1. Trang chủ >
  2. Lớp 8 >
  3. Tin học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mục đích, yêu cầu

Mục đích, yêu cầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án Tin học 8

? Nhắc lại cú pháp của câu lệnh lặp For ...

do,

? Chạy chương trình thực hiện chào hỏi các

bạn trong lớp (hoặc trong nhóm)

Gõ và chạy thử chương trình trên máy tính

và báo cáo kết quả.Năm học 2017-2018

- Nêu cú pháp câu lệnhBài tập: Chạy chương trình thực

hiện chào hỏi các bạn trong lớp

(hoặc trong nhóm)

Program Chao_hoi;

uses crt;

var Ten: string;

Begin

For i:= 1 to 3 do

Begin

write('Nhap ten cua

ban'); Readln(Ten);

write('Chao ban ', Ten);

end; readln;

End.

? Nghiên cứu bài toán, tìm input và output. Bài 1 (SGK|60)

Thực hiện yêu cầu mục a

- Xác định Input, Output

a) Gõ chương trình sau đây:

Program Bang_cuu_chuong;

Uses crt;

Var i, n: integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘Nhap vao so n’);

readln(n);

Writeln(‘Bang nhan’,n);

Writeln;

For i:=1 to 10 do

Writeln(n,’x’,i:2,’=’,n*i:3);

Readln;

? Trình bày hoạt động của chương trình, các End.

- Phân tích hoạt động của

GV nhóm khác cùng tham gia phân tích.

Lập bảng hoạt động của chương trình theo chương trình

mẫu:

- Lập bảng hoạt động

Giả sử N=2:

Bước i i<=10 Writeln(n,’.’,i,’=’,n*i)

1

1 Đúng 2.1=2

?

- HS thực hành trên máy tính

Cho chương trình chạy trên máy

c. Củng cố, luyện tập: (2’)

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm tiết thực hành.

d. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2')

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên9Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

- Ơn lại các kiến thức chính đã học và luyện viết nhiều lần.

- Viết chương trình tính tơng 100 số tự nhiên, N số tự nhiên đầu tiên.

- Về nhà xem trước bài 2,3 ở bài thực hành 5.

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................

Ngày soạn: 14/01/2018

Ngày dạy: 18/01/2018

Dạy lớp: 8A

Ngày dạy: 17/01/2018

Dạy lớp: 8B

Tiết 40. THỰC HÀNH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR .. DO (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Vận dụng kiến thức của vòng lặp for… do, câu lệnh ghép để viết chương

trình.

b. Về kỹ năng:

- Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for … do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for ….. do,

sử dụng hai vòng for...do lồng nhau

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, máy tính, máy chiếu

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong quá trình thực hành)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Chúng ta đã nghiên cứu lý thuyết về vòng

lặp for … do. Để biết vòng lặp chạy như thế nào thì hơm nay chúng ta cùng nhau

đi vào tiết thực hành.

b. Dạy nội dung bài mới: (40’)

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên10Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

GV

Để đạt được mục đích yêu cầu trên

2. Nội dung

ta xét 2

Y/c Mở bài tập 1 chạy kết quả của bài thực Bài 2 (SGK|61)

hành Bang_cuu_chuong

- Thực hiện chạy lại chương trình

bài 1

?Yêu cầu học sinh quan sát kết quả và - Quan sát và đưa ra nhận xét.

nhận xét khoảng cách giữa các hàng,

cột?

Có cách nào để khoảng cách giữa các

hàng và các cột tăng lên?GV Giới thiệu câu lệnh gotoxy và where.

a) Giới thiệu lệnh gotoxy(), wherex

- Gotoxy(a,b)

Trong đó: a là chỉ số cột, b là chỉ số

hàng

- ý nghĩa của câu lệnh là đưa con trỏ về

cột a hàng b.

- Wherex: cho biết số thứ tự của cột,

wherey cho biết số thứ tự của hàng.GV* Lưu ý: Phải khai báo thư viện crt

trước khi sử dụng hai lệnh trên.

Yêu cầu học sinh trở về màn hình soạn

thảo chương trình Bang_cuu_chương

và sửa lại chương trình theo bài trên.a) Chỉnh sửa chương trình

Gõ chương trình vào máy, sửa lỗi

chính tả, chạy chương trình, quan

sát kết quả.

