1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các quy tắc an toàn và đề nghị đối với nước đăng cai IChO

Các quy tắc an toàn và đề nghị đối với nước đăng cai IChO

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Cung cấp cho thí sinh cách xử lí chất thải ngay trong phần giới thiệu bài thi thực hành. Nên sử dụng

các bình chứa chất thải đối với các chất hóa học được xem là nguy hiểm cho mơi trường.

4. Các bài thi thực hành nên thiết kế sao cho lượng hóa chất trong các bài thi là vừa phải (tối thiểu).

5. Một số tiêu chí cần quan tâm khi thiết kế bài thi thực nghiệm:

a) Mỗi thí sinh cần đủ không gian để làm việc và để tránh nguy hiểm có thể có từ phía các thí sinh khác.

b) Trong phòng cần có hệ thống thơng gió phù hợp và đủ số áo chồng khi cần.

c) Nên có nhiều lối thốt hiểm trong mỗi phòng.

d) Đặt hệ thống cứu hỏa thuận tiện.

e) Đặt thiết bị điện ở một ví trí thích hợp và đảm bảo an tồn.

f)Nên có dụng cụ sẵn sàng lau dọn các chất chảy tràn ral.6. Yêu cầu cần có một giám thị đảm bảo an tồn cho bốn thí sinh.

7. Trong kì thi IChO, những người tổ chức nên tuân theo các nguyên tắc quốc tế về sử dụng các hóa chất

nguy hiểm, độc hại, các tác nhân gây ung thư.Các kí hiệu cảnh báo nguy hiểm - Các chỉ định nguy hiểm và Lời giải thích (Áp dụng cho các

hóa chất trong trường học)

1. Hợp chất dễ nổ (E - Explosive)

Đây là những hợp chất dễ nổ khi tiếp xúc với lửa hoặc nhạy với những va chạm do sự cọ sát còn hơn cả

1,3-Dinitrobenzen (ví dụ như các picrat, các peoxit hữu cơ). Loại này gồm các chất thuộc dãy R1-R3, kí

hiệu E.

Xem qui tắc dự phòng S (S 15 - S 17) khi sử dụng và bảo quản các hợp chất này.

2. Hợp chất kích lửa, tạo q trình oxi hóa (O - Oxidizing)

Đây là những hợp chất gây ra phản ứng tỏa nhiệt mạnh khi tiếp xúc với chất khác, đặc biệt là các chất dễ

cháy hay các peoxit hữu cơ. Chúng gồm các chất thuộc dãy R 7 đến R 9, kí hiệu là O.

3. Các hợp chất dễ cháy, rất dễ cháy, cực kì dễ cháy (F, F+ - flammable substances )

Các hợp chất cực kì dễ cháy, ở dạng lỏng, bắt lửa dưới 0 oC, sôi dưới 35˚C được chỉ định bằng dấu hiệu

nguy hiểm F+ và thuộc dãy R 12

Các hợp chất thuộc loại rất dễ cháy nếu chúng:

a)có thể nóng lên và bắt lửa tại nhiệt độ phòng mà khơng cần cung cấp năng lượng,b)

dễ dàng bắt lửa ở trạng thái rắn khi chỉ tiếp xúc rất nhanh với nguồn lửa và tiếp tục cháy khi đã di

chuyển khỏi nguồn lửa,

c)bắt lửa dưới 21˚C ở trạng thái rắn,d)bắt lửa ở trạng thái khí nếu trộn với khơng khí ở 101,3 kPa và 20˚C,e) chuyển thành khí rất dễ cháy với một lượng nguy hiểm khi tiếp xúc với nước hoặc khí ẩm và

f)bắt lửa nếu cho tiếp xúc với khơng khí khi ở dạng bụi.Các hợp chất này được chỉ định với dấu hiệu nguy hiểm F và thuộc dãy R 11.

Các hợp chất dễ cháy tồn tại ở dạng lỏng, bắt lửa ở 21˚C đến 55˚C, được xếp vào dãy R 10, khơng có kí

hiệu nguy hiểm.Khi làm việc với chất dễ cháy, rất dễ cháy, cực kì dễ cháy, chỉ đun nóng chúng trong các thiết bị đun nóng

bằng điện gắn kín, khơng tiếp xúc với nguồn gây cháy. Tất cả các chất đều phải chỉ được đun nóng bằng

cách này để các chất khí nguy hiểm giải phóng ra khi đun nóng khơng thốt vào khí quyển. Điều này

khơng áp dụng cho các hợp chất kích lửa lượng nhỏ.

