1. Trang chủ >
  2. Tài Chính - Ngân Hàng >
  3. Ngân hàng - Tín dụng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng-Cung ứng các phương tiện thanh toán-Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:-Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm

chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ chi hộ và

thu hộ-Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế-Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo văn bản chấp thuận của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật-Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới hình thức tái cấp vốn

theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngồi

theo quy định của Pháp luậtMở tài khoản:-Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam-Mở tài khoản thanh tốn tại tổ chức tín dụng khác-Mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định

của pháp luật về ngoại hối-Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán:-Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng

quốc gia;-Tham gia hệ thống thanh toán quốc tếGóp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác theo

quy định của pháp luật7|PageTham gia đấu thầu tín phiếu kho bạc, mua bán cơng cụ chuyển nhượng

trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Việt Nam và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.Kinh doanh cung ứng các dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phát sinh về tỷ

giá, lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản tài chính khác theo văn bản chấp

thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật.Được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến

hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại:-Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản

lý, bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an tồn;-Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh

nghiệp và tư vấn đầu tư-Mua bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp theo quy định của

pháp luật-Cung cấp dịch vụ môi giới tiền tệ-Lưu ký chứng khoán, kinh doanh vàng và các hoạt động kinh doanh khác

liên quan đến hoạt động ngân hàng theo văn bản chấp thuận của Ngân

hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của pháp luật3. NHÂN LỰC

- Hơn 25.000 cán bộ, nhân viên là các chuyên gia tư vấn tài chính được đào tạo

bài bản, có kinh nghiệm được tích luỹ và chuyển giao trong hơn nửa thế kỷ

BIDV ln đem đến cho khách hàng lợi ích và sự tin cậy.8|Page- Kinh tế trưởng của BIDV hiện nay là ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế

hàng đầu, được đào tạo tại Harvard - Mỹ.

4. BAN LÃNH ĐẠO

- Hội đồng quản trị:

+ Là cơ quan hoạch định chiến lược phát triển, định hướng hoạt động của BIDV.

+ Chủ tịch HĐQT: Ông Phan Đức Tú

- Ban Tổng giám đốc:

+ Cơ quan điều hành mọi hoạt động của BIDV.

+ Tổng giám đốc: Ông Trần Anh Tuấn

5. MẠNG LƯỚI

BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất

trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, chia thành hai khối:

Khối kinh doanh: trong các lĩnh vực sau:

- Ngân hàng thương mại:

+ 103 chi nhánh cấp 1 với gần 400 điểm giao dịch, hơn 700 máy ATM và hàng

chục ngàn điểm POS trên toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu

khách hàng.

+ Trong đó có 2 đơn vị chuyên biệt là:

- Ngân hàng chỉ định thanh toán phục vụ thị trường chứng khoán (Nam Kì Khởi

Nghĩa)

- Ngân hàng bán bn phục vụ làm đại lý ủy thác giải ngân nguồn vốn ODA (Sở

Giao dịch 3)

- Chứng khốn: Cơng ty chứng khốn BIDV (BSC)

- Bảo hiểm: Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): Gồm Hội sở chính và 10 chi nhánh

- Đầu tư – Tài chính:

9|Page+ Cơng ty Cho th Tài chính I, II; Cơng ty Đầu tư Tài chính (BFC), Cơng ty

Quản lý Quỹ Công nghiệp và Năng lượng,...

+ Các Liên doanh: Công ty Quản lý Đầu tư BVIM, Ngân hàng Liên doanh VID

Public (VID Public Bank), Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (LVB); Ngân hàng

Liên doanh Việt Nga (VRB), Công ty liên doanh Tháp BIDV.

Khối sự nghiệp:

- Trung tâm Đào tạo (BTC).

- Trung tâm Công nghệ thông tin (BITC

6. SỨ MỆNH CỦA BIDV

BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng

hiện đại, tốt nhất cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ

đông; tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển

nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên; và là ngân hàng tiên phong

trong hoạt động phát triển cộng đồng.

7. THƯƠNG HIỆU BIDV

Là sự lựa chọn, tín nhiệm của các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp hàng

đầu của cả nước, cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến và ghi nhận như là một

trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam, được chứng nhận bảo hộ

thương hiệu tại Mỹ, nhận giải thưởng Sao vàng Đất Việt cho thương hiệu

mạnh… và nhiều giải thưởng hàng năm của các tổ chức, định chế tài chính trong

và ngồi nước.

Là niềm tự hào của các thế hệ CBNV và của ngành tài chính ngân hàng

trong 50 năm qua với nghề nghiệp truyền thống phục vụ đầu tư phát triển Đất

nước.10 | P a g e8. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TỔ CHỨC

Hiện nay, BIDV đã triển khai mơ hình tổ chức theo theo khuyến nghị của

Tư vấn quốc tế, cơ bản phù hợp với thông lệ và quy định của pháp luật, bao

gồm:- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát thuộc HĐQT;- Ban Điều hành và các Ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính;

- Các chi nhánh và sở giao dịch

- Các công ty độc lập trực thuộc, các công ty liên doanh, góp vốn; Các VPĐD

trong nước và nước ngồi

Sau CPH, mơ hình tổ chức của BIDV chỉ có một số thay đổi để phù hợp

với thay đổi về cơ cấu sở hữu vốn. Cụ thể:

- Có thêm Đại hội đồng cổ đơng;

- Chuyển Ban kiểm sốt trực thuộc ĐHĐ cổ đông với bộ phận giúp việc và bộ

phận kiểm toán nội bộ trực thuộc theo quy định của Luật TCTD.

Mơ hình tổ chức của BIDV sau CPH cũng như của Vietcombank, Vietinbank và

được chia thành các khối chủ yếu như: Khối Ngân hàng (các chi nhánh/Sở Giao

dịch), khối các cơng ty con, khối liên doanh, khối vốn góp. Tuy nhiên, mơ hình

tổ chức tại Trụ sở chính có sự khác biệt cơ bản như sau:

- BIDV thực hiện việc quản lý tập trung theo khuyến nghị của đề án Tư vấn

quốc tế, tại Trụ sở chính BIDV được hình thành các khối chức năng rõ ràng (cụ

thể là 07 khối), đảm bảo sự phân tách giữa “Front Office” và “Back/Support

Office”.

- Các Khối kinh doanh (Front Office) bao gồm: Khối Ngân hàng bán buôn, Khối

bán lẻ và mạng lưới, Khối nguồn vốn và kinh doanh vốn. Các khối “Front

Office” họat động trên nguyên tắc cơ bản là giao dịch, thương lượng với khách

hàng nhưng không thể nhập dữ liệu vào tài khoản. Họ chỉ có thể lấy thơng tin về

các tài khoản đó.11 | P a g eTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×