1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >

4 5 C c giải ph p i u kiện

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.77 MB, 236 trang )


p p ề:

n ất, duy trì sự ổn ịn về mơ tr ờn c n trị - xã ộNuy trì s ổth c hi n nhấnh vềờngờng l i phát tri n kinh t thmở c a, hội nh p kinh t qu c t– ã ộơ ởờng, th c hi n chính sáchạo s yên tâm cho các thành ph n kinht ả

ản xuất, kinh doanh.a , duy trì sự ổn ịn về mô tr ờn k n t v mô.ĩơ ấ

-bề ữMỹVĐềTp WTO

Nhay không. HVũVV

VN

NEUN2018 ổ

ộ ề

ấp ềp

ớ VThNVhbbp

Mỹ

Nbp p

VNb ạTp

pNb b

NơVp

VNKMỹ

ả bảNgiúp

EUVĩn thể ch nền k n t t ị tr ờn .Nbấ.mơiGDP,

V

ề -C

ấ ớba, ồn t

p ýộ ộEUMỹbãp ả

bấbạ , tVNcòn dànhcácpã chopbMpùVNvà p

. ĐãthayN

Vt , p át tr ển cơ sở ạ t n ắn vớ p át tr ển dịc v lo st cs.

VN

pơơ ở ạpD

bã …pCơ ở ạ

bbộtâm logistics … ằ

bp, các trung

ụ ộ

năm, ảm bảo sự ồn bộ và t n n ất ữa các c n sác

H th

với quan hới các chính sách khác. Bên cạ, có những vấề thuộng

ều chỉnh c a nhiề

,pảpbảDo v y, k

ảm bảbả ộ

nh.sáu, xác ịn rõ trác n m của các cơ quan n à n ớc tron v c

t ựcn c n sác

Nớc cpảc hi

Cơp p ữ

Cẳu trong viạ C

bp

bc, ki

ơ

tBộKẾT LUẬN

Tpp ọã

bộ ộV

ờ ũppảngành may

nay

pp,

p ớ ĩả p pNý

pbộ p

VbộVNNớ ĩplN

bộ p

ấp CGTVềpũbộ ề p

Lp ụ.V,Nbộ pũchính sách, g ả p pLphátp ọchính sáchơ.ớ Đp ụ

bổ

p ả

.T ờp ụọ ,NTkém

pT ớ bp

ýấp CGTCũ

bảchính sáchbp pVềNớ l

VCp ớ

Nơùở ộ.Npũấ VCơ ở ýãơp các doanh

CGTạ GTGTơ.ơ ở,lã ềpKH-CN

tCGTt

Mả pp ạ bbp ụ

Nữ

lC

l

ppụ ụũCGT

cN

p ơ,ppppCGTpả pạ GTGT, tuy nhiên

Về ơ bảNNNR&D, ả

pnhómp

CGT

marketing, pVpbã ềạ sảVCGTNNbpả p pphân tích ềCGTCC

l

p

Bũ

ppụ chính sáchbcbt

Đ

ạ ở

bP ạchính sách tấ ề.pùpc

Tp

NpbĐ

ơ bảl

ơề CGTKH-CN,ấp CGT

ấpấ ớ ĩ

ẹpb,ctheo

VN

pũ

CGTCÁC C NG TRÌNH NGHI N CỨU CỦA TÁC GIẢ LI N QUAN ẾN

Ề T I LUẬN ÁN

1. NVQ(2015ĐN“SÁƢ C C NG ỐpbD -MV” Tạp chNCông thương, (11), tr. 59-64.

2. NVQ(2015 “N ữBình D ơpTMỹ” Tạp ch Châu Mỹ ng y n y, (12),tr. 35-41.

3. NV Q

V(2016 “G ả p p ở ộ

N” Tạp ch Công thương, (12),tr. 28-32.

4. NguyV Q(2018 “ĐV N

5. NV Qấp” Tạp ch Công thương, (2), tr. 62-71.(2018 “N ữ

ýớ VN

ấp” Tạp ch Công thương, (5), tr. 137-148.ANH MỤC T I LIỆU THAM KHẢO

Ti ng Việt

1 NVũ NAH MT ờHCVHạ (2016 V nđề nguyên tắc xu t xứ về dệt m y trong TPP v EVFT , Trung tâm

N

2. NQ

HĐạ ọ K3. Bộ CNTp HCMÁ (2009 “K

-N ạọ ã ộH Q”, Tạp ch Kinh tế Đối ngoại T ờ Đạ ọơ , (6), tr. 33-47.

ơ(2013 B o c o đ nh gi thực trạng ph t triển ng nh dệt-may v khả năng nâng c o năng lực cạnh tr nh thông qu tăng cường kh

i th c c c yếu tố liên qu n tới thương mại C ơp WTO H Nộ .

