1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP

CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. PHÂN LOẠI CHUỖI KT

Chuỗi kích thước chi tiết;

Chuỗi kích thước lắp ghép;

Chuỗi kích thước thẳng;

Chuỗi kích thước phẳng;

Chuỗi kích thước khơng gian.3. CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT

• Chuỗi KT do nhiều KT hợp thành;

• Mỗi KT trong chuỗi gọi là một khâu;

• Độ hở S, độ dơi N trong lắp ghép được coi

là một khâu riêng biệt;

• Kích thước danh nghĩa của các khâu đó

có thể bằng khơng.CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

a) Khâu thành phần: KT khâu thành phần do

q trình gia cơng quyết định, KT của mỗi

khâu khơng phụ thuộc vào nhau.

b) Khâu khép kín: KT của khâu khép kín

hồn tồn xác định bởi KT của các khâu

thành phần. Trong một chuỗi KT chỉ có

một khâu khép kín.KHÂU KHÉP KÍN

TD: Nếu g/c A2&A3 thì A1 là khâu khép kín.A1A2A3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×