1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người hướng dẫn : TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Người hướng dẫn : TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CAM ĐOANTơi xin cam đoan đây là cơng trình nghiên cứu của riêng tôi. Kết quả nghiên cứu

trong luận văn là kết quả lao động của chính tác giả. Các số liệu và kết quả trình bày trong

luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ cơng trình nào khác.

Tơi xin cam đoan rằng các thơng tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ

nguồn gốc.

Hà Nội, ngày..... tháng....năm 2019

Tác giả luận vănLương Đình HuyiLỜI CẢM ƠNĐể hồn thiện luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn TS.Trịnh Thị Thanh Thuỷ

đã tận tình hướng dẫn tơi trong suốt q trình thực hiện.

Tơi xin chân thành cảm ơn bộ mơn kinh tế – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã

tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học và trình bày Luận văn này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp đã chia sẻ nhiều tư liệu và kinh

nghiệm quý báu liên quan đến vấn đền nghiên cứu của Luận văn.

Tơi xin cám ơn các phòng chun môn của huyện Tiên Lữ: Chi cục Thống kê,

trạm khuyến nơng, phòng Nơng nghiệp & phát triển nơng thơn, phòng Tài nguyên &

môi trường... Tôi xin cảm ơn các cán bộ và nhân dân địa phương nơi tôi tiến hành điều

tra nghiên cứu đề tài, đã giúp đỡ tôi để hồn thành cơng việc. Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn

sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã ủng hộ, khích lệ, động viên tơi trong q

trình học tập nghiên cứu.

Hà Nội, ngày..... tháng....năm 2019

Học viênLương Đình HuyiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN..................................................................................................................ii

MỤC LỤC..........................................................................................................................

............................................................................................................................iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT......................................................................................vi

DANH MỤC BẢNG......................................................................................................vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ.......................................................................ix

TRÍCH YẾU LUẬN VĂN...............................................................................................x

THESIS ABSTRACT....................................................................................................xii

PHẦN 1. MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI................................................................................11.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.......................................................................................21.2.1.Mục tiêu chung....................................................................................................21.2.2.Mục tiêu cụ thể...................................................................................................21.3.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................31.3.1.Đối tượng nghiên cứu..........................................................................................31.3.2.Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................31.4.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU..........................................................................................31.5.NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN..............................................................31.5.1.Về lý luận.............................................................................................................31.5.2.Về thực tiễn..........................................................................................................4PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN

NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG..........................................................................5

2.1.CƠ SỞ LÝ ḶN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NI LỢN THỊT2.1.1.Mợt số lý luận liên quan......................................................................................52.1.2.Vai trò, ý nghĩa của phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững................................82.1.3.Đặc điểm của phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững.......................................102.1.4.Nội dung phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững..............................................112.2.CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỮNG.................15

iiiBỀN VỮNG...................52.2.1.Tình hình chăn nuôi lợn thịt trên thế giới.........................................................152.2.2.Tình hình chăn nuôi lợn thịt tại Việt Nam.........................................................172.2.3.Kinh nghiệm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững ở một số địa phương

trong nước.........................................................................................................182.2.4.Bài học kinh nghiệm rút ra về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững cho

địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên...............................................................21PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................24

3.1.ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU......................................................................243.1.1.Điều kiện tự nhiên của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.....................................243.1.2.Điều kiện kinh tế xã hội của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.............................263.1.3.Đánh giá thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến

phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững của huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên............313.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................................................................323.2.1.Phương pháp chọn mẫu điều tra.......................................................................323.2.2.Phương pháp thu thập số liệu...........................................................................353.2.3.Phương pháp xử lý số liệu.................................................................................363.2.4.Phương pháp phân tích thơng tin......................................................................363.3.HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU..............................................................37PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.........................................................................39

