT

bpơ bảNơ bảCGTpCùng chung

T6ppNpũCGTpR&Dptạơbảbảp ảpMp

pơ

Đ th c hi n các mục tiêu c a chính sách xuất khẩu, có nhiều cơng cụ chínhsách khác nhau. Ncác nhà nghiên c u [69, 138, 139, 143, 146] phân chiacác cơng cụ c a chính sách xuất khẩu thành hai nhóm ơ bản, các cơng cụ chính sách

theo chiều ngang và các cơng cụ chính sách theo chiều dọc. Các cơng cụ chính sách

theo chiều ngang là những cơng cụ chín

khơng phân biộng chung tới cả nền kinh t ,i x giữa các ngành nghề; các cơng cụ chính sách theo chiều dọclà những cơng cụộng tới riêng một ngành nghề kinh tCác chính sách theo chiều ngang có thc phân chia thành hai ti u nhóm,g m các chính sách thụ ộng và các chính sách chộng:- Các chính sách thụ động: là những chính sách khơng phân bi

ĩc, các ngành và khơng bóp méo thi x giữaTm này, Nhàớc chỉ c n s dụng các chính sách nhằm nâng cao tính cạnh tranh c a nền kinh t

nói chung, chẳng hạnh kinh tĩkhởi tạo doanh nghi p, bảo v các khoảều ki n thu n l i cho vi cpơ ở hạ t ng, v.v.- C c ch nh s ch ch động: là những chính sách giúp N

ờng khi th

các thất bại thC ẳ,hộih tr

Nthảovềh tr

nhữngvấcN,Nột t p h p các công cụthơng tin khơng hồn hả

nghs phân kỳ giữa chi phí xã hộ

ụ ơ bảpvà di với khâu R&Dải quy t những vấ

nội chề xuất phát t

ơNsách nhằm gúp DNNVV ti p c n tín dụng do có s bấCp vào thờng không th phân bổ các ngu n l c một cách tbản chất hàng hóa cơng c a tri th

ại, các hội

ũi x ng c a thông tin vàa các ngu n v n.

chiềBảảng

ti pThụ ộcận2: Các công cụ của chính sách xuất khẩu theo chi u ngang

Cơng cụMục

tiêu

Khơng phân bi t giữa các hoạ ộngC ch22Các chính sách nâng cao tính cạnh tranh:

-Ổờng kinh t- Đảm bảo vi c tuân th h p

- Tạ- Bảo v các khoảơ ở hạ t ngC c ch nh s ch thương mại và thu hút FDI:

-Cơ p ơ- Ký k t các hi pằm t do hóa nền kinh t

p ơpơbao trùm, khơng nhằm bảo vất

pờngớc ngồiCác chính sách khuyến khích phát triển KH-CN v đổi mới:Kh c phục các thất bại c a th

ngều ki n thu n l i cho vi c thành l p doanh nghi p- Mở cChĩ mơ- Khuy n khích các d án R&D liên doanh nhằm nội hóa các ảnh- H tr tr c ti p cho các hoạ ộng R&D c a kh

ớng ngoại lai

Các chính sách phát triển nguồn nhân lực:

- Cấp v n cho vi c phát tri n ngu n nhân l c chun mơn

-Cơnh nhằm nâng cấpc chungCác chính sách hỗ trợ DNNVV:

- Các chính sách cải thi n ti p c n tín dụng

Các chính sách nhằm giải quyết những v n đề do thơng tin khơng

hồn hảo gây nên:

- Tổ ch c các s ki n, hội ch , tri

- L p danh mục các doanh nghi p

- Tổ ch c hội thảo, di

Bảo vệ quyền tác giả

Nguồn: 143, tr. 27]ãơạiCác chính sách theo chiều dọ ũ có th c phân chia thành hai ti u

nhóm, g m nhữngổ ơ ấcác l i th cạnh tranh và những

vic tạo ra các li ththeo chiều dọổ ơ ấớng tớicạnh tranh mới. C

Bả 2 3ơ bả3: Các công cụ của chính sách xuất khẩu theo chi u dọc

Mụccậntiêu

ổi và tạo ra các Khuy n khích các chi

c phát tri n d a trên

l i th cạnh tranh

các l i th cạnh tranh sẵn cóC ch ti pTCổi Cổ ơ ấảngổiCơng cụ

Các chính sách về t c động trực tiếp c a Chính ph :

- Cung cấp thơng tin về các ngành nghề mới, phù h p

với các l i th cạnh tranh sẵn có

- Đ ều h p các khoả

và cải thipơ ở hạ t ng- Tr cấp tài chính tr c ti p

- Mi n giảm thu

- H tr lãi suất

- Thẩy s phát tri n c a các ngành công nghi p mớiqua vi c thu hút FDI và/hoơ- Đ ều chỉnh thuạo

ơại qu c tK t h p tất cả những công cụ

trên,p Nãềc pởớc can thi p tr c ti p vào stri n cĩphátc. Cách ti p c n nàyi chính sách xuất khẩu phải hài hòa với các

ĩ , chính

sách xã hội, v.v.

