1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
. 2/ Mối ghép vít cấy :

. 2/ Mối ghép vít cấy :

Tải bản đầy đủ - 0trang

3/ Mối ghép vít :VI.DUNG SAI & CẤP CX REN

1. DUNG SAI REN .Theo TCVN 2249-77 & TCVN 2250-77

quy định DS đường kính trung bình là b gồm 3 thành

phần và được tính theo cơng thức sau:b = ITd2 + ITfp + ITfα• hoặc b = ITd2 + 1,732ITp + 0,36ITα/2

• Trong đó: ITd2 DS đường kính TB ren

ITfp DS hướng tâm bước renITfα DS của góc đỉnh ren α/22. CẤP CHÍNH XÁC CỦA REN

• Theo TCVN 2249 – 77 quy định các mối

ghép ren thường dùng các cấp chính xác

sau: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 độ cx giảm dần.

• TD: M 12 x 1 – 6H/6g , M12 – 6H /6g

M 12 x 1 LH – 6H/6g

M 24 x 3 (P1) Ren 3 đầu mối, bước ren 1mm.

M 24 x 3 ( P1) LH Ren 3 đầu mối, bước ren

1mm, ren trái.B7.1.CẤP CHÍNH XÁC CỦA REN

Dạng renĐường kính ren Cấp chính xácRen ngồid4, 6, 8Ren ngồid23, 4, 5, 6, 7, 8,

9Ren trongD24, 5, 6, 7, 8Ren trongD14, 5, 6, 7, 8B7.2. SLCB CỦA KT REN

Dạng renĐừng kính renSai lệch cơ bảnRen ngoàid

d2d, e, f, g, h

d, e, f, g, hRen trongD2G, H

G, HD1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

. 2/ Mối ghép vít cấy :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×