1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
e. Thang đo các nhân tố lợi thế cạnh tranh

e. Thang đo các nhân tố lợi thế cạnh tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

118

f. Tổng hợp hệ số Cronch Alpha của các biến

Các kết quả đo độ tin cậy thang đo cho từng biến: HTQLTT, Quá trình ra quyết

định, Năng lực đổi mới, Khả năng học tập và Lợi thế cạnh tranh được tổng hợp cụ thể

như sau:

Bảng 4.7. Hệ số Cronbach Alpha của các biến

STTTên biếnĐịnh danhSố biếnHệ sốquan sátCronbach Alpha1 Hệ thống quản lý tri thứcHTQLTT50.8102 Quá trình ra quyết địnhQD30.8913 Năng lực đổi mới của tổ chứcDM20.7704 Khả năng học tập của tổ chứcTCHT40.9145 Lợi thế cạnh tranhLTCT50.847Nguồn: Tác giả tự tổng hợp4.5.2. Phân tích nhân tố khám phá

Theo Hair &etc (1998, 111), KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) là chỉ số thể hiện

mức độ phù hợp của nhân tố. Kiểm định chỉ số KMO được kết quả như sau:

Bảng 4.8. Hệ số KMO

Kiểm định KMO và Bartlett

Chỉ số KMO0.749

Approx.Chi-SquareMẫu Bartlett3665.765df171Sig..000

Nguồn: Tác giả tự tổng hợpTheo bảng kết quả phân tích trên thì hệ số KMO = 0.749 > 0.5: Phân tích nhân

tố thích hợp với dữ liệu nghiên cứu.

Kết quả kiểm định Bartlett's là 3665.765 với mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05,

như vậy giả thuyết về mơ hình nhân tố là không phù hợp và sẽ bị bác bỏ, điều này

chứng tỏ dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là hồn tồn thích hợp.

Trước hết, nghiên cứu kiểm định phương sai trích của các nhân tố và được kết

quả như sau:119

Bảng 4.9. Tổng hợp phương sai trích

Extraction Sums of SquaredInitial Eigenvalues

Component

TotalLoadings% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%14.68624.66424.6644.68624.66424.66423.30117.37242.0353.30117.37242.03532.29612.08454.1192.29612.08454.11941.8399.68063.7981.8399.68063.79851.4707.73871.5361.4707.73871.5366.7984.19875.7357.6953.65779.3928.6573.45782.8499.5142.70885.55610.4672.45788.01311.3942.07290.08512.3521.85191.93613.3481.82993.76514.2931.54495.30915.2771.45896.76716.2131.11997.88717.179.94298.82918.118.62299.45019.104.550100.000

Nguồn: Tác giả tự tổng hợpGiá trị tổng phươngsai trích = 71.536 % > 50%: Đạt yêu cầu; Khi đó nhân tố

này giải thích 71.536% biến thiên của dữ liệu.

Giá trị hệ số Eigenvalues của nhân tố đạt yêu cầu (hội tụ về 5 nhân tố)

Sử dụng phép tích nhân tố Principal Component Analysis với phép quay

Varimax with Kaiser Normalization được kết quả như sau:120

Bảng 4.10: Ma trận thành phầnTCHT3 - Tổ chức TCHT4 - Phổ biến TCHT2 - Thu nhận TCHT1 - Sáng tạo

LTCT3 - Đa dạng hóa sản phẩm LTCT4 - Khó bắt chước LTCT5 - Thủ tục hành chính LTCT1

QD2 - Khai thác tri thức hiện

QD3 - Quyết định dựa trên tri thức văn hóa QD1 - Khai thác tri thức ngầm

DM1 - Đổi mới quy trình

DM2 - Đổi mới sản phẩmNguồn: Tác giả tự tổng hợp

Nhìn vào các kết quả trên, các nhân tố đã tập hợp thành 5 nhóm. Các nhân tố

đánh giá được thống kê:

Chỉ số KMO = 0,749 nên phân tích nhân tố là đạt.

Sig. = 0.000 < 0.05: các biến quan sát đạt ý nghĩa và có tương quan với nhau

Eigenvalues =5>1 các nhân tố rút gọn có ý nghĩa và thể hiện được thơng tin.

Tổng phương sai trích = 71.536 % > 50 %. Điều này có thể kết luận rằng các

nhân tố trong mơ hình giải thích được 71.536 % độ biến thiên của dữ liệu.

Hệ số Factor Loading của các biến đều > 0,5.- Chất lượng s121

Với 19 biến quan sát, nghiên cứu thu được 5 nhóm nhân tố: (1) Hệ thống quản

lý tri thức, (2) Khả năng học tập, (3) Quá trình ra quyết định, (4) Năng lực đổi mới và

(5) Lợi thế cạnh tranh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

e. Thang đo các nhân tố lợi thế cạnh tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×