1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT

CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

a) Khâu thành phần: KT khâu thành phần do

q trình gia cơng quyết định, KT của mỗi

khâu khơng phụ thuộc vào nhau.

b) Khâu khép kín: KT của khâu khép kín

hồn tồn xác định bởi KT của các khâu

thành phần. Trong một chuỗi KT chỉ có

một khâu khép kín.KHÂU KHÉP KÍN

TD: Nếu g/c A2&A3 thì A1 là khâu khép kín.A1A2A3CÁC KHÂU THÀNH PHẦN

• Khâu thành phần tăng là khâu mà KT của

nó tăng làm tăng KT của khâu khép kín &

ngược lại;

• Khâu thành phần giảm là khâu mà KT của

nó tăng làm giảm KT của khâu khép kín &

ngược lại.

• TD trong chuỗi KT sau, A5 là khâu tăng, A1,

A 2, A 3 là khâu giảm.SƠ ĐỒ CHUỖI KT THẲNG

• Cho chuỗi KT sau:

A5A1A2A3A4II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

• Ký hiệu: K: khâu khép kín

D: khâu tăng, d: khâu giảm.

Kích thước danh nghĩa khâu khép kín:

K = D – (d1 + d2 + d3)

.Trong trường hợp một chuỗi có nhiều khâu tăng

và nhiều khâu giảm, phương trình cơ bản sẽ là:

K =  Di -  diKT giới hạn của khâu khép kín

• Kmax =  Di max -  di min

• Kmin =  Di min -  di max

• Dung sai của khâu khép kín:

• IT K = Kmax - Kmin =  IT Di +  IT di = IT AiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×