Program Bang_cuu_chuong;

Uses crt;

Var i, n: integer;

BeginNgười soạn: Đỗ Văn Nguyên11Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018

Clrscr;

Writeln(‘Nhap vao so n’);

readln(n);

Writeln(‘Bang nhan’,n);

Writeln;

For i:=1 to 10 do

begin

gotoxy(5, wherey);

Writeln(n,’x’,i:2,’=’,n*i:3);

end;

Readln;?End.Quan sát kết quả và so sánh với kết quả

của chương trinh khi chưa dùng lệnh

gotoxy(5, wherey)

GV Giới thiệu cấu trúc lệnh for lồng,

hướng dẫn học sinh cách sử dụng lệnh.

- For
đầu> to do

For
đầu> to do

< câu lệnh>;

GV

Yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin

bài 3 đọc chương trình, tìm hiểu hoạt

động của chương trình.Người soạn: Đỗ Văn Nguyên12- Quan sát và nhận xét.Bài 3 (SGK|61-62).

a) Câu lệnh for lồng trong forProgram Tao_bang;

Uses crt;

Var i,j: byte;

Begin

Clrscr;

For i:=1 to 9 do

Begin

For j:=0 to 9 do

Writeln(10*i+j:4);

Writeln;

End;Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Năm học 2017-2018?

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm- Yêu cầu HS thực hành trên máy tínhReadln;

End.

- Hoạt động theo nhóm, tìm hiểu

hoạt động của chương trình, đại

diện của nhóm báo cáo kết quả thảo

luận.

- Cho chạy chương trình.

- Quan sát kết quả trên màn hình.c) Củng cố, luyện tập (2’)

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm tiết thực hành

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’)

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, ơn lại các kiến thức chính đã học và

luyện viết, làm đi làm lại nhiều lần.

- Học sinh về nhà sử dụng lệnh gotoxy để chỉnh sửa lại bài thực hành số 3

cho kết quả in ra màn hình đẹp.

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................Người soạn: Đỗ Văn Nguyên13Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8Ngày soạn: 19/01/2018Năm học 2017-2018Ngày dạy: 23/01/2018

Ngày dạy: 22/01/2018Dạy lớp: 8A

Dạy lớp: 8BTiết 41. THỰC HÀNH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR..DO (Tiếp)

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Vận dụng kiến thức của vòng lặp for… do, câu lệnh ghép để viết chương

trình.

b. Về kỹ năng:

- Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for … do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for ….. do,

sử dụng hai vòng for...do lồng nhau

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, máy tính, máy chiếu

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong quá trình thực hành)Người soạn: Đỗ Văn Nguyên14Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Chúng ta đã nghiên cứu lý thuyết về vòng

lặp for … do. Để biết vòng lặp chạy như thế nào thì hôm nay chúng ta cùng nhau

đi vào tiết thực hành.

b. Dạy nội dung bài mới: (40’)

Hoạt động của giáo viên

GV Giáo viên đưa ra nội dung bài tập

HS

GV

??

GV

HS

GV

??Hoạt động của học sinh

Bài tập 1: Viết chương trình nhập

vào n số ngun từ bàn phím, tính

S=1+2+3+…+ n

- Phân tích bài tốn tìm hướng giải

Hướng dẫn học sinh cách làm và viết quyết.

chương trình

Gọi học sinh lên bảng làm, dưới lớp

Bài làm:

làm vào nháp

program tong_1;

var n,s,i:integer;

begin

write('nhap n= ');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+i;

write('tong',n:4,'so nguyen duong

dau tien la',s:8);

readln;

end.

Yêu cầu HS thực hành trên máy

- Thực hành trên máy tính

- Theo dõi, sửa lỗi cho HS

Giáo viên đưa ra nội dung bài tập

Bài tập 2: Viết chương trình nhập

vào n số nguyên từ bàn phím, tính

S=2+4+6+…+n

- Phân tích bài tốn tìm hướng giải

quyết.

Hướng dẫn học sinh cách làm và viết

Bài làm:

chương trình

program tong;

Gọi học sinh lên bảng làm, dưới lớp var n,i,s:integer;

làm vào nháp

begin

writeln ('tong chan');

write('nhap n= ');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then s:=s+i;

write('tong la',s:7);

readln;

End.

