1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

3 C n sác ị tr ờn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


Độ qu c gia, mở rộng thờng xuất khẩu là vi c một qu cc sản phẩm c a mình thâm nh p th

c phạa lý c a thmột sản phẩ

các hoạờng và k t quảa mình. Hoạh p giữa hoạộng mở rộng thộng h tr cc kim ngạch xuất khẩuộng mở rộng thớc. Trong hoạa một qutrò quan trọng thông qua viNề ra các chiXTTMại diộng mở rộng thớc và các tổ chc xuất khẩờng cho t ng ngành hàng và các doanh nghi p

ngành, các tổ chờng xuất khẩu là s k tờng xuất khẩu c a tất cả các doanh nghi p và

ơờng xuất khẩu cờng qu c t , mở rộngơớng thớc [127, tr. 145]. Các Bộại và ngoại giao ởớc ngoàicùng ph i h p giới thi u hàng hoá c a qu c gia với bạn hàng qu c t , h tr các

doanh nghi p trong vi c nghiên c u, tìm hi u, d báo thờng xuất khẩu, cungcấp những thông tin c p nh t về th ờng cho doanh nghi p. Trong quan hingoại, viýNớc n lk t các hi pơờng h p tác kinh t qu c t

tổ ch c kinh t qu c tp ơũp ơng thời tham gia vào cácột nội dung quan trọng c a hoạộng mở rộng thờng cho hàng xuất khẩu [155, tr. 78].2.3 4 C n sác

TDpp

ãuNĩớ ộpũ

ã

pỹ Đp ớppả pẩdoanh thu,p

Nữ

p

bNN

:

ĩp

-uán thuT

bĐGTGTp

p ẩ

NTỳNNp ụ- Vbả pẩ

pbằp ụbả pẩC

ppẩ

TpGTGT

[62, tr. 66].

pppp

bảp-T

p[17, tr. 82-83].ãọ pp ềppbp-pbấp[14, tr. 67-68].Tp ổpùở ộp ụùấpụ ả pẩp ớ

pấpờ ộp

p ụùp:-Vấ -ấ Nb

ppN

p bả

bả

p

bả

CbảBũbả

bảbảpộ N

Dp ả b

bảộ N

pp

bả

ơpppNớ bả

bảộp ảp ýn [113, tr. 218].- u trực t u

T

Đbppờ ộppC

NTNDN

p ụ

bp pãĐb

V

TNDNTNDNTNDNN pớ ĩNp ổ

ở ộp ạpấ;

;p[155, tr. 77].pạỉ p ung phân

ơ bảTNDNppp K

ọ p

Tã[93, tr. 266].

b

TNDNTNDNSppp ớp.ấ b

TNDNGTGT

VNXấ–CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU H NG MAY M C CỦA MỘT SỐ

QUỐC GIA TR N THẾ GIỚI VTI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAMpbbao

bHQTVQHQbaặc của H n Quốcp

H Qỷ ọVH1980Qb

ớ ổN

p1964 [118, tr. 428].

pb197030% ổ,ẩ xuấpNbT- -xấổn quan về n àn may mặc của Hàn Qu c“ ấ

ĩBCh nh s ch uất khẩu h ng

4xấTQ1960p[163, tr. 3].

HQãb

b

1970 H

ã ởQĩãbHHQp

pơQb

b ả

Qở bở2004

ý“ơ

BTHạ K-P p ạ Châu

p HQpWớ [163, tr. 16].ả S

1980 HQ[114, tr. 2] TH Q

ơ1990ppả ớ

HCSạ NMỹ ãơpBảHcông ty E-H

Q

pớ công ty SM, công ty R b

ty CIp4pớ công ty JYP Entertainment, côngớ công ty YG Entertainment [114, tr. 3].N ữn c n sác cơ bảnCHQthành hai nhóm:

ỳ ở ộĩ

1960 pơ ở ạ

pHĐpớ 76% ổQcácpạ 1977-1980 [115, tr. 66]ơ ở ạù

p

T

ã ạnh chóng.

LãbHQơãHHQK H ạ

PĐẩĐC

pNHQẩ H1960

p[118, tr. 462] TQ1980;

cơng nGIấp ấ ớ

1978ấp

là 15,9%1983 H Q

bquã p ụbngành côngbả p ẩ1995 [118, tr. 440].Q

Hppp T Bả P ẩ (C p

b39%1990

pNP1960

Tpp23%1980 [118, tr. 439] VbKTỷ ọ

plên 54%QQpp

1970H

pũnbgópR&D;

1980 [118, 463].ãpĐ bH Qpbấ ả

bpp pbpbp

pả

bH

p p

pơĐã “Qp

Bã bảãHQpẩ , cho các

H[113, tr. 77] Mộb ” [115, tr. 66].ớ ãvà bảẩ ,v

,

p

pụ ,pụ ụấ pụ ụ ấấpẩ , v.v. NQpdo, pp4pHQ

ộ ạ

Bơp ả

ớ Np

ppQ

Đấpbba,ù ã ạ

pơHbpQaởT

ờ ỳp

ạ ởặc của Trung QuốcS p

Q

ổn quan về n àn may mặc của run Qu c

4

FTA[78, tr. 86].2.4.2. Ch nh s ch uất khẩu h ngCGTTơ bảGề XTTM.N ữn tồn tạ và t ác t cNHơ bả

