1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÂU KHÉP KÍN

TD: Nếu g/c A2&A3 thì A1 là khâu khép kín.A1A2A3CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

• Khâu thành phần tăng là khâu mà KT của

nó tăng làm tăng KT của khâu khép kín &

ngược lại;

• Khâu thành phần giảm là khâu mà KT của

nó tăng làm giảm KT của khâu khép kín &

ngược lại.

• TD trong chuỗi KT sau, A5 là khâu tăng, A1,

A 2, A 3 là khâu giảm.SƠ ĐỒ CHUỖI KT THẲNG

• Cho chuỗi KT sau:

A5A1A2A3A4II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

• Ký hiệu: K: khâu khép kín

D: khâu tăng, d: khâu giảm.

Kích thước danh nghĩa khâu khép kín:

K = D – (d1 + d2 + d3)

.Trong trường hợp một chuỗi có nhiều khâu tăng

và nhiều khâu giảm, phương trình cơ bản sẽ là:

K =  Di -  diTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×