4.1.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢN THỊT BỀN VỪNG TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN TIÊNLỮ, TỈNH HƯNG YÊN....................................................................394.1.1.Thực trạng phát triển quy mô chăn nuôi Lợn thịt.............................................394.1.2.Tổ chức kinh tế..................................................................................................434.1.3.Phát triển các điều kiện kinh tế.........................................................................474.1.4.Phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt...............................................................564.1.5.Liên kết trong chăn nuôi lợn thịt.......................................................................574.1.6.Phát triển thị trường..........................................................................................604.1.7.Lao động việc làm và xóa đói, giảm nghèo.......................................................654.1.8.Vấn đề về mơi trường........................................................................................674.1.9.Đánh giá chung vê tính bền vững của phát triển chăn ni lợn thịt.................704.2.PHÂNTÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI LỢNTHỊT BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN..............................................................71iv4.2.1.Nhân tố khách quan...........................................................................................714.2.2.Nhân tố chủ quan..............................................................................................824.2.3.Đánh giá chung những tồn tại hạn chế.............................................................864.2.4.Phân tích SWOT trong chăn ni lợn thịt bền vũng..........................................864.3.ĐỊNHHƯỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂNCHĂN NUÔI LỢN THỊT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG CỦA HUYỆN TRONG THỜI

GIAN TỚI.............................................................................................................894.3.1.Định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững.........................................894.3.2.Quan điểm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững..........................................904.3.3.Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững

trên địa bàn huyện.............................................................................................90PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................100

5.1.KẾT LUẬN........................................................................................................1005.2.KIẾN NGHỊ........................................................................................................1015.2.1.Đối với Nhà nước............................................................................................1015.2.2.Đối với các Bộ, Ban, Ngành............................................................................101TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................103

Phụ lục .........................................................................................................................106vDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắtChữ tiếng ViệtBQBình quânCCCơ cấuĐVĐơn vịĐVTĐơn vị tínhHĐNDHội đơng nhân dânKTXHKinh tế xã hộiKHKTKhoa học kỹ thuậtLao độngNNNông nghiệpPNNPhi nông nghiệpPTPhát triểnQMCNLQuy mô chăn nuôi lớnQMCNNQuy mô chăn nuôi nhỏQMCNVQuy mô chăn nuôi vừaSLSố lượngSXSản xuấtTTTrang trạiUBNDỦy ban nhân dânviDANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1. Tình hình đất đai của huyện Tiên Lữ qua 3 năm (2016-2018).....................27

Bảng 3.2. Mẫu điều tra hộ chăn nuôi lợn thịt................................................................34

Bảng 4.1. Số lượng, quy mô hộ chăn nuôi lợn thịt huyện Tiên Lữ qua các năm

......................................................................................................................39

Bảng 4.2. Kết quả đàn lợn thịt giai đoạn 2016-2018....................................................40

Bảng 4.3. Đóng góp tăng trưởng GDP của ngành chăn nuôi lợn so với tăng

trưởng GDP của huyện.................................................................................41

Bảng 4.4. Phương thức chăn nuôi lợn thịt giai đoạn 2016-2018..................................42

Bảng 4.5. Phương thức chăn nuôi lợn thịt ở các nhóm đối tượng khảo sát..................42

Bảng 4.6. Những thơng tin cơ bản về hộ điều tra tại 4 xã.............................................44

Bảng 4.7. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra năm 2018.............................45

Bảng 4.8. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ điều tra qua các năm.........................46

Bảng 4.9. Tình hình phát triển doanh nghiệp................................................................47

Bảng 4.10. Tình hình sử dụng chuồng trại chăn nuôi của các hộ điều tra......................48

Bảng 4.11. Nguồn cung cấp lợn giống trong chăn nuôi lợn...........................................50

Bảng 4.12. Tình hình sử dụng thức ăn trong chăn ni lợn của các hộ điều tra.............52

Bảng 4.13. Tình hình đầu tư vốn cho chăn nuôi lợn của các hộ điều tra........................53

Bảng 4.14. Tình hình đầu tư vốn cho chăn ni lợn.......................................................53

Bảng 4.15. Bình qn lao động phục vụ chăn ni lợn tại các hộ gia đình....................55