- Yêu cầu HS thực hành trên máy tính

- Thực hành trên máy tính

- Theo dõi, sửa các lỗi sai cho HSNgười soạn: Đỗ Văn Nguyên15Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

GV Giáo viên đưa ra nội dung bài tập

HS

GV

??

GV

GV

HS

GV

??

GVNăm học 2017-2018

Bài tập 3: Viết chương trình nhập

vào n số ngun từ bàn phím, tính

S=1+1/2+1/3+…+1/n

- Phân tích bài tốn tìm hướng giải

quyết.

Hướng dẫn học sinh cách làm và viết

Bài làm:

chương trình

program tong_1;

Gọi học sinh lên bảng làm, dưới lớp var n,i:integer;

làm vào nháp

s:real;

begin

write('nhap n= ');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do s:=s+1/i;

write('tong la',s:7:1);

readln;

end.

Yêu cầu HS thực hành trên máy tính

- Thực hành chạy chương trình trên

- Theo dõi, sửa lỗi cho HS trong q máy tính

trình thực hành

Giáo viên đưa ra nội dung bài tập

Bài tập 4: Nhập vào n số ngun từ

bàn phím, tìm số lớn nhất trong dãy

số vừa nhập

- Phân tích bài tốn tìm hướng giải

quyết.

Hướng dẫn học sinh cách làm và viết

Bài làm

chương trình

Program tim_max;

Gọi học sinh lên bảng làm, dưới lớp Uses crt;

làm vào nháp

Var i, n, smax, A : integer;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘nhap vao n’); readln(n);

Smax:=-23768;

For i:= 1 to n do

Begin

Writeln(‘nhap vao so thu ’,i);

readln(A);

If smax
End;

Writeln(‘so lon nhat la’,A); readln

End.

- Yêu cầu HS thực hành trên máy tính

- Thực hành chạy chương trình trên

- Theo dõi, sửa lỗi cho HS

máy tính

c) Củng cố, luyện tập (2’)Người soạn: Đỗ Văn Nguyên16Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

- Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm tiết thực hành.

d) Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (2’)

- Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, Ơn lại các kiến thức chính đã học

và luyện viết, làm đi làm lại nhiều lần.

- Học sinh về nhà sử dụng lệnh gotoxy để chỉnh sửa lại bài thực hành số 3

cho kết quả in ra màn hình đẹp.

- Về nhà xem trước bài mới: Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (sgk - 98)

*) Rút kinh nghiệm giờ giảng:

- Thời gian giảng toàn bài:...............................................................................

...........................................................................................................................

- Thời gian dành cho từng phần:.......................................................................

..........................................................................................................................

.

- Nội dung kiến thức:........................................................................................

..........................................................................................................................

.

- Phương pháp giảng dạy:.................................................................................

...........................................................................................................................

-----------------------------------------------------Ngày soạn: 21/01/2018

Ngày dạy: 25/01/2018

Dạy lớp: 8A

Ngày dạy: 24/01/2018

Dạy lớp: 8B

Tiết 42. GIẢI TỐN VÀ VẼ HÌNH PHẲNG VỚI GEOGEBRA

1. Mục tiêu:

a. Về kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của hình học geogebra. Làm quen với phần

mềm này như khởi động, các thanh công cụ, các nút lệnh …

b. Về kỹ năng:

- Nắm được cách vẽ một hình nào đó khi sử dụng phần mềm geogebra này.

c. Về thái độ:

- Kích thích sự ham học hỏi, rèn luyện thái độ nghiêm túc trong học tập.

2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

a. Chuẩn bị của giáo viên:

- SGK, sách tham khảo, phòng máy cài phần mềm Geogebra.

b. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.

3. Tiến trình bài dạy:

a. Kiểm tra bài cũ:

(Kết hợp trong bài)

*) Đặt vấn đề vào bài mới (1’): Trong chương trình tin học lớp 7 các em đã

được tìm hiểu về phần mềm Geogebra (phiên bản tiếng Anh), và để sử dụng được

Người soạn: Đỗ Văn Nguyên17Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

thành thạo hơn thì trong chương trình lớp 8 có giới thiệu cho chúng ta phần mềm

Geogebra (phiên bản tiếng việt). Vậy phần mền đó nó có khác gì so với phần mềm

trước thầy cùng các em đi tìm hiểu trong bài hôm nay.

b. Dạy nội dung bài mới: (38’)

Hoạt động của giáo viên

Gv Cho học sinh đọc thông tin SGK

? Em biết gì về phần mềm geogebra. Nếu

biết hãy nêu một vài ví dụ?

