1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

Hộp 3.1 Nh nƣớc nắ c ng t vốn, doanh nghiệp c ng hiệu quả

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


100T pC36 ã(Đ ề 1 K ả 4 T

- Tổ3), baơ:V+NV

+Hpạ ộbộ ỹ

pD M

-NVNp ụả pẩb

p ụả pẩơ

pớ p p

ơả pẩấp

ýphù

pD M

ả ý ảHD M-X

pả pẩD Mpụ

-XpD MTp

-Xơ ở ữD M-N

D MQạ 42

CbQ

36 T3218 ã ụQ(Đ ề 1 K ả 4 T

-N42D;KH-CN

bp ụ:p ụả pẩ

ả pẩơp

ơ

ả ý ảơ

111- Đẩ

pả p ẩả p ẩ ;- Tổp ụV3218 ã cóbKH-CNơa

, chính sách KH-CNVớ ĩN09/06/2000KKH-CN p ụ

bằ L

N

pã ộĩ

01/11/2012

2003Tp

Cớ Cp5C

pCbB

ũC

QT

Vpp

N2010”Q272/2003/QĐ-Cạ 2011-2020”

Qã418/QĐ-TTg. Đ

p ơạ 5

2013C ấpbảKH-CN

pb2012 ề pp11/04/2012ãK

C31/12/2003

CQpbpKH-CNạ ” (Đ ề 1Kp“Cp ụ,CKH-CN: “Cĩp

T

KH-CN : “…20-NQ/TWpơ Đả bK: “KGC18/06/2013,

” (Lờổ bổộ bĐổLpụbớ ĩấpĩTT42,” (Đ ề 1 K ả 4 T

ũTTQộ pả p ẩm, khỞb36Np khẩ ;ả pẩớ Cộ bớp p

: “NVẩ ;

p

N

QềpN

ơKH-CN ớ “Đề

2020”TCpp18/05/2011 theo Qơ ấKCC

ppp

- ã ộ Np

p ơạ 5

30/05/1996p-;2006p

bC:

ớ;(Mụ III Đạ : “Lơ53/2008/QĐ-BCT pbC1 ; Q

p2457/QĐ-TT2010 p: “TCpbC2013 p2020C: “…

: “SbGDP…” (Đ ề 2 K ả 1 ; Q2030

p2011 ề pả pẩ

ơ2020”ả pẩ

45%C

01/06/2011

Bộọ ” (Đ ềp30/12/2013T842/QĐ-TTp

20202612/QĐ-TTũ” (Đ ề 1 K ả 1 ; Q

: “T p2020“KBộp

31/12/2010p202030/12/2008p ụ

KCpp p ụpấọ;Cbả(Đ ề 5 K ả 2 ; QTb

1ppCC(Mụ I GC;C

C2012 pTĩạ 2011-2020

pụ ụạ ộC418/QĐ-TTC1996-2000ĩCông ngh362/TT pQT2245/QĐ-TTg.ũpT2030p11/12/2015 theo QC“Đề2020

p pQ735/QĐ-TTgTC

pb

ờ ” (Đ ề 1 K ả 2 ;

2015 pấ Qp ơạ 2016-2020

05/06/20151318/QĐ-BKH-CNBộBộ K:“pCb” (Đ ề 2 K ả 2

Mộ ộb

HộCớ (Cpbbảớ CộKH-CNý “P p

Nĩã ộĩ V(Đ ề 1CGCN, nĐ29/11/2006 Qớ : Bả ảộ ãbLCớ;CGCN; Đẩ;Cbềạ ộ

bCGCN ộạ ộ;Kb

b;N

p(Đ ề 5 G

ơQ1069/QĐ-TTơ

T;