ả ơNữpp

:p ớ

pbbổpb ”ành tíchpH Q

p S(1949 - 1978

pQbý

ppGp (1978 - 2000

pQpgia x ấp ẩbơb

QQ

Thơ 80% ả[153, tr. 12]p ụũQộ vào ngành may

p

pp

T ungT[94, tr. 3] D

QơTớ Cp may” ớạ 2015-2016 [73, tr. 4].4N ữn c n sác cơ bảnH

T

ơ bả b:ấp:- N

CGTQmarketingp

TơQ”:

T

pạ GTGTR&D,Qấpp ;- “X

ơ so[153, tr. 13].Q17 06%Đ ùý

Tbớ ề

QMỹấp ỉ 8% [153, tr.ấpTpơ-la-ã qua giailàm và tích ũ

p

Bấp ỉ 0 7%Nnay, Trung Q

2015 ạQơ ở ạVbớ D2006ơnay, Trungả ơcông[183, tr. 186]. HụởTTHấp (2000

C13]. N

GTGTơẩ GơT

“MHp;- D

Tơ ở ảQpTấ:Qcácề Tạ b- Mở ộ:pbơ;

p ọ ả

TãQơ ộấp

TQơ bả b

p

ấ T

p

ấpkhích”p ảp p ụ

bTQp

pbẩ b

ả p ẩb ộQp

146 ụớ [148, tr. 142].ấpTấp ả p ẩ , p.TấpQ[183, tr.ấp CGTp may m[94, tr. 6] Đ

2015 TĐ

bằhàngDNNVV b

T

Q

bXQpp;

bbảT

CC b:T

Đ“Mtrong CGTãớ;Xp78-84] ĐMỹ N

p

ớ TppQĐp ơB

Bả Hp

pT

ấ ODMQ

ấp ả p ẩấppR&DpQp ơOBM [136, tr. 16-21].T

pp

bT

Qề doanhấ OEM sang4N ữn tồn tạ và t ác t cN

ã ẩppTQổi b là: cũp[94, tr. 17]; các khâuơR&D[136, tr. 98]; t[94, tr. 33]; và ôthiên nhiên

càng2.4.3. Ch nh s ch uất khẩu h ngpa[153, tr. 12].ặc củang-la- ét2.4.3.1. ổn quan về n àn may mặc của Băn -la- ét

TBũ

1980 B-la--la-2014 ã75%

85%

Tạ :B-la-B-la-ấpb51ổ ề ỷ ọ

p ơp

ả pẩp ơngành

ớ pụ

ấpấp

Về

ộ bao-la-B

p ơp

[98, tr.

-la-[111, tr. 17] Vềấ OEMpả ơBấ CMT

pấp trênấp1990 ppấp ả p ẩp166] Về-ấp

2 Ởấp ả p ẩấp

ơCMT NNp ụ ữ [122, tr. 2].

p-ảb

22dp761995

B-la-ơấp;p

ẩ [173, tr. 84] T

ãơả p ẩ [125, tr. 166].

NB-la-pơ

bấp …

B[60, tr. 11], ả-la-MFA [90, tr. 103], các c

4

pơ[98, tr. 7],p ụ ữ [119, tr. 16 ].N ữn c n sác cơ bảnTBb

tr. 16] bảpã-la-pnổ b[95, tr. 81][173, tr. 22]TNDN [122,ẩ [122, tr. 17]B- -[145, tr. 943].

G

2018 ã ềhính sáchả p pp ụ ẩ: Cảả ýĐp;TpppơLMề ơ ở ạ;Nlý; P ổ b

Cp“MBXTTMbao

ụ ả

ả pẩ;; Cả

ạ 2015-

ũp;;X

; Xbộ;Tcho công tác R&D [89, tr. 125-132].4N ữn tồn tạ và t ác t cỞ ấp ộ ĩẩ ĐB

ề ớ-la-

p

B-p-B-la-p

ấp

b-MEUờ Mỹ-Mộpụ-M- -:BB-la--la-Mỹ ớ25%ũEU60%ớ [171, tr. 15];pụ

ẩ [64, tr. 280];p ẩu ấp ỉ 40%

B:ộ pp [60, tr. 18].Ở ấp ộ

pbởpNấp: B-la-pả

ơơẩ [122, tr. 46]

pCGT [98, tr. 6];

-CppB-la-nayạ CMTR&Dpp[60, tr. 11-13];i học kinh nghiệ cho Việt Na

T

TổpQBN

-la-ýề ơ bảấp:

ấp

ấpb ;2) Đầu tư sản xu t nguyên phụ liệu cho ng nh m y mặc,

ấp CGTbớ

GTGT3) Đầu tư xây dựng c c khu, cụm công nghiệp dệt m y tập trung ạ

ýQấp CGT1) Thực hiện nâng c p đồng bộ chuỗi gi tr b

ấp ả p ẩHp;;

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×