1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. CÁC MỐI GHÉP BẰNG REN

VI. CÁC MỐI GHÉP BẰNG REN

Tải bản đầy đủ - 0trang

. 2/ Mối ghép vít cấy :

l1 = 1.25d

l2 = l1 +

0.5d

l3 = l +

0.4d

Dv = 2.2d

D = 2d

H = 0.8d

S = 0.15d

K =3d

d2 = 0.8d

Đường

kính lỗ

chi tiết :

dL = 1.1d3/ Mối ghép vít :VI.DUNG SAI & CẤP CX REN

1. DUNG SAI REN .Theo TCVN 2249-77 & TCVN 2250-77

quy định DS đường kính trung bình là b gồm 3 thành

phần và được tính theo cơng thức sau:b = ITd2 + ITfp + ITfα• hoặc b = ITd2 + 1,732ITp + 0,36ITα/2

• Trong đó: ITd2 DS đường kính TB ren

ITfp DS hướng tâm bước renITfα DS của góc đỉnh ren α/22. CẤP CHÍNH XÁC CỦA REN

• Theo TCVN 2249 – 77 quy định các mối

ghép ren thường dùng các cấp chính xác

sau: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 độ cx giảm dần.

• TD: M 12 x 1 – 6H/6g , M12 – 6H /6g

M 12 x 1 LH – 6H/6g

M 24 x 3 (P1) Ren 3 đầu mối, bước ren 1mm.

M 24 x 3 ( P1) LH Ren 3 đầu mối, bước ren

1mm, ren trái.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. CÁC MỐI GHÉP BẰNG REN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×