2014 p

CềVp b

N…” (Đ ề 1 K ả I T04/07/2014: ““T

p1Đ

p p- ã ộ“C

2020”p

ở ùã ộNpp;K

bpơ2006bộ ớ

: “N;P

Phát trb

pụ

Npp p ạ- ã ộN

ộ CGCNNVNCGCN ũ05/12/1988, mộV

ù

bKH-CN V

ãN

pãKH-CNã

HĐBT

bp p1992 ề(Cpý

p ả

CpC2000C

pbNBã(va

70%giã

ùLy 31/12/2008.Qã

pụ ụ

(Đ ềãp2000NKCNLKH-CNp43 ; LC(Đ ề 65 .Nã pổbã134/HĐBTạ Qỹã2013 ữ

p ụ133/2008/NĐ-CP “H ớCãKH-CNBộ2006 ũ

KHộ(Đ ề 7 LCp ạ ộpP pp b119/1999/NĐ-CP

ã49-HĐBTN

Cẩ (Đ ềbằ Lùbã

2006”pbp (Đ ề 4ổ bổ(Đ ề 23 K ả 2 ; LCNpã ề04/03/1991 “H ớ

V(Đ ề 44ấ (Đ ề 5

b12pKH-CN (Đ ề 64 . Về CGCN N(” (Đ ềTNDN2013 ũ

p18/09/1999

CpơKBộ: “Cộp119/1999/NĐ-CP ề35-Hộpả6 LN28/01/1992ãbpổ b

1987 ềHộBộ

bộ ỹ

(bĩpb

p(Đ ề 1 NNũKH-CN Qp p

CV31/08/1987

119/1999/NĐ-CPpLthêDpNp ụ50%p

giaop ụ

pỹp(Đ ề 8 K ả 3 Lpộ p

(Đ ề 45 G

ơ17/10/2014Nộ ỷb bộ;c ẳ

pTNDNpN

pạ NNKH-CN

ppùQQỹ ổ1342/QĐ-TTT(

KH-CNKH-CN

Kkhâu sảkhâu cớ ềĩấp CGT

ã

ĩKH-CNpụĐ

22/10/200305/08/2011Nữ

pp122/2003/NĐ-CPp bpp (Đ ề 9 K ả 1 Spớ CKH-CN10%Qỹpp95/2014/NĐ-CP

3%pbp pKH-CNớ ũpỹpbpảỹpCpp10%p (Đ ề 9 K ả 2 Bp ýC95/2014/NĐ-CP quyKH-CNpTNDNKH-CN

KH-CNp2006

pb

ơ95%C

bộbTã ổ40%p ơ

ả ảộ [53, tr. 124].

Đớ ĩ

p ảbkhâu cbnguyên p ụ

ấ ả

[16, tr. 47].,hNh ng tồn tại v ngu n nhân

4N ữn tồn tạBả ạKH-CN ã

chungKH-CN trong ĩKH-CN

p

bãấpbộp FDI

ĩp90%

[52, tr. 127[3,pBp FDI ớCGCN

p

pộ ổớ [53, tr. 166].[132, tr. 48 Pớ T

nhãCGCNpỞbptr. 52]. BỞb

Tpp

(Bả 3 13).ảng 13 Nguồn cung c ng nghệ cho c c doanh nghiệp Việt Na

Nguồn cung công nghệTỷ ệ %Dp V t Nam, cùng ngành10,87Dp V t Nam, khác ngành55,26Dpớc ngoài, cùng ngành16,12Dpớc ngoài, khác ngành17,85Tổng100Nguồn: 52, tr. 128]

Đbù khâu R&D

p ơ

ppạ GTGT

ơã

và ũ[3, tr. 53].4

CN ữn n uy n n ânT ớKH-CNNữơ

bp ppKH-CNVả V

pạ ộKH-CNý

VũĐ

BC ấpNTbTơĐảNụQĐN

b

ơ;Vpp còn ấpKH-CNấp. PKH-CN Bỹpụ ụ

Q ỹ ổ;CKH-CN; và Chp

:

ơớ ề KH-CNbạ;2016

2012297/NQ-UBTVQH14KH-CN c

Đả20-NQ/TWpppDNNVVạ ộ KH-CN [53, tr. 162].

