1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Họ và tên : Phùng Xuân Nhạ

- Ngày sinh: 03/6/1963

- Quê quán: xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng

Yên

-Ngày vào Đảng: 19/12/1997

-Ngày chính thức: 19/12/1998

- Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấpBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoIV.PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GD & ĐTNguyên nhân đổi mớiViệc thực hiện cácCông tác thanh tra,mục tiêu GD và quảnkiểm tra chưa phátlí GD còn hạn chếhuy hết tác dụngViệc quản lí còn thiếu

rõ ràng, chồng chéoQuản lí nhà nước

vừa ơm đòm vừa

bng lỏng,….IV. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠOĐể khắc phục những vấn đề yếu kém bất cập nêu trên cần:Quán triệt tinh thần thực hiện đổi mới trong giáo dục và đào tạoCải cách hành chính để đổi mới các hoạt động quản lý nhà nước về giáo dụcIV. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠOĐới với Cấp, Bộ, Sở,

Phòng cần:Sắp xếp lại tổĐổi mới côngĐổi mới phương thức chỉchứctác cán bộđạo và phong cách làm việcIV. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ

ĐÀO TẠOĐới với cấp cơ sở (nhà

trường) cần:Cần có các văn bản hướngNhững văn bản pháp quy vềdẫngiáo dục để tổ chức thực hiệnIV. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO1Tập trung vào những hoạt động chủ yếu sau:Đổi mới cơng tác lập pháp, lập quyHồn thiện bộ máy tổ chức quản lí giáo dục các cấp và cơ sở giáo dục

2Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí theo hướng chuẩn hóa và tăng

3cường công tác đào tạo, bồi dưỡngĐổi mới công tác huy động, quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho

4giáo dục và đào tạoIV. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO Cải cách nền hành chính là cải cách đồng bộ 3 yếu tố:

Thể chếNhằm làm cho hoạt động giáo dục bảo

Bộ máyđảm trật tự kỷ cương, góp phần thực

hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà

nước một cách có hiệu lực và hiệu quả

nhất.Đội ngũ cán bộ, cơng

chứcC. QUẢN LÍ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở ĐỊA PHƯƠNGII.TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ GIÁO

I.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGDỤC-ĐÀO TẠO CÁC CẤP Ở ĐỊA

PHƯƠNGI. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGQUY ĐỊNH CHUNGKhi thay đởi quản lí và cán bộ chủ chốt các cơTrường hợp giữa Bộ Giáo dục và Đảo tạo vàquan quản lí giáo dục – đào tạo cấp tỉnh, Ủy banỦy ban Nhân dân tỉnh không nhất trí thì báoNhân dân tỉnh cần thỏa thuận với Bộ Giáo dục vàcáo cả hai ý khiến lên thủ tướng chính phủĐào tạo trước khi quyết định.quyết định.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×