? Phần mềm geogebra có đặc điểm gì?

Gv Giáo viên giới thiệu lại cho học sinh nghe

- Phần mềm GeoGebra dùng để vẽ các

hình hình học đơn giản như điểm, đoạn

thẳng, đường thẳng ở lớp 7 em đã được

học qua. Đặc điểm quan trọng nhất của

phần mềm Geogebra là khả năng tạo ra

sự gắn kết giữa các đối tượng hình học,

được gọi là quan hệ như thuộc, vng

góc, song song. Đặc điểm này giúp cho

phần mềm có thể vẽ được các hình rất

chính xác và có khả năng tương tác như

chuyển động nhưng vẫn giữ được mối

quan hệ giữa các đối tượng.

Gv Giáo viên cho học sinh quan sát Sgk và

giới thiệu các bước.

? Để khởi động ta làm như thế nào?Hoạt động của học sinh

1. Em đã biết gì về GeoGebra?

- Trả lời

- Trả lời2. Làm quen với phần mềm

GeoGebra tiếng Việt

a) Khởi độngNháy chuột tại biểu tượng

khởi động chương trình.đểGiới thiệu màn hình

Màn hình của phần mềm GeoGebra tiếng b)

GeoGebra tiếng Việt

Việt có những phần nào?

Màn hình làm việc chính của

phần mềm bao gồm bảng chọn,

thanh công cụ và khu vực thể

hiện các đối tượng.

+ Bảng chọn là hệ thống các lệnh

Gv Em hiểu Bảng chọn là gì?

chính của phần mềm Geogebra.

Giáo viên chú ý cho HS:

rằng các lệnh trên bảng chọn không dùng Với phần mềm Geogebra tiếng

để vẽ các đối tượng-hình. Các lệnh tác Việt em sẽ thấy các lệnh bằng

động trực tiếp với đối tượng hình học tiếng Việt.

được thực hiện thơng qua các công cụ

trên thanh công cụ của phần mềm.?Người soạn: Đỗ Văn Nguyên18Trường THCS Nong LayGiáo án Tin học 8

Năm học 2017-2018

? Thanh cơng cụ là gì? Hãy nêu một lệnh + Thanh công cụ của phần mềm

bất kỳ trong thanh đó. (có thể cho HS lên chứa các cơng cụ làm việc chính.

bảng vẽ).

Đây chính là các cơng cụ dùng để

vẽ, điều chỉnh và làm việc với

các đối tượng.c) Giới thiệu các công cụ làm

Gv Cả lớp nghiên cứu mục c trong SGK.

việc chính

Giáo viên giới thiệu các cơng cụ làm việc

chính cho học sinh.

Để chọn một cơng cụ hãy nháy chuột lên

biểu tượng của công cụ này.

Mỗi nút trên thanh cơng cụ sẽ có nhiều

cơng cụ cùng nhóm. Nháy chuột vào nút

nhỏ hình tam giác phía dưới các biểu

tượng sẽ làm xuất hiện các công cụ khác

nữa. Mỗi cơng cụ đều có một biểu tượng

riêng tương ứng. Biểu tượng cho biết

cơng dụng của cơng cụ đó.

? Cơng cụ đầu tiên trên thanh công cụ là

* Các công cụ liên quan đến đối

cơng cụ gì? Tác dụng ?

tượng điểm

?

- Công cụ

dùng để ? Cách tạo?

- Công cụ

tạo một điểm

mới.

dùng để ? Cách tạo?

? - Công cụ

- Công cụ

tạo giao của hai

đối tượng.

dùng để ? Cách tạo?

? - Công cụ

- Công cụ

điểm

Gv Chiếu các công cụ liên quan đến đoạn,

đường thẳng?- Các công cụ

Cách tạo?,,dùng để tạo trungdùng để ? * Các công cụ liên quan đến

đoạn, đường thẳng

Các công cụ

,

,

dùng để tạo đường, đoạn, tia đi

qua hai điểm cho trướcNgười soạn: Đỗ Văn Nguyên19Trường THCS Nong LayTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục đích, yêu cầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×