5 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THỊ TRƢỜNG ỐI VỚI LĨNH VỰC

XUẤT KHẨU H NG MAY M C3.5.1. Nh ng k t quả ạt ƣợc

Đnói chungQơ

161ở ộT55 ã ề

: “DpAFTA

Cữ ữp p ụ

pở ộppbớ ộpớ WTO (Đ ề 1 K ả 2 T p

bbộ

Đ: “…ở ộở ộpcác tổơ(Đ ề 2 K ả 5 C

H Kỳ“Cp ẩ

Mỹ (Đ ề 2 K ả 6 Cở ộpở ộ

pdQũ

301842pụ;T

pNẩ ạ

Qơ

SN

ơb;p

ppẩ (Đ ề 1 K ả 4 Tóa: H Kỳ CASEAN, kh i CP: “…ả p pớ QQBRICK ả 4 T

p p ềpộ p:Tpộ ấấ p pĩơhóa ơơ: “Đ

T p ụp3018 ụ” (Đ ề 1 K ả 4 Tở ộNơpả ýN

VQNTbả p p ụơơ ộớ p ơpp; ĐẩVVả p pờ ề: “Mở ộ

p ụẩ”42 ũơ ộ

Np

4ề ấN… ổV: “… ở

Vp

mạ 42ở ộ: “T pm(Đ ề 1 K ả IV T36 ũ

QpẩQ55p42 QC

choẩ …. NBảHT ổ N ĩ Kỳ ” (Đ ề 1

3018 bổ

ạ dbơơạ pù(Đ ề 1 K ả 4 T

B

ấ ppbC ỉ

bNSNG

2011 Pỳ 2011-2020V

N

Vấ TpCẩ;; ạ bớ ộ… Tơ ộP ” (Mụ 2

pCMỹ CởC2030: “Đpãỷ ọ

C2471/QĐ-TTở ộp28/12/2011

ở ộ

ơp ý

ề Cỳ 2001-2010 do T: “Đ

ũ22/2000/CT-TTMỹ TĐQN

p

27/10/2000 ãtr ờpbGÁớ ĩVề

C.pb

p ớNã ýFTA” (Đ ề 1 K ả 3

Về

pXTTM nói riêng,T ơ

QơBộ CơbXTTMCC24/01/2003

Nb

ppã bp

ơổ bở Q

21/05/2009bpp

Q279/2005/QĐ-C ơạ 2006–2010BộĐTT ề Qnớ ảV03/11/2005 Tp

C104/2003/QĐ-BTM ề Qý C ơạ (bảơ80/2009/QĐ-TT

Q15/11/2010T72/2010/QĐ-TT

ơ bả

TcơXTTM

ngành hàng; T

ấ pơẩ ;Tả pẩpẩ b

ả pẩãpngồi; TổV

Q ảNT ơ

ạ ộ XTTMCpbộơìạ; ẩ2016 pchungýơụ;ờ bổ

TC

ơ10/02/2003 C

p

ãb

pớ Cộb

ã ộ

ơũạ ộ

p ụ

06/07/2000

ơp Cụ XBộ CNơ

N

p08/2003/NĐ-CP ề

ĩ Vpụ1.ãạ (gơơpạ;78/2000/QĐ-TTN

p ớ Bộ T

QBộ Tp

: “PNNạ ” (Đ ề 1 K ả 2 T

XTTM V: “Tcông tác thông tinp ơu

Đạ 2016 – 2020ơ

ơ

Đềơ;

L

N

04/02/2016 ớạ Vạ” ớả p p ằơS228/QĐ-TTbơ

T

pbảQ37/2006/NĐ-CP “H ớơXTTM MộXTTM; Tổ

Nãbp; Tổpạ ềpơb04/04/2006 Cpạ ; Tổ; Tổpơ

p ụ XTTM cho

ơ

: TT p

ơ

ơạ ộXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×