1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. Nhịp và tính chất đều hay không đều của nhịp cơ sở

VI. Nhịp và tính chất đều hay không đều của nhịp cơ sở

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiêu chuẩn của nhịp xoang bình

thờng

Mỗi phức bộ QRS đều có một sóng P

đi trớc hay ngợc lại mỗi sóng P đợc theo

sau bằng một phức bộ QRS

Sóng P cách phức bộ QRS một khoảng

thời gian PR thích hợp

TS thất trong khoảng 60-100 ck/min

Sóng P có hình dạng bình thờng và

ổn định trong mỗi chuyển đạoKhi nhịp không đều, cần tìm

kiếm để phát hiện:

Có một dạng xác định nào đó của

tình trạng không đều của nhịp tim

Nhịp đi thành cặp: NTT nhịp đôi

Thành từng nhóm nhịp: Block AV độ IIKhông theo quy luật gì: Rung nhĩ

Lu ý:

Hiếm khi nhịp đều tuyệt đốiĐTĐ này bình thờng hay bất th

ờng ? Tại sao ?Xác định tần số tim

Nếu nhịp tim cơ bản là đều: Dùng công

thức tính

60

F=60

=RR (sec)

sóng R x 0,04Số ô vuông nhỏ giữa 2Xác định tần số tim

Các phơng pháp ớc tính tần số tim:

1500/# số các ô vuông nhỏ giữa hai sóng R .

o Phơng pháp chính xác nhất; Tốt nhất là

khi nhịp tim nhanh

300/# số ô vuông lớn giữa 2 sóng R

o Tốt khi xác định nhịp tim không quá

nhanh .

o 300, 150, 100, 75, 60, 50 rule

# sè sãng R trong 6.0 s (30 « vu«ng lớn) x

10

o Tốt đối với nhịp tim không đều.Xác định tÇn sè tim

Quy luËt 300, 150, 100, 75, 60, 50V. Tính trục điện học của

QRS trên mặt phẳng chắn

Nhắc lại một số khái niệm cơ sở

Hệ quy chiếu 6 trục (Hexaxial

reference system)

3 cặp hệ trục vuông góc với nhau

thành từng đôi một:

D1 với aVF

D2 với aVL

– D2 víi aVRTrơc ®iƯn häc cđa tim- HƯ quy

chiÕu 6 trôcLeads I and aVFTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. Nhịp và tính chất đều hay không đều của nhịp cơ sở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×