Nguồn: 143, tr. 34]- C c ch nh s ch tạo nên sự th y đổi cơ c u nhưng không l m th y đổi các lợi thế

cạnh tranh: là nhữpNliền với các l i th cạnh tranh sẵn có. H ớẩy các hoạ

ộng sản xuất g n

Ncó th t p trung vào bĩơ bảbao g m: cung cấp thông tin về các ngànhcông nghi p mới, phù h p với các l i th

các ngành công nghi pcạnh tranh;iều h p các khoảơ ở hạ t ng; tr cấp cho các hoạộng trong quá trìnhổi và nâng cấp; khuy n khích phát tri n các ngành cơng nghi p mới thông

qua thu hút FDI hoơp- C c ch nh s ch tạo nên sự th y đổi cơ c u hướng tới việc tạo r những lợi thế

cạnh tranh mới: là nhữ

ĩpNớc tạo ra và c ng cc sản xuất quan trọng trong nền kinh t . Các công cục s dụng theo cách ti p c n này k t h p tất cả các nhóm chính

ãề c p ở trên.Vi c phân loại các công cụ c a chính sách xuất khẩu khơng mang tính

c ng nh c. Giữa các cách ti p cpbCc giaờng l a chọn một t p h p những công cụ phù h p nhấmột cách ti p c n nào.

T những nộãảo lu n ở trên, lu n án quan nixuất và xuất khẩu hàng may m

ơ ấNẩy sảnớc cề ọớng tới vi c tạdụng k t h p tất cả những công cụi th cạnh tranh mới, sã ề c p ở trên,thi p tr c ti p vào s phát tri n c a ngành. LpNớc canquan ni m có b n nhóm

ơ bảNớc có th s dụkhẩu hàng may m c, bao g m:cụ này; cácTLu n án t pcơng cụ

ngànhĐKH-CN

pcó thkinh t khi c n thi t. CppTộng c a b n nhóm cơngphù h p. Ngồi nhữ

lu n án ũẩy sản xuất và xuấtpnhóm

ộng riêng tớiộng chung tới cả nền

c phân tích theo cảớng:nhữ ộng chung tới tất cả các khâu và những tác ộng riêng tới t ng khâu tạo

GTGT trong CGT toàn c u hàng may m c theo cách phân chia c a lu n án.2.3.3. ặc iể , vai tr của c c chính sách c ng cụ trong ch nh

s ch uất khẩu h ng a

2.3ặcC n sácCutbp

ppở ộp ẩNĩpNb

Nữĩơ ở ạNĩpụả pẩpp

ổ ớạ công nhân, v.v.2.3

TC n sác

oabộ KH-CNpẩppppấ ề

ơpKH-CN

p ụấ bạbổ

bộ KH-CNppơ ấp

bộ KH-CNp ppỷ ọả pẩ

T

TB

c - Côn np p;

ơĩp

ppụNĩD

ppp.ĐĐ

ãNvà kp ụpNppNKH-CN

PKH-CNR&Dãp

KH-CN; Đ ề;Pơ

p

: Tạấ bạd

KH-CN;KH-CN; XKKH-CN ạp [129, tr. 99].2.3C n sácị tr ờnTrong lẩ choĐở ộ

VNộ doanh nghi pở rộng thtổng h p các cách th c, bi n pháp c a doanh nghi p

càng nhiều sản phẩm tại các thờng xuất khẩu là

tiêu thụớc ngoài. Mở rộng thờng xuấtkhẩu c a doanh nghi p không chỉ là vi c phát tri n thêm những th

mà còn phả

rộng thph n c a sản phẩm trên các thãờng mới

ẵn. Mởờng xuất khẩu c a doanh nghi p chính là vi c khai thác một cácht t nhất thờng hi n tạtiêu thụ ở những th

tại l n th

c ngàyờng mớản phẩm hi n tại c a doanh nghi p vào

pờng tiề

ơ bảvà marketing.p

ộng mở rộng thghiên c u thờng mục tiêu, xc nhu c u c a cả th tnh chiờng, pýờng hi nnh thâm nh p. Các nghiênờng xuất khẩu b

ạn thờng, l a chọn thc phát tri n, thâm nh p thờng mục tiêuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×