1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

KT giới hạn của khâu khép kín

• Kmax =  Di max -  di min

• Kmin =  Di min -  di max

• Dung sai của khâu khép kín:

• IT K = Kmax - Kmin =  IT Di +  IT di = IT AiSAI LỆCH GIỚI HẠN CỦA KHÂU KHÉP KÍN• ES K = K max – K

=  ES Di -  ei di

• EI K = K min – K

=  EI Di -  es diIII. Bài tập

• Cho một CTM có KT sau:8+0,150+0,15/-0,0560 +0,30/+0,10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×