4 Bộ KĐ

pạ5. H V(2018 Tỉ http://fia.mpi.gov.vn.C (2010 Ch nh s ch ph t triển công nghiệp hỗ trợ ở ViệtNam đến năm 2 2

6 CN ạơpớ CộĐềT ờĐạH Nộ

Xã ộ Cĩ VN(2016 Ngh đ nh số34 2 16 NĐ-CP Quy đ nh chi tiết một số điều v biện ph p thi h

nh Luật B n h nh văn bản quy phạm ph p luật H Nộ

7. P T C (2012 Mối liên hệ giữ xu t khẩu một số nhóm h ng hó

trọng tâm v tăng trưởng kinh tế vùng tại Việt N m L

K

8. NguyT ờ

ĐĐạ ọ T ơ

CT

(2011), B o c o nghiên cứu năng lựccạnh tr nh c do nh nghiệp xu t khẩu trong b ng nh M y mặc, Th

y sản v Điện tử ở Việt N m VNQảýKTơ

9 Vũ C Đ(2011 Kho học Ch nh s ch N b Đạ ọ Q10 Đ T Đ(2012 Phân t ch chuỗi gi tr v tổ chức qu n hệ liên kết cc c do nh nghiệp m y xu t khẩu ở Việt N m LH Nộ

TỹKT ờĐạọ KQ11. Nguy A Đ c (2008), Điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động xu t, nhập

khẩu ở Việt Nam hiện nay, Lu n án Ti n sỹ Lu t học, Vi n Khoa học Xã

hội Vi t Nam.

12 NTHD(2010Xây dựng v quản lý thương hiệu cc c do nh nghiệp m y Việt N m L

Đạọ KTỹKT ờQ13 L T ấ Dũ (2009 Ho n thiện hoạch đ nh ch nh s ch đầu tư ph t triển

khu công nghiệp ở Việt N m trong gi i đoạn hiện n y L

K

14. Vũ QT ờ

Đạ ọ T ơT(2010 Hồn thiện chính sách tài chính nhằm nâng c o nănglực cạnh tranh c do nh nghiệp sản xu t hàng tiêu dùng Việt Nam

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Lu n án Ti n sỹ Kinh t , Học

vi n Tài chính.

15 D ơĐG(2010 “Nu quả ngành may xuất khẩu, có c nmột giải pháp tồn di ?” Tạp ch Cơng nghiệp, 12, tr. 35-47.

16 NTHả (2011 Đ nh gi v giải ph p thực hiện c c c m kết cViệt N m với tổ chức thương mại thế giới về thuế L

KHọC-HQH CTM17 P ạ T M H ề (2011 Sử dụng công cụ t i ch nh nâng c o năng lực

cạnh tr nh c do nh nghiệp ng nh dệt-m y Việt N m trong điều kiện

gi nhập WTO LTĩKHọT18 P T T H ề (2012 Liên kết ch nh s ch thương mại v ch nh s ch

công nghiệp c Việt N m trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế,

LTỹKT ờĐạ ọ N ạơ19 H X H p (2013 Nâng c o ch t lượng vốn nhân lực c c c do nh

nghiệp m y Việt N m L

Đạ ọ K

20. H p ộ DTỹKQả ý T ờQ

VN(2018 CổH pDV

pạN

ỉ: http://www.vietnamtextile.org.vn/21 C Hữ H(2017 “ĐpTp

Tpạ” CổVNỉ: http://www.vinatex.com/Portal22 T T Á H (2007 Ch nh s ch xu t khẩu nông sản Việt N m – Lý

luận v thực tiễn N b C

23 NHQH Nộ(2009 Giải ph p nâng c o năng lực cạnh tr nh xu t khẩu v oth trường c c nước EU c do nh nghiệp dệt-m y Việt N m trong gi i

đoạn hiện n y LTỹK24 H V Hộ (2012 “C

bấbp pQuốc gi H Nội, K

25 NTDT ờ

Đạ ọ T

-ơV

N:Nữp ” Tạp ch Kho học Đại họcK28241-251.H (2011 Ph t triển công nghiệp hỗ trợ ng nh dệt-may c Việt N m trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế L

ỹK

26 NT ờMạ HùĐạ ọ N ạ(2012 T c động cơ

ch nh s ch t i ch nh – tiền tệ đếntình hình t i ch nh c do nh nghiệp dệt-may Việt N m L

ỹK

27 NTHọ

KTọ Xã ộ(2012 V i trò c Nh nước trong hoạt động xu t khẩukhi Việt N m l th nh viên c