Cần áp dụng các hướng dẫn sắp xếp của các chuyên gia phòng cháy.

4. Chất độc (T +, T, Xn - Toxic subtance)

Qui định với chất hóa học phân biệt ba loại chất độc sau:

-Các chất cực độc (R 26 - R 28), dấu hiệu nguy hiểm: T+,-Các chất độc (R 23 - R 25), dấu hiệu nguy hiểm: T,-Các chất ít độc (R 20 - R 22), dấu hiệu nguy hiểm Xn.Các chất cực độc là những chất có thể gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc kinh niên nghiêm trọng hoặc tử

vong ngay lập tức khi chỉ hít phải, nuốt phải hay tiếp xúc qua da với lượng nhỏ.

Các chất độc là những chất có thể gây tổn hại sức khỏe cấp tính hoặc kinh niên đáng kể hoặc gây tử vong

khi chỉ hít phải, nuốt phải hay tiếp xúc qua da với lượng nhỏ.

Những chất ít độc (chất có hại) là những chất mà có thể gây tổn hại một phần sức khỏe hít phải, nuốt phải

hay tiếp xúc qua da.

Nếu q trình thực nghiệm có tạo ra các chất cực độc (như khí clo, hidro sunfua) thì chỉ được tạo ra với

luợng vừa đủ cho thực nghiệm. Trong trường hợp các chất ở thể khí, thực nghiệm phải được tiến hành

trong tủ hút khí độc. Phải xử lí chất thải ngay sau thí nghiệm, tuyệt đối khơng tích trữ các chất thải này.

Không tiến hành thực nghiệm nếu điều kiện xử lí chất thải chưa thuận lợi.

Được phép pha chế các hợp chất ít độc. Các chất ít độc cũng có thể là các chất độc hay cực độc có nồng độ

nhỏ. Nước clo, nước brom và dung dịch hidro sunfua có nồng độ nhỏ hơn 1% có thể đuợc sử dụng theo chỉ

định.

5. Chất ăn mòn và chất kích thích (C, X i)

Các hợp chất ăn mòn hoặc chất ăn da (R 34, R 35), kí hiệu là C, là những chất có thể phá húyninh vật do

tác động của chúng. Các hợp chất được xếp loại chất kích thích (R 36 - R 38), kí hiệu là Xi, nếu chúng gây

viêm nhiễm (không phá hủy) khi tiếp xúc trực tiếp, lâu dài hay lập lại nhiều lần với da hay màng nhầy.

Xem xét các yêu cầu an toàn (S 22 - S 28) tương ứng.

6. Các hợp chất gây tổn hại kinh niên, tổn hại di truyền, tác nhân ung thư

Hợp chất có thể khơng sử dụng nếu đã được chứng minh rằng chúng là tác nhân gây ung thư (R 45), nếu

chúng tổn hại di truyền (R 46) hay tổn hại phôi (R 47), hay nếu chúng gây tác hại kinh niên (R 48), đặc biệt

là những chất gây ung thư rõ ràng. Các hợp chất như vậy khơng được phép có trong kho thí nghiệm của

các trường học, dù vì bất cứ lí do nào.

Thêm nữa, chỉ dụng các hợp còn bị ngờ vực về khả năng gây ung thư (R 40) khi có các biện pháp đề phòng

hợp lí và khi khơng có hợp chất ít nguy hiểm hơn để thay thế cho chúng.Mức độ nguy hiểm R và sự dự phòng S

Nature of Special Risks (R)

