1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 511

Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 511

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền23/5/2017 0000033 23/5/2017 Thoc giống khang dân 111_9.600.000_1.920.000_1.200.000_1.440.000_7.000.000_7.560.00028

27/5/2017 0000047 27/5/2017 Thóc giống khang dân 111

28

27/5/2017 0000047 27/5/2017 Thóc giống khang dân 111

18 nguyên chủng

27/5/2017 0000047 27/5/2017 Thóc giống khang dân 111

18 siêu nguyên chủng

23/6/2017 0000067 23/6/2017 Phân bón wopro magni 131

complex 25kg

23/6/2017 0000067 23/6/2017 Phân bón wopro combi 131

stipp gel 100ml

23/6/2017 0000067 23/6/2017 Phân bón siêu bo 500ml131_14.000.00023/6/2017 0000067 23/6/2017 Phân bón k2so4131_5.400.000…._19.200.000_3.000.000….28/6/2017 0000074 28/6/2017 Thóc giống khang dân 131

28

28/6/2017 0000074 28/6/2017 Thóc giống khang dân 131

18 nguyên chủng

....Cộng phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳNgày… tháng … năm ……

Người lập biểuGiám đốc114Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền(Ký, họ tên)(Ký , họ tên, đóng dấu)115Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.17 Sổ chi tiết tài khoản 632116Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.16 Sổ chi tiết tài khoản 511

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×