QTWTO LTỹKĐạ ọH Nộ28 P ạ T H ơ (2013 Thu hút FDI cho ph t triển công nghiệp phụ trợ

c

29 ĐViệt N m LCKảĐm y Việt N m C ơT

T TỹKĐạ ọ QN

H Nộ(2011 Chuỗi gi tr ng nh Dệt

F b30 C T ấ K anh (2010), Ho n thiện ch nh s ch thương mại v m rketing

xu t khẩu h ng th y sản c Việt N m v o th trường Mỹ L

ỹKT ờ Đạ ọ T ơT31. H T H ơ L (2014Công nghiệp hỗ trợ trong một số ng nh côngnghiệp ở Việt N m LTỹ KHọCQH C M

32 T HL(2012Ho n thiện ch nh s ch thương mại nhằm ph ttriển công nghiệp hỗ trợ ở Việt N m L

NT ơ33 T T Lkinh do nh xu t khẩu c

T ờỹKV(2010), Đ nh gi t c động cKTgi nhập WTO đến kết quảc c do nh nghiệp Việt N m LĐạ ọ KTpH CTM34 P ạ T Lụ (2013 R o cản kỹ thuật đối với h ng dệt-m y xu t khẩu v giải

pháp cViệt N m LTỹKVNT ơ35 Đ T N (2010 Hệ thống ch nh s ch kinh tế c Nh nước nhằm

nâng c o năng lực cạnh tr nh c do nh nghiệp Việt N m trong điều

kiện hội nhập, L

Q

36 H T TNT37 N(2012ỹK

T

NpC- Hànhc c do nh nghiệp m y Việt N m LĐạ ọ K(2016V38 Vũ ÁCNghiên cứu t nh kinh tế theo quy môT ờ

NCHọH C M(Economies of sc le) c

TỹKQB o c o ng nh dệt m y, Công ty Cổ pCp(2015 B o c o ng nh Dệt M y Việt N m C

NCCổơ39 P ạ M P ơ (2013 Quản lý đ o tạo nhân lực tại do nh nghiệp may

Việt N m trong gi i đoạn hiện n y L

T ờĐạọ GTỹQả ýG40. Nguy n Ngọ Sơ (2008 “D t may Vi t Nam thời kỳ h u WTO: Th c

trạng và giả p p” Tạp ch Kinh tế v Dự b o, 11, tr. 31-47.

41 T pD MVN(2018 B o c o thường niên năm 2 17 CổTpD MVNtp ạỉ www.vinatex.com42. Phạm Xuân Thu (2015), Phát triển nguồn nhân lực ch t lượng cao

ngành dệt-may Việt N m trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế,

Lu n án Ti n sỹ Kinh t , Vi n Hàn lâm Khoa học Xã hội Vi t Nam.

43. Tổng cục Hải quan (2018), Cổ

quan, truy c p tạơ ở dữ lin t c a Tổng cục Hảia chỉ https://www.customs.gov.vn.44. Tổng cục Th ng kê (2018), Cổ

ng kê, truy c p tạơ ở dữ lin t c a Tổng cục Tha chỉ https://www.gso.gov.vn.45. Trung tâm WTO (2014), B o c o kiến ngh c c giải ph p nhằm

tăng cường t nh ch động c một số ng nh kinh tế trong qu n hệ

với Trung Quốc P

46 L XT ờT ơCpVN(2006 Ch nh s ch thuế với việc nâng c o năng lực cạnhtr nh c c c do nh nghiệp ng nh công nghiệp Việt N m trong điều kiện

hội nhập kinh tế quốc tế L

47. ĐVỹKHọTT (2009 Ph t triển sản xu t nguyên phụ liệu m y mặc Việt N m,L

48 NTTỹKT ờĐạ ọ KQN ọ T (2009 C c giải ph p về thuế nhằm thúc đầy chuyển d ch

cơ c u kinh tế theo hướng Cơng nghiệp hó , Hiện đại hó ở Việt N

m, LTỹKHọT49 H T ấ (2009 Giải ph p nâng c o ch t lượng tăng trưởng công nghiệp

Việt N m (nghiên cứu điển hình ng nh dệt-may) L

T ờ Đạ ọ K

50bQềHpTỹKQ

KQ(2013 Tạo thuận lợi thươngmại, tạo gi tr v năng lực cạnh tr nh: Gợi ý ch nh s ch cho tăng

trường kinh tế Việt N m N b N

51 VCP- Bộ KT

Đ

(2008 Đ nh gi t cđộng c gi nhập WTO tới nền kinh tế Việt N m - Sử dụng mơ hình

cân bằng tổng thể DKTKọp7 ĐNẵ

52 VNQả ýKTơ(2013 B o c o đ nh giXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (236 trang)

×