1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI TẬP SV LÀM TRÊN LỚP

BÀI TẬP SV LÀM TRÊN LỚP

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI TẬP 1Có một lắp ghép, trong đó D = 75+0,030,d=+0,040

75

+0,010

a) Tính các kích thước giới hạn, dung saicủa lỗ và trục?b) Tính các trị số giới hạn S, N & IT s,n của lắp ghép?BÀI TẬP 2

Có một lắp ghép theo Hệ thống lỗ, trong đó D = 60 mm,ITD = 28àm,trc d = 60V s lp ghộp?Da vào sơ đồ xác định tính chất của lắp ghép, trị số giới hạn củaS, N, cáckích thước giới hạn và dung sai của lỗ và trục?-0,005-0,030BÀI TẬP 3

Có một lắp ghép theo Hệ thống lỗ, trong đó D = 75 mm, ITD =30àm,ITd = 25àm, Nmin = 8 àma) Tính các kích thước giới hạn, dung sai của lỗ và trục?

b) Tính các trị số giới hạn S, N & IT s,n của lắp ghép?

c) Vẽ sơ đồ lắp ghép?BÀI TẬP 4Có một lắp ghép theo Hệ thống trục, trong đó d = 50 mm, ITd = 23µm,

a)Tính các kích thước giới hạn, dung sai của lỗ và trục?

b) Tính các trị số giới hạn S, N & IT s,n của lắp ghép?

c) Vẽ sơ đồ lắp ghép?D   = 50  +0,035+0,005BÀI TẬP 5

Có một lắp ghép theo Hệ thống trục, trong đó d = 35mm, ITd = 23µm, TD = 25µm; độ hở lớn nhất Smax = 15 µm

a)Tính các kích thước giới hạn, của lỗ và trục?

b) Tính các trị số giới hạn S, N & IT s,n của lắp ghép?

c) Vẽ sơ đồ lắp ghép?BÀI TẬP 6 & 76. Xác định trị số dung sai của CTM có KT danh nghĩa 35mm, cấp cx 8?

7. Có lắp ghép Ø 50 H7 / r6 ; Tra bảng tìm SLGH của lỗ và trục.BÀI TẬP 8

Tra bảng tìm SLGH của lỗ và trục.

a) Tính các kích thước giới hạn, của lỗ và trục?

b) Tính các trị số giới hạn S, N & IT s,n của lắp ghép?

c) Vẽ sơ đồ lắp ghép của các lắp ghép sau:35 H5 / g4; 45 H6 /m5 ; 80 H7 /c8 ; 125 H8 /s7 ; 65 D 9 / h8 ; 90 A11 / h11 ; 150 U8 / h7 ; 400 H12 / h12.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI TẬP SV LÀM TRÊN LỚP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×