1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp thực hiện đề tài

Phương pháp thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnSố liệu thu thập được trong quá trình điều tra thường là các số hiệu tổng hợp,

chưa đồng nhất, vì vậy cần phải xử lý trước khi phân tích, đánh giá.

 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp:

Đây là số liệu, thông tin có sẵn đã được tổng hợp và cơng bố. Đó là các tài liệu từ

sách, báo, tạp chí, báo cáo của công ty, báo cáo trên trang web, báo cáo tốt nghiệp các

khóa trước, internet…Trong bài sử dụng giấy tờ liên quan đến công ty ( sơ đồ bộ máy

quản lý, bộ máy kế tốn, báo cáo tài chính của 1 năm gần đây)

 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp:

- Phương pháp phỏng vấn:

Trong bài sử dụng các số liệu từ cuộc phỏng vấn nhân viên kế toán tại công ty cổ

phần giống nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang những thông tin về tổ chức

công tác kế tốn tại cơng ty.

+ Mục đích và nội dung thông tin thu nhập: Phương pháp này được thực hiện

nhằm thu thập các thông tin chi tiết về việc tổ chức cơng tác kế tốn tại cơng ty.

+ Cách thức thực hiện:

Đối tượng phỏng vấn : Chị Tuyết- Kế toán năm 2018 của công ty cổ phần giống

nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang.

Câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời của nhân viên kế tốn của cơng ty cổ phần

giống nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang được tổng hợp trong bảng sau:

Bảng phỏng vấn chị Tuyết-Kế tốn tại cơng ty giống nơng nghiệp Hà Nội-Chi

nhánh Bắc Giang

STCÂU HỎICÂU TRẢ LỜIT

1Hiện tại cơng ty có bao nhiêu kế Do cơng ty có quy mơ nhỏ nên chỉ có một

tốn và thực hiện những phần kế tốn và là kế toán tổng hợp.

hàng kế toán nào.

3Nghiên cứu Khoa học2ThS. Chu Thị HuyềnCông ty hiện nay đang áp dụng Hiện nay công ty đang áp dụng theo thông

theo thông tư nào?tư 133/2016/TT-BCTT ngày 26/08/2016 của

Bộ Tài chính. Thơng tư áp dụng cho các

doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng từ301/01/2017.

Cơng ty tính thuế GTGT theo Cơng ty tính thuế GTGT theo phương pháp4phương pháp nào?

Niên dộ kế toán của công ty?5ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong hạch VNĐ.6tốn?

Phương pháp tính khấu hao Theo phương pháp đường thẳng.7TSCĐ?

Cơng ty hạch tốn hàng bán theo Cơng ty hạch toán hàng bán theo phương8phương pháp nào?

pháp kê khai thường xun.

Phương pháp tính giá vốn hàng Cơng ty đang áp dụng phương pháp bìnhkhấu trừ.

Theo năm dương lịch từ ngày 01/01 đếnbán xuất kho mà hiện nay công ty qn gia quyền. Cơng ty tính giá bình qn

đang áp dụng?

9theo phương pháp bình qn dự trữ cả kỳsau đó tính trị giá hàng xuất bán trong kỳ.

Hình thức kế tốn sử dụng tại Hình thức nhật kí chung.

cơng ty là gì?4.2 Phương pháp xử lý dữ liệu

 Xử lý dữ liệu thứ cấp:

Sau khi thu thập các dữ liệu thứ cấp qua các tài liệu từ sách, báo, tạp chí, báo cáo

của cơng ty, báo cáo trên trang web, báo cáo tốt nghiệp các khóa trước, internet,…

chúng en đã tiến hành phân loại theo các dạng:

- Tài liệu cung cấp cho cơ sở lý thuyết

- Tài liệu làm căn cứ để phân tích về cơng ty

 Xử lý dữ liệu sơ cấp:

4Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnSau khi tiến hành phỏng vấn chúng em đã phân tích thơng tin thu được theo từng

mục nội dung và kiểm chúng độ tin cậy của thông tin để áp dụng vào việc đánh giá tổ

chức cơng tác kế tốn bán hàng tại cơng ty.

5. Kết cấu của bài nghiên cứu

Ngồi phần mở đầu, khóa luận gồm 3 chương với những nội dung sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán bán hàng trong doanh

nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế tốn bán hàng tại cơng ty cổ phần giống nông

nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang năm 2017.

Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kế tốn bán hàng gạch lát tại cơng ty cổ

phần giống nông nghiệp Hà Nội- Chi nhánh Bắc Giang.5Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnCHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG

TRONG DOANH NGHIỆP

1.1. Lý luận chung về kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về kế toán bán hàng

- Bán hàng: Là bán sản phảm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hóa mua

vào. [Theo Chuẩn mực kế toán VAS14 “Doanh thu và thu nhập khác”. Ban hành và

công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC,ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ

Tài chính]

- Hàng hóa: Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với

mục đích để bán. [Theo Điều 28 “Tài khoản 156 - Hàng hóa”-Thơng tư 133/2016/TTBTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa]

- Thành Phẩm: Là những sản phẩm đã kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận

sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc th ngồi gia cơng xong đã được kiểm

nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho. [Theo Điều 27 “Tài khoản 155 Thành phẩm”-Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

nhỏ và vừa]

- Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. [Theo điều 03- chuẩn mực kế toán Việt Nam

VAS 14 “doanh thu và thu nhập khác”. Ban hành và công bố theo Quyết định số

149/2001/QĐ-BTC,ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính]

- Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho

khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. [Theo Điều 03- chuẩn mực kế toán Việt

Nam VAS 14 “doanh thu và thu nhập khác”. Ban hành và công bố theo Quyết định số

149/2001/QĐ-BTC, ngày 31/12/ 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính]

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm

chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. [Theo Điều 03- Chuẩn mực kế toán Việt Nam

VAS 14 “doanh thu và thu nhập khác”. Ban hành và công bố theo Quyết định số

149/2001/QĐ-BTC,ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính]6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp thực hiện đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×