1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dạng 1. Dạng bài tập cho muối Al3+ tác dụng với OH-.

Dạng 1. Dạng bài tập cho muối Al3+ tác dụng với OH-.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phương pháp đô thix mol3x mol3yyx molVí dụ: Đề thi ĐH Khối A năm 2014

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl 3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn

trên đồ thị sau:Tỉ lệ a : b là

A. 4 : 3.B. 2 : 1.C. 1 : 1.D. 2 : 3.Giải

1,8 mol2,6• n  HCl = 0,8 mol = a

• nOH- ( max) = 1,8 mol

=> nAl(OH)3 max = = b• Vây: a : b = 0,8 : 0,6 = 4 : 3

B. 2 : 1.

• A. 4 : 3.C. 1 : 1.D. 2 : 3.Ví dụ 2: Bài toán xác định lượng kết tủa

* Quá trình hình thành tủa:Al3+ + OH-* Quá trình hoà tan tủa:Al(OH)3 + OH- ti lê 1:1••Tính T =

 nOH −n

3+

0 < T 3 => chỉ tạo Al

thành kết tủa.

• 3 < T < 4 => có sự hoà tan kết tủa

(có sự hình thành ḿi aluminat)• T4 => kết tủa tan hồn tồn

(mkết tủa = 0 )ti lê 1:3Cho 350 ml dung dich KOH 2M tac dụng với 100ml dung dich Al2(SO4)3 1M thu được dung dich X. Tính khới lượng kết tủa.• nOH- = 0,7 mol; nAl3+ = 0,2 mol

T=nOH −

nAl 3+0, 7

= => =

3 <3,5

T < 4 =>

0, 2tạo kết tủa và ḿi aluminat• Cách 1: nAl(OH)3 = x; nKAlO2 = y

=> mkết tủa = 0,1.78 = 7,8 (gam) x + y = nAl 3+ = 0, 2

 x = 0,1

⇒3x + 4 y = nOH − = 0, 7  y = 0,1Cách 2:

* nkết tủa max = nAl3+= 0,2 mol;* nOH- hoà tan k.tủa = 0,7 – 0,2.3 = 0,1mol

* nkết tủa = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

* Vây: mkết tủa = 7,8 (gam)0,20,10,60,8

0,7TỞNG QUÁT:3x molx mol• Cho từ từ dung dịch X là dung dịch KOH 1M vào dung dịch chứa a mol AlCl3. Khi được 150ml X thì lượng kết tủa là 3,9g.

Ví dụ:Khi cho thêm 175 ml dung dịch X thì thu được 5,85g kết tủa.

A- Xác định a.

B- Cho biết cần cho tiếp thêm bao nhiêu ml X để thu được 3,9g kết tủa?Giải:Vậy a = 0,1x=3

( 0,325 − 0, 225 ) + 0, 225

4=> V =0,10,30,075 x 30,225xDạng 2: Cho H+vào AlO2• Là dạng bài toán ngược của bài toán cho OH- vào muối Al3+.

Quá trình tạo k.tủa:

Quá trình hoà tan k.tủa:+

H + AlO2tỉ lê 1:1Al(OH)3 + H+ti lê 1:3a

x

b

y

x a3y

3x3aDạng 3: Cho hỗn hợp Al với một kim loại kiềm hoặc kiềm thổ

vào nước.Dạng 4: Bài tập về phản ứng nhiêt nhômTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dạng 1. Dạng bài tập cho muối Al3+ tác dụng với OH-.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×