1. Trang chủ >
  2. Văn Bản - Text >
  3. Box Hình - Picture >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Thừa kế theo di chúc.

III.Thừa kế theo di chúc.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.Thừa kế theo di chúc.

-Thừa kế theo di chúc là việc chuyển dịch di sản thừa kế của người chết cho những người

còn sống theo sự định đoạt của người đó khi còn sống.

-Đây là hình thức thừa kế đảm bảo cho cá nhân trước khi chết định đoạt tài sản của mình

theo ý muốn. Tuy nhiên sự định đoạt đó chỉ hợp pháp khi đảm bảo các điều kiện do pháp

luật quy định.

Chỉ định người thừa kế và phân

định tài sản.

Nội dung cơ

bảnQuyền tài sản cho họGiao cho họ nghĩa vụ tài sản.4. Người lập di chúc và quyền của người lập di chúc.

-Người lập di chúc là người thông qua việc lập di chúc để định đoạt tài sản của mình

cho người khác sau khi chết với ý chí tự nguyện, thể hiện mong muốn chủ quan của họ.

-Người lập di chúc có các quyền sau:

+Chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

+Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

+Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

+Giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản.

+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.5.Điều kiện để di chúc có hiệu lực.

-Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

-Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc khơng trái

quy định của pháp luật.IV. Thừa kế theo pháp luật.

-Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

-Các trường hợp áp dụng thừa kế theo pháp luật:

+Không có di chúc.

+Di chúc khơng hợp pháp.

+Những người được chỉ định làm người thừa ké chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc khơng còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

+Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối

nhận di sản.

-Các phần di sản được áp dụng thừa kế theo pháp luật:

+Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

+Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc khơng có hiệu lực pháp luật.

+Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế mà họ khơng có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản,

chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lâp di chúc; liên quan đến các cơ quan, tổ chức được hưởng di sản

nhưng khơng còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.Diện và hàng thừa kế.

-Diện thừa kế là phạm vi những người có quyền hưởng di sản được xác

định trên 3 cơ sở:Quan hệ hôn nhânQuan hệ huyết

thốngQuan hệ nuôi

dưỡng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Thừa kế theo di chúc.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×