1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

Bản 3.10: T tr n m n ạ uất ẩu từ doan n ệp FDI tron n n may mặ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


ĐũVớ

MVpNT p(Vinatex)N20165 523 7 ỷT1 356 8 ỷổ p41

2017 T p30T p(Bảớ ổ[41, tr. 5]. N ờ

ảngNp[21, tr. 2] NpDã ạ3 11).K t quả sản uất – kinh doanh hợp cộng của Vinatex

Chỉ ti u20152016201736.064,038.123,840.741,0ND39.50341.145,941.145,9m n ạc xuất k ẩu tr u SD2.3882.495,32.776,1á trị sản xuất côn n

Doan t u tp tNDNguồn: T c giả tổng hợp từ c c b o c o thường niên c Vinatex, 2018

Kpạ ,ũbp (Bả 3.1) ũ(Bả 3 3).3.3.2. Nh ng tồn tại v ngu n nhân

3.3.2.1. N ữn tồn tạ

Về

FDI

ỳ ọ

Đ pã ềơớ,

pãpVề

p FDIlà T p

p ơD M

ODMơ bảạ GTGT

pVấp

V

NũNýVVN20%.pấ2020 [41, tr. 28ĩp ơ

CGT

Mộạ ữ là ùp

;t

ppããDNNVV.3.3.2.2. N ữn n uy n n ân

Các nguyên nhân ơ bảThứ nh t:ạ p

ề bấ, trongp VVb2030NQ253218 (Bả

p3 122010

ở ộpNù

p ơThứ h i

ơở ộĩpThứ b V

FDIĩấ ộ p

N

ẩ bạ V

;

ở Mụ 3 6 “Tbả

bơ ở ạ

ã ềơả Nữ

ơCGTả Qnói riêngơGTGT

pả44B

Nã ề

(ấ ề

b

ả p p ạp pãỹ ơảng 3.12: Mục ti u của ng nh dệt

Cỉt u2010Đơn vịa Việt Na201520202030tínhm n ạc

xuất k ẩu

Tỷlao ộnQuyQuyQuyQuyoạcoạcoạcoạcoạcoạc424232183218321842121823-242536-3864-67%xx15-16x13-149-101.000 ng2.5002.7502.5003.0003.3004.4001000 ấ204086015301000 ấ1202104003007001.5001000 ấ3505009006501.3002.200Tr. m21.0001.5001.5002.0002.0004.500Tr. Sp1.8002.8504.0004.0006.0009.000%506055706570Sử d nQuyTỷ USDso ớ ảQuySản p ẩm c ủ y u

-Bơ- Xơp

-S(ơ

- Vả- Sả p ẩ

may

4l nộịa óaNguồn: T c giả tổng hợp từ c c bản quy hoạch ng nh dệt m y, 2 18

Thứ tư VNppp

Nổp

ớ,l

N

b

50% ổ pp ổpppả

VpMộĩ

Mp

ạ Tphữu c

(Hộp 1).DN

pHộp 3.1 Nh nƣớc nắ c ng t vốn, doanh nghiệp c ng hiệu quả

Tuổi tr On ine 21/6/2017, 09:25 GMT+7

… ấ ề ổp

ả ớ

V

N ữ

ơ

ổp

“ ”-N

ữ ỉ

ấp ạ

ạ ộ

ả ơp

b

ả bp

T

ơ

ổp

“ạ” -N ớ

ữ 80%

p - ờ “

ơ“ ả” ỉT

C Q

H

T

ở Bộ C

ơ

ù bộ

ỉ ạ

ớ ạ

p

bả

ỉ ạ

p ả ữ

N

ớ ạ

p

ộ Vb

ề Tổ

Đ

ớ (SCIC Đ ềổp

Thứ năm, tpDNNVV cC bp pDNNVVpp

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KHOA HỌC – C NG NGHỆ ỐIVỚI LĨNH VỰC XUẤT KHẨU H NG MAY M C3.4.1. Nh ng k t quả ạt ƣợc

Nấ ớVNãpKH-CN cho

161

ũ

ạch: “Nb

bẩ.Qấpổ ớạ ộtrên

b

bổb ” (Đ ề 1 K ả 2 C

: “T p” (Đ ề 1 K ả 255

bXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×