1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.21 Bảng cân đối kế toán năm 2017

Phụ lục 2.21 Bảng cân đối kế toán năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền132Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền133Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền134Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền135Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ:thơn Đại La, xã Dun Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106047403SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Quý Ⅱ Năm 2017

Đơn vị tính:VNĐ

Ngày,

thángChứng từ

Số hiệughi sổDiễn giảiĐãSốNgày,ghihiệuthángSổTKchứngCáiđối20170000021,06/04/XK055,2017Phiếu thuNợHỗn hợp×thịt siêu nạc11124.297.000511216s.2563224.297.000

21.584.700156

14/04/

20170000021,06/04/XK055,2017phiếu thuThức ăn×liền vịt siêu11121.584.700

2.200.000511thịt632TF8811.252.200.000

2.055.2501562.055.25023/05/0000036,23/05/Thóc giống×1314.800.0002017khang dân2017ứngtừ

14/04/Số phát sinh1365114.800.000Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnXK069286324.093.580156

23/05/

20170000036,

XK06923/05/Thóc giống2017khang dân×1314.093.580

1.800.00051118 ngun632chủng1.800.000

1.573.110156

23/05/

20170000036,

XK06923/05/Thóc giống2017khang dân×1311.573.110

1.440.00051118 siêu632ngun1.440.000

1.134.301156chủng1.134.30130/06/NVK02230/06/Chi phí×64214.181.0002017lương nhân1viên bán334201714.181.000hàng tháng

06/2017

30/06/NVK025201730/06/Chi phí2017BHXH nhân×334viên bán338hàng tháng32.481.675

2.481.67506/2017

30/06/

2017NVK02530/06/Chi phí2017BHYT nhân×334viên bán338hàng tháng406/2017137425.430

425.430Nghiên cứu Khoa học30/06/NVK0252017ThS. Chu Thị Huyền30/06/Chi phí2017BHTN nhân×334viên bán338hàng tháng5141.810

141.81006/2017

Cộng sốXXphát sinh

Số lũy kế

chuyển kì

sau- Sổ này có…trang, đánh số từ trangsố 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:01/04/2017

Ngày30 tháng6 năm2017

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên)138Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.21 Bảng cân đối kế toán năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×