1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

ảng 3.1: Số ƣợng doanh nghiệp trong ng nh a ặc Việt Na

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


ù

p ụấp ơbĐềơBản 3 :trị sản uất v tố độ tăn trưởn ủa n n may mặ V ệt Nam

Đơn v t nh: Nghìn tỷ đồngNgành

Cả2011201220132014201520163.246,73.652,63.875,44.337,34.772,84.923,510,0%132,0147,6161,5176,8184,1190,28,2%4.074.044.174.083.863.86M

Tỷ ọCAGRNguồn: T c giả tổng hợp từ dữ liệu c Tổng cục Thống kê [44]L c ƣợng ao ộng

N(Bả 3 3). S

p ớpả

pVNảng 3: L c ƣợng ao ộng trong ng nhaặc Việt Na

Đơn v t nh: L o độngStt

1Lao ộng

D20112012201320142015201632.77630.74032.26831.32830.86329.337-1,83795.727825.169896.019 1.037.268 1.096.168 1.128.6466,00p568.205631.845764.881828.327928.318976.4269,44p228.239238.473268.470298.941318.915340.4216,891.624.948 1.726.226 1.961.638 2.195.864 2.374.264 2.474.8307,26pCAGR

2D3

Dp100%

4FDI

Dliêndoanh

TổngNguồn: T c giả tổng hợp từ dữ liệu c Tổng cục Thống kê [44]3.1.3. Th c trạng uất khẩu h ngaặc3.1.3.1. m n ạc xuất k ẩu

Sả p ẩ

Tc10Vqua, kN;gp ụơạ 2007–20162007ảng4: Ki12,69%HS62ẩ hàngơớ; ỷ ọấp

ẩ hàng

2016.ngạch uất khẩu h ngMặt h ngHS613 4)N12,02% (Bả:V

14,83%.T

aặc của Việt Na20072016(1000 USD)(1000 USD)CAGRQ3.035.13410.801.48413,54Q4.168.86711.608.48610,787.204.00122.409.97012,0248.561.343 176.580.78713,78H

Tấ ả

Khàng

ẩ (%/ Tổ14,8312,69Nguồn: T c giả t nh toán từ dữ liệu c ITC [103]3.1.3.2. T ị tr ờn xuất k ẩu và

H

ớ N

ạ ấ ả

t ủ cạn tranVNay ãVN

ớ Np

các

2016 V

ớ (BảN

3 5).p ạ3Bản 3 5: T ị trư nuấtẩu v đố t ủ ạn tranv

SttThịKingạchKin may mặ

ngạchThứối thủ cạnh tranh của ViệthạngNam tại c c thị trƣờng, sắpViệt Nacủa Việtp theo thứ t giả dần(1000 USD)Namtrƣờng nhập khẩu nhập khẩu từ

(1000 USD)T

1

H Kỳủa V ệt Nam384.781.77322.409.9703TQ84.002.48111.051.0932TQB-la-B-la-

I --nê-xia

2EU 2844.813.1634.332.56210Trung QB-la-T ổ-Nhĩ-Kỳ

3N26.249.3603.076.7122Bả

5HànTQ, In--nê-B-la8.168.3642.412.9782T5.948.226839.4321Ý H8.786.770663.5744TQ, In- -nê-xia, ÝQ

5TrungQB-la-B-la-Q

6Ca-na-QCam-pu-chia

7ASEAN6.674.706315.5704TruQB-la-HQ

8Nga9H5.261.085222.2954TQB-la-12.497.306218.6704TQÝ P p5.915.270200.6133TQBÝKông

10 Úc-la-nê-xiaNguồn: T c giả t nh to n từ dữ liệu c ITC [103]I --Theo các s

-Vũ-la-và B-la-NEUTÚc, ngoài T

Mỹ, EUNNb

VNbpý ằp

Bới,EU

ấp (VNĐềp ạ các

pN

VQV

ýBảQý ằ10ũASEAN.ớ VIn- -nê-xi-a Đ ềũb-ĩBả H Qã

N

Bnh khác. MộT ổ N ĩ Kỳ; ạơ,NS

nayý

CẳVý

Trung QQớ . Tuy nhiên, ạN

VT

Vý

B

NpNp ạơEVFTASản p ẩm xuất k ẩu c ủ y u

T ờVpả p ẩ H

ớ Tuy nhiên,

V

giaả p ẩấpp

ấp ơ

Vấp

ả p ẩ

ả (Bảã

ỷ ọề bằ

,ả p ẩNấp: ỷ ọ

trênũã ả pẩả pẩN3 6).áo thunN(Bảã

3 4); ỷ

caoơảng 3.6: Sản phẩaSản phẩặc uất khẩu chủ u của Việt NaTỷ trọng nTỷ trọng n7Áo thun19,7821,87Áo Jacket20,6719,82Q17,0217,686,266,54Á ơ5,625,29Váy5,625,02Đ4,374,983,283,351,010,9816,3714,47QQSQVKhácNguồn: T c giả tổng hợp từ dữ liệu c

Đềý ằấp ả p ẩ

ớ VVIT S [20]Nbơữ ớùù3.2. THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TO N CẦU H NG MAY M C

CỦA VIỆT NAM3.2.1ối với khâu Nghi n cứu, ph t triển v thi t kNV

p

R&Dơ

N

CGTpảquap ơ

EU N

OBM(Hình 3.1) Nãdoanh

ấ CMT

CGT

H Kỳ ở ữ

cácb

V

pả pN ờ

BảĐềpấ ODM

Vn còn ấTpnaypảNambN

b

ơ

pùNờb

TởH QĐ

L

HKV

VùNNả pẩ B

ởCấ các

pạ ộơ ở R&D b

pbÁCấ ềbbp

ppR&Dũ[53, tr. 66].Hìn 3 : T tr n doan nệp may mặ V ệt Nam t eo p ươn tsản uấtĐơn v : Phần trăm (%)Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu cVIT S [20]ối với khâu Cung ứng ngu n phụ iệu

N

npN2017V

pb

p ảẩ [41, tr. 21]. B

p

p

ơ

pNẩ 86%ả ảp

ả p ụả p ẩN

pVụ ả

p(Bả37Np ả

ũXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×