R1Nổ khi khô.R2Nguy hiểm nổ do va chạm, cọ sát, lửa hay các nguồn tạo lửa khác.R3Rất nguy hiểm nổ do va chạm, cọ sát, lửa hay các nguồn tạo lửa khác.R4Hình thành các hợp chất kim loại rất nhạy nổ.R5Đun nóng có thể gây nổ.R6Nổ khi tiếp xúc hoặc khơng tiếp xúc khơng khí.R7Có thể gây lửa.R8Có thể gây lửa khi tiếp xúc với vật liệu dễ cháy.R9Nổ khi trộn với vật liệu dễ cháy.R 10Dễ cháy.R 11Rất dễ cháy.R 12Cực kì dễ cháy.R 13Khí hóa lỏng cực kì dễ cháy.R 14Phản ứng mãnh liệt với nước.R 15Tiếp xúc với nước tạo khí dễ cháy.R 16Nổ khi trộn với chất oxi hóa.R 17Cháy lập tức trong khơng khí.R 18Có thể hình thành hỗn hợp khí - hơi dễ cháy (nổ) khi sử dụng.R 19Có thể hình thành các peoxit dễ nổR 20Có hại khi hít phảiR 21Có hại khi tiếp xúc với daR 22Có hại khi nuốt phảiR 23Độc khi hít phảiR 24Độc khi tiếp xúc với da.R 25Độc khi nuốt phải.R 26Rất độc khi hít phải.R 27Rất độc khi tiếp xúc với da.R 28Rất độc khi nuốt phải.R 29Tiếp xúc với nước giải phóng khí độc.R 30Có thể trở thành rất dễ cháy khi sử dụngR 31Tiếp xúc với axit giải phóng khí độcR 32Tiếp xúc với axit giải phóng khí rất độcR 33Nguy hiểm do tác động tích lũyR 34Gây cháy.R 35Gây cháy mãnh liệt.R 36Kích thích mắt.R 37Kích thích hệ hơ hấpR 38Kích thích daR 39Nguy hiểm do tác động bất thuận nghịch nghiêm trọngR 40Nguy hiểm có thể có do tác động bất thuận nghịch.R 41Nguy hiểm do gây hỏng mắt nghiêm trọng.R 42Có thể gây kích thích khi hít phải.R 43Có thể gây kích thích khi tiếp xúc với da.R 44Gây nổ nếu đun nóng trong hệ kín.R 45Có thể gây ung thư.R 46Có thể gây thương tổn di truyền.R 47Có thể gây thương tổn phơi.R 48Nguy hiểm gây bện mãn tính.Biện pháp dự phòng (S)

S1Khóa chặtS2Tránh xa trẻ emS3Bảo quản nơi mátS4Keep away from living quarters.S5Bảo quản trong .... (chất lỏng thích hợp được nhà sản xuất ghi rõ).S6Bảo quản trong .... (khí trơ được nhà sản xuất ghi rõ).S7Bảo quản thật kínS8Bảo quản khơ.S9Bảo quản nơi thống gió.S 10Bảo quản ẩm.S 11Tránh tiếp xúc với khơng khí.S 12Khơng đậy kínS 13Để xa đồ ăn, thức uống và đồ ăn cho vật ni.S 14Để xa .... (chất khơng tương thích được nhà sản xuất xác định).S 15Không để gần nguồn nhiệtS 16Không để gần nguồn lửa - cấm hút thuốc.S 17Để xa vật liệu dễ cháy.S 18Cận thân khi cầm và mỏ bình chứaS 20Khơng ăn uống khi sử dụngS 21Khơng hút thuốc khi sử dụngS 22Khơng hít bụi.S 23Khơng hít khí/khói/hơi/bụi.S 24Tránh tiếp xúc với da.S 25Tránh tiếp xúc với mắt.S 26Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, cần rửa ngay lập tức bằng nhiều nước sau đó đến bác sĩ.S 27Cởi bỏ ngay lập tức quần áo nhiễm bẩnS 28Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng nhiều ... (theo chỉ dẫn của nhà sản xuất)S 29Không làm trống thành ống dẫn.S 30Không bao giờ thêm nước vào sản phẩm này.S 31Để xa các vật liệu dễ nổS 33Take precautionary measures against static discharges.S 34Tránh cọ sát và va chạm.S 35Vật liệu và bình chứa cần được xếp đặt theo nguyên tắc an toàn.S 36Mặc áo bảo hộS 37Mang găng tay.S 38Mang thiết bị hô hấp thích hợp khi thiếu hệ thống thơng gióS 39Đeo kính bảo vệ mắtS 40Làm sạch sàn nhà và mọi đối tượng bị nhiểm bẩn bởi chất này, sử dụng ... (được nhà sản xuất chỉ

định).S 41Khơng hít khói trong trường hợp cháy và (hoặc) nổ.S 42Đeo thiết bị hô hấp thích hợp trong sit q trình phun/xịt.S 43Trong trường hợp hỏa hoạn, sử dụng .... (thiết bị chống cháy thích hợp. không sử dụng nước nếu

nước làm gia tăng hỏa hoạn).S 44Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đến bác sĩ.S 45Trong trường hợp tai nạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đến bác sĩ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các quy tắc an toàn và đề nghị đối với nước đăng cai IChO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×