1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017

Phụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu Khoa học30/06/NVK0252017ThS. Chu Thị Huyền30/06/Chi phí2017BHTN nhân×334viên bán338hàng tháng5141.810

141.81006/2017

Cộng sốXXphát sinh

Số lũy kế

chuyển kì

sau- Sổ này có…trang, đánh số từ trangsố 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:01/04/2017

Ngày30 tháng6 năm2017

Người lập biểuKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên)138Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.23 Sổ cái tài khoản giá vốn hàng bán quý II năm 2017

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NƠNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: thơn Đại La, xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106047403SỔ CÁI

Quý Ⅱ Năm 2017

Tài khoản giá vốn hàng bán

Số hiệu: 632Chứng từNgày,

tháng

sổNhậtghichungSố hiệu

TK đốiSố tiền

ứngDiễn giải

SốNgàyTrang STThiệuthángsổNợdòngSố dư đầu kỳ

14/04/2017XK05506/04/201714/04/2017XK05506/04/2017

23/05/2017XK06923/05/2017Hỗn hợp thịt siêu

nạc 216s.25

Thức ăn liền vịt siêu

thịt TF8811.25

Thóc giống khang

dân 2823/05/2017XK06923/05/2017 Thóc giống khang

13915621.584.7001562.055.2501564.093.5801564.093.580Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyềndân18nguyênchủng

Thóc giống khang

23/05/2017XK06923/05/2017 dân 18 siêu nguyên1564.093.58015616.374.320chủng

29/06/2017XK10529/06/2017Thóc giống khang

dân 28- Cộng số phát sinh quý tk 632

- Số dư cuối kỳ

- Cộng lũy kế từ đầu kỳ

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:01/04/2017

Người lập biểuKế toán trưởngNgày tháng ... năm ...(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)140Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý

II năm 2017

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: thơn Đại La, xã Dun Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106047403

SỔ CÁI

Quý Ⅱ Năm 2017

Tên tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Số hiệu 511141Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.22 Sổ nhật ký chung quý II năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×