Bảng 4.16. Tình hình lao động việc làm trong chăn nuôi lợn thịt tại huyện Tiên Lữ...........56

Bảng 4.17. Năng suất bình quân của các hộ chăn ni lợn phân theo quy mơ...............57

Bảng 4.18. Năng suất bình quân của các hộ chăn nuôi lợn qua các năm........................57

Bảng 4.19. Tình hình tiêu xuất bán lợn thịt của hộ.........................................................58

Bảng 4.20. Giá bán lợn theo các năm.............................................................................58

Bảng 4.21. Kết quả phát triển sản xuất chăn nuôi lợn thịt của hộ...................................63

Bảng 4.22. Hiệu quả kinh tê trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ...................................64

Bảng 4.23. Tình hình lao động việc làm trong phát triển chăn nuôi lợn thịt huyện

Tiên Lữ..........................................................................................................65

Bảng 4.24. Tình hình xóa đói giảm nghèo trong phát triển chăn nuôi lợn củaviihuyện năm 2018............................................................................................67

Bảng 4.25. Nguồn phát sinh chất thải trong chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra..........68

Bảng 4.26. Tình hình xử lý chất thải trong chăn ni lợn thịt ở các hộ điều tra............69

Bảng 4.27. Trình độ nhận thức của chủ hộ nông dân......................................................76

Bảng 4.28. Kết quả và hiệu quả công tác tập huấn đào tạo cho các hộ nông dân..........77

Bảng 4.29. Khả năng tiêu thụ thịt lợn.............................................................................79

Bảng 4.30. Tình hình tham gia đào tạo kỹ thuật chăn nuôi của các hộ chăn nuôi ở

huyện Tiên Lữ...............................................................................................83

Bảng 4.31. Phân tích ma trận SWOT trong phát triển chăn nuôi lợn thịt và tiêu thụ

lợn thịt ở huyện Tiên Lữ...............................................................................87viiiDANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Tỷ trọng ngành kinh tế trong nông nghiệp.................................................17

Biểu đồ 2.2. Tỷ trọng ngành chăn ni trong nơng nghiệp............................................18

Hình 3.1.Sơ đồ vị trí địa lý huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng n......................................24Hình 3.1:Cơ câu kinh tế của huyện Tiên Lữ năm 2018.............................................29Sơ đồ 4.1.Kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn ở các hộ chăn ni trên địa bàn

huyện Tiên Lữ............................................................................................59ixTRÍCH YẾU LUẬN VĂN

Tên tác giả: Lương Đình Huy

Tên luận văn: “Phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ tỉnh

Hưng Yên”

Ngành: Quản lý kinh tế

Mã số học viên: 8340410

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tiên Lữ là huyện có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi lợn đặc

biệt là chăn nuôi lợn thịt theo hướng sản xuất hàng hóa và đã đạt được những thành tựu

nhất định. Tổng đàn lợn thịt trong toàn huyện liên tục tăng lên với tốc độ nhanh và ổn

định. Chăn nuôi lợn thịt đã mang lại thu nhập ổn định cho các hộ chăn nuôi. Chăn nuôi

lợn thịt đang trở thành xu hướng mạnh mẽ trong các xã trên địa bàn huyện đặc biệt phát

triển mạnh ở 4 xã Ngô Quyền, Hải Triều, Thủ sỹ, Hưng Đạo.... Luận văn đi đánh giá thực

trạng phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, phân tích các

nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chăn ni lợn thịt bền vững, trên cơ sở đó đề xuất các

giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh

Hưng Yên.

Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp thơng qua bảng câu hỏi có sẵn

bao gồm: phiếu phỏng vấn cán bộ làm công tác quản lý về nông nghiệp, thú ý ở xã,

huyện và các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn nghiên cứu. Nội dung thông tin thu thập ở

từng đối tượng tập trung vào việc đánh giá thực trạng, nguyên nhân và các vấn đề phát

sinh trong q trình phát triển