1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II năm 2017

Phụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II năm 2017

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền0000021,Thức ăn liền vịt14/04/2017 XK055, 06/04/2017 siêu thịt TF8811.25

Phiếu1112.200.000thu

0000036,

23/05/201723/05/2017

XK069

0000036,Thóc giống khang

23/05/2017dân 18 nguyênXK069chủng0000036,Thóc giống khang23/05/2017Thóc giống khang

dân 2823/05/201723/05/2017 dân 18 siêu nguyên

XK0691314.800.0001311.800.0001311.440.000chủng

- Cộng số phát sinh tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:01/04/2017

Người lập biểuKế toán trưởngNgày ... tháng ... năm ...(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)Người đại diện theo pháp

luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)143Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnPhụ lục 2.25 Sổ nhật ký bán hàng quý II năm 2017

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG NƠNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: thơn Đại La, xã Duyên Hà, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0106047403

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Quý Ⅱ Năm 2017

144Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị HuyềnĐơn vị tính: VNĐ

Ngày,

tháng ghi

sổChứng từ

Số hiệuDiễn giảiNgàyPhải thu từGhi Có tàingười muakhoản(ghi Nợ)doanh thuchứng từBán Hàng

hố

14/04/20100000206/04/2012275 kg hỗn hợp717thịt siêu nạc24.297.00024.297.000216s.25

25/05/20100000425/05/20180 kg thóc giống1.440.0001.440.000757khang dân 18 siêu12.480.00012.480.00016.000.00016.000.0001.920.0001.920.0001.200.0001.200.0001.440.0001.440.000nguyên chủng

26/05/20100000426/05/201520 kg Thóc giống767khang dân 2826/05/20100000426/05/2011000kg Thóc767giống ĐV 108

nguyên chủng27/05/20100000427/05/20180 kg thóc giống777khang dân 2827/05/20100000427/05/20180kg thóc giống777khang dân 18

nguyên chủng27/05/20100000427/05/20180kg thóc giống777khang dân 18 siêu

nguyên chủng- Sổ này có 3 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 03

145Nghiên cứu Khoa họcThS. Chu Thị Huyền- Ngày mở sổ:01/04/2017

Ngày 30 tháng 6 năm2017

Người lập biểuKế toán trưởngNgười đại diện theo pháp luật(Ký, họ tên)(ký, họ tên)(Ký, họ tên, đóng dấu)146Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 2.24 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II năm 2017

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×