1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Tiến sĩ >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Xây dựng trigger 46

1 Xây dựng trigger 46

Tải bản đầy đủ - 0trang

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTừ viết tắtNội dungKNTKhung nhìn thựcCSDLCơ sở dữ liệuUMLUnified Modeling LanguageSQTSystem Qualification TestSQLStructurce Query LanguageBTBảng gốcDSNVDanh sách nhân viênMANVMã nhân viênMAPBMã phòng banMACVMã chức vụMADTMã nhân tộcMAKQTDMã kết quả tuyển dụngCNGTCông nghệ giao thôngDSNVDanh sách nhân viênDANH MỤC HÌNH VẼ

Số hiệu

Hình 1.1

Hình 2.1

Hình 2.2

Hình 2.3

Hình 2.4

Hình 2.5

Hình 2.6

Hình 2.7

Hình 2.8

Hình 2.9

Hình 2.10

Hình 2.11

Hình 2.12

Hình 2.13

Hình 2.14

Hình 2.15

Hình 2.16

Hình 2.17

Hình 2.18

Hình 3.1

Hình 3.2

Hình 3.3

Hình 3.4

Hình 3.5

Hình 3.6

Hình 3.7

Hình 3.8

Hình 3.9

Hình 3.10Tên hình

Trigger trong PostgreSQL

Mơ hình Us cas tổng qt của hệ thống

Mơ hình Us cas tổng qt của Quản l nhân sự.

Mơ hình Us cas tổng qt của Quản l lương

Mơ hình Us cas Quản l người ng

Mơ hình Us cas Quản l tiền lương chi tiết

Mơ hình Us cas Quản l nhân viên chi tiết

Mơ hình Us cas Quản l tuyển ụng

Mơ hình Us cas Quản l hợp đồng lao động

Sơ đồ hoạt động Đăng nhập hệ thống

Sơ đồ hoạt động Đổi mật kh u người ng

Sơ đồ hoạt động t nh lương nhân viên

Sơ đồ hoạt động Thêm nhân viên

Sơ đồ tuần tự Quản l nhân viên

Sơ đồ tuần tự Quản l tuyển ụng

Sơ đồ tuần tự Quản l hợp đồng lao động.

Sơ đồ tuần tự Quản l tiền lương

Sơ đồ thực thể kết hợp

Mơ hình cơ sở ữ liệu hồn chỉnh 1

Tạo mã Nguồn C

Tạo trigg r cho các ảng nguồn

Tốc độ thực thi lệnh S l ct không ng KNT

Tốc độ thực thi lệnh S l ct có ng KNT

Tốc độ thực thi lệnh l t 1 row không ng câu

lệnh trigger

Tốc độ thực thi lệnh l t 1 row ng câu lệnh trigg r

Tốc độ thực thi lệnh up at 1 row không ng câu lệnh

trigger

Tốc độ thực thi lệnh up at 1 row có ng câu lệnh trigg r

Tốc độ thực thi lệnh up at 996 row không ng câu lệnh

trigger

Tốc độ thực thi lệnh up at 996 row có ng câu lệnh trigg rTrang

12

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

25

26

27

28

29

48

49

50

51

52

52

53

53

53

541MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề

tài

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của xã hội tin học đã trở nên vô cùng

phổ biến và đã có những ước phát triển vượt bậc được thể hiện qua nhiều lĩnh vực

của đời sống xã hội. Tin học đã ần dần trở thành nhu cầu rất cần thiết và không thể

thiếu trong cuộc sống của con người. Ở các quốc gia phát triển hiệu quả do tin học hóa

đ m lại đã góp phần thiết yếu và chiếm giữ một vị trí quan trọng trong các lĩnh vực

kinh tế, chính trị văn hóa giáo ục…

Với số lượng nhân viên của sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Saravan ào là

hơn một trăm người và cũng có thể con số này s tăng lên nhiều hơn nữa trong

tương lai nên việc quản lý về hồ sơ cũng như tiền lương của cán bộ nhân viên

s gặp nhiều khó khăn và tốn kém nhiều thời gian hơn. Trước đây để thu nhận

một nhân viên mới, xét duyệt nâng lương quản l q trình cơng tác cũng như

chuyển cơng tác của các nhân viên trong Sở, các nhân viên của Phòng Tổ

Chức phải làm việc với số lượng sổ sách khá lớn, ghi chép thông tin cho tất cả

các nhân viên của sở phải mất rất nhiều công sức và phải mất một thời gian rất

lâu, và sự sai xót trong q trình ghi chép là khó tránh khỏi khi phải làm việc

thủ công như vậy. Nên an Giám Đốc sở muốn tin học hóa việc quản lý nhân sự

và tiền lương đó với một hệ thống phần mềm quản lý và mong muốn đó đã

được chúng tơi đảm nhiệm thực hiện.

Nhờ t nh hiệu quả và nhanh chóng do hệ thống mới đ m lại làm cho hiệu

suất công việc tăng cao trao đổi thông tin được diễn ra an tồn đồng bộ, chính xác

do tính năng ưu việt của hệ thống máy t nh đ m lại. Vì thế mà việc tra cứu khơng

còn phải khó khăn phức tạp nữa vì hệ thống s thống kê quản l và chúng ta có thể

tra cứu, tham khảo bất cứ lúc nào khi cần. Do vậy chi phí s giảm thiểu, lợi nhuận

tăng cao tính hiện đại hóa được giải quyết.

Xuất phát từ vấn đề nêu trên tôi chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng khung

nhìn thực để nâng cao hiệu suất hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại sở giáo dục

và thể thao tỉnh Saravan (Lào)”

2. Mục tiêu và nhiệm vụ đề tài

2.1. Mục tiêu

- Nghiên cứu tổng quan về hệ thống thong tin quản lý.- Nghiên cứu ứng dụng KNT để nâng cao hiệu suất hệ thống thong tin quản lý.

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về cập nhật gia tăng đồng bộ KNT với truy vấn

lồng.

- Nghiên cứu tổng quan về trigger trên C trong PostgreSQL.

- Xây dựng CSDL qua khung nhìn thực.

2.2. Nhiệm vụ

- Tìm hiểu các iên ịch và sửụng trigg r viếtằng ngơn ngữ C trênPostgreSQL.

- Tìm hiểu và nghiên cứu cơ sở l thuyết về cập nhật gia tăng đồng ộ KNT với

truy vấn lồng.

- Khai thác các thuật toán CNGT KNT đã có để ứng ụng vào đề tài đặc iệt là

thuật toán CNGT KNT với truy vấn lồng.

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu

- CSDL quan hệ, HQT CSDL quan hệ

- Ngôn ngữ lập trình C

- Trigger trên các HQT CSDL quan hệ

- Truy vấn lồng

- Khung nhìn thực

- Thuật tốn CNGT KNT với truy vấn lồng

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- HQT CSDL PostgreSQL

- Kỹ thuật viết trigger cho PostgreSQL bằng ngôn ngữ C

- Cách sử dụng trigg r được viết bằng ngôn ngữ C trên PostgreSQL

- Các thuật toán CNGT cho KNT trên PostgreSQL

- Thuật toán CNGT KNT hỗ trợ truy vấn lồng

4. Phƣơng ph p nghiên cứu

Về phương pháp nghiên cứu, tôi sử dụng hai phương pháp ch nh là nghiên cứu

lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Xây dựng trigger 46

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×