1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấp chính xác của lắp ghép

Cấp chính xác của lắp ghép

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Định tâm theo đường kính d

Lắp ghép của đường

kính định tâm dLắp ghép theo chiều

rộng bH6/g5, H6/js5, H7/e8,

H7/f7, H7/g6, H7/h6,

H7/js6, H7/js7, H7/n6,

H8/e8F8/D7, F8/F7, F8/F8,

F8/H7, F8/H8, F8/H9….

………………………..

F10/h7, F10/h8, F10/k7,c). Định tâm theo chiều rộng b

• F8/e8, F8/f8, F8/js7, D9/d 9, D 9/e8,

• D 9/f8, D 9/f9 , D 9/h8, D 9/h9, D 9/js7,

• D 9/k7, D10/d10, D10/D8, F10/d 9, F10/e8, F10/f8,

F10/f9, F10/h8, F10/h9…..

3. Cách ghi trên bản vẽ:

d – 8 x 36 H7/e8 x 40 H12/a11 x 7 d 9/ f8

D – 8 x 36H12/a11 x 40 H8/h7 x 7 F10/h9

b – 8 x 36H12/a11 x 40 H12/a11 x 7D 9/h8Ghi KT then hoa trên bản vẽ lắpD-8x36x40H8/h7x7F10/h9Ghi KT Then hoa trên bản vẽ CT

D-8x36x40h7x7h9D-8x36x40H8x7F10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấp chính xác của lắp ghép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×