1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

ảng 3.6: Sản phẩ a ặc uất khẩu chủ u của Việt Na

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


ùNờb

TởH QĐ

L

HKV

VùNNả pẩ B

ởCấ các

pạ ộơ ở R&D b

pbÁCấ ềbbp

ppR&Dũ[53, tr. 66].Hìn 3 : T tr n doan nệp may mặ V ệt Nam t eo p ươn tsản uấtĐơn v : Phần trăm (%)Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu cVIT S [20]ối với khâu Cung ứng ngu n phụ iệu

N

npN2017V

pb

p ảẩ [41, tr. 21]. B

p

p

ơ

pNẩ 86%ả ảp

ả p ụả p ẩN

pVụ ả

p(Bả37Np ả

ũảng 7 Nhập khẩu ngu n iệu của ng nh dệt may Việt Na

Đơn v : 1000 USD

Sản phẩ20072018CAGRHS

50 Tơ

51L54 S5,3132.561397.59825,541.116.1155.088.95414,7916.525149.04422,13807.9213.970.55015,571.839.8832.727.9593,65243.298845.18011,9915.130114.03720,16455.6841.012.1837,52460.2581.694.58312,58620.7316.531.94023,865.666.242 22.634.69213,42bờS;bằ102.664;52 Bông

5358.136

f55 S

pBp

pỉ ỉ

ả p ẩb ;56p;bãả pẩtrên.

57 T ảCbằạ ả58b ;

;;ạ ả;trang trí; hàng thêu

59Cạ ả

ả p ẩ60 Cã

ùp;p

ổnNguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu c

Nguyên nhân chính

p

ITC [103]

ẩ ; cácpTV

p ảdoanh ngh pV.NN

XpV

ũ(BảảngTQề ảýĐ L

H Q;Ấ Độ-ã ộASEAN3 8).8 Nhập khẩu vải của Việt NaQuốc giatừ c c thị trƣờngTỷ trọng (%)

2016TN53,4651,9717,9518,6713,7814,335,806,08Thái Lan2,201,97H2,132,17Ý0,660,59Ấ Độ0,540,62In-0,530,58Ma-lai-xi-a0,500,47Xinh-ga-po0,030,03Phi-líp-pin0,010,01Khác2,412,51HQ2017QĐ L

NBả

K-nê-xi-aNguồn: Tác giả tính to n từ dữ liệu c Tổng cục Hải qu n [43]3.2.3. ối với khâu Sản uất

Đ

TềơVN

ởVdo có

Nấp

Bơớ (Bả 3 9).p CGTBản 3 : T n lươn tố tu tron n n may mặ ở một số quốaĐơn v : USD th ng

SttQuốc giaTi n ƣơng1T ổ N ĩ Kỳ9332Thái Lan6324Tunisia4046Pakistan3207T2708Ấ Độ2559VN24810In- -nê-xia23111B19712Sri LankaQ-la-194Nguồn: 100, tr. 46]

Nãảo lu n ở trên,c a Vi Npỉ ới tham gia vào khâu Sản xuất trong CGT toàn c

pơc a Vi t Nam nh

pcho thấyơ3 1). Các doanh nghi pời mua hàng toàn cNấ CMT (Hsản xuất và nh n chicác doanh ngi p may m c c a Vi t Nam chỉ là

” Đmyơ bản c a ngành may m c Vi t Nam.3.2.4. ối với khâu Marketing, Phân phối v Tạo thƣơng hiệu

MùVNnay

mayb

pppV

tạVNơ

ùỉ bVơN

VN

.NNCáckhâu Marketing,

ơ bả

p ớp

ùV

pHìnhhàngLi n k t gi a c c doanh nghiệpa(Hặc của Việt Na3 2).vớingƣời ti u dùng tr n th giới

Ngƣời t u dùngNgƣời ua to n cầuNh u nLi

n

k

t

uVăn p n

đạ d ệnoanh nghiệp a

ặc Việt NaN sản uất uvựNguồn: 38, tr. 6]

B

(OBMũTbơ

pơOBMpppNp

ức ộ tha

p

vào p

ờ”V

tạơnh gi chung vNgành m

ppp, ù

Mơ

tạp ẩộ pgia chuỗi gi trị to n cầuặc của Việt NaN ữ

Vả p ẩ[53, tr. 67].5

ah ng

ơp CGTấ CMTCGTkhâuơ.ớ GTGTN

ấpCGT

GTGTR&D và tmarketing, phânNơ bảpụb

ã ạBVNơpũpơptạVấ CMT do

ơấpơODMGTGT caoOBMR&D.

V

ơùGTGTODM và OBM. N ữ

MơMarketing, pơ

GTGTp ãpp

pNnhanh chóngNNấp CGTạ ạ GTGT

pơ ộơCGT

3.3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH ẦU TƢ ỐI VỚI LĨNH VỰC XUẤT KHẨU

H NG MAY M C3.3.1. Nh ng k t quả ạt ƣợc

Tp(Chính sáchcho

b

Cbả

BảQp

V161/1998/QĐ-TTg ngày 04/09/1998pNp2010 Theo bả161 ,(

bp

-p ơ2010USD(K ả 3 Đ ề 1 ĐQp(K ả 2 Đ ề 1 Tổ

3973 3

pĩpT258 1

Qp

pN161USD: “Đ ạ

ở ộ

ổppbớ ổpụ ớ

HpKỳbp23/04/2001 TơCppạ VbNQ–HpV

Cb

ĩbả ý ấ

ơ ơ;

N: “Đẩ

VNbả

pNpộ ” (K ả 2 Đ ề 110/03/2008 TC2020 Đ

pC

36bơ bảbã b Bả:ơpụơạ;ơ ở ạấpùb

N

ớ ạb(K ả 3 Đ ề 136

bả Cãớ bả CWTO ãĩppp pp

(

bạ 2006-20102015bả

55ớ ổ36/2008/QĐ-TTg phêNơpp WTOp; ổKbpụ66 500 ỷùban hành Q

V35 000 ỷổpữ 100%

S(K ả 3 Đ ề 1 Đ

ù

;ạ 2001-201030 000 ỷ;ấpạ 2001-2005

:p(K ả 2 Đ ề 1 Bả

Vơ

(ý2010 Theo bảạ;

KỳN

55 ,ả ý ả55/2001/QĐ-TTg ềp

p” (K ả 2 Đ ề 1T p36Kp chuyên ngành

ýpớ;

ề ấớ bả C55 bả Cp

: “HĐ

ppổppKpơ

: “Nã

ộ pCbp p

ýpD M

VNM

Nã

DN36T ờ

ơ ở

bảVbả C100%p ” (K ả 4 Đ ề 1 Đ bVppùppD MODAýờ (K ả 4 Đ ề 1

Đ

QC36 Bộ Cpơãbp2020b19/11/2008 (pVtheo QVbả

NQ

QNạ :

201542/2008/QĐ-BCT ngày42Q2020p20303218/QĐ-BCT ngày 11/04/2014 (Q3218). Về ơ bả

42Q36 Đbơp

ơơ

ý

2015”bp“Cơ

Q

“Đẩã

ẩ (K ả 4 Đ ề 1ụ”“Đẩbộbbả Q

ùấp

” (K ả 4 Đ ề 1bảp

: “Qhóa ởĐ ụp42

p3218 bổ

p ụ

3218bả Q

bả Q

bảbả CbV

ĩ

Nũ

43/2008/QĐ-BCT, trong

p ụ19/11/2008

BộCơ“C ơD M20152020”39/2008/QĐ-BCT

B23/10/2008

bớ ĩ

01/07/2006LĐ

VNpNĩ

ẩ .Bã

ã(Đ ề 4V

NT103/NQ-CP29/08/2013

Về ơ bả

ãp.T

ppả p p

N;

Vả p p13/NQ-CP b;

; ổ

ĩ

ạ Výạ ộạ ộN10/1998/NĐ-CP ề ộ:ấp G ấ

pb;.bạ

ấpb15/2007/CT-TTCả p ppp pbCp ạ CỉCả p p. G

pp ụ bổN13/NQ-CP ềýýhV

N2013 ề

Đ07/04/2009 ã bổNĩả p p ớ.T pả p pb15/2007/CT-TT ề ả p pẩ b2005 qtrong L

22/06/2007 ã ềộ bớĐb

bp WTO C ỉĐp WTO L

ýbch

, mộ b ớ

p2005 bơVềũBộ CQ

, chínhmayNbũVb

N

p p

Cbả ả

pbN

23/01/1998 và N24/2000/NĐ-CP H ớ

p bL31/07/2000 ềbVạ VãĐ

pãớ)b

:

(Đ ề 33 ; cấ (Đ ề 36 ;2014p ụ;hsả

ụ ;2014p(Đ ề 16 K ả 1 T

ãLýĐVNp ụCppNp: “Hĩơ” (Đ ề 1 Cngày 08/07/1999 C

ppãb

: “HNNpù

pQỹ29/06/1999ớ ã43/1999/NĐ-CP ềb

Npấ ớTp ụ

ấp. CN;cề ơ bả

2005V

ấpộ ộ

ấ ả pẩộ bớ:hĐãVềãpcông tác R&D (Đ ề 19 . L

ở ộpã

bL(Đ ề 42 ;p

ĐbT(Đ ề 40 ;, bổ

tin; h(Đ ề 34 ;:ấ ạơ ở ả(Đ ề 37 N(Đ ề 41 ; p

(Đ ề 43 LNp FDIã ềĩV

((Đ ề 35 ;pp.2005 áp pCNĐ

bNNN

N50/1999/NĐ-CP ề

pp

này,

thành

ả ýp

N

QỹhpQỹpớ ” (Đ ề 1 Mộ.Q

pp

nữT

NN(Đ ề

CpdMộNạ .C

ạ Đạb

ĩ

ũpớ ãấpbQỹnDNNVVpộ Đả- ã ộ

VII (1991

XII (2016)p ụ2000: “K

bpbảGB: “… ạ

ĩ” TĐDNNVVp ả

Lãpqua ạ Đạ ộ Đảã

31/03/2017ppV32/2017/NĐ-CPpngàn

pnhânẩ ít n ấ bằ 30%

p

Nẩ màt ộ6 . Gpơ2014. Nụ ả pẩ

h10/09/2001bấ bằ 80%

bbp ơpb133/2001/QĐ-TT ề QCụ ả pẩ

p90% ổ

Cơp ơề hính sách

b

(Đ ề 2 K ả 2 . Q

Tb02/2001/QĐ-TT02/01/2001

Qỹũpơ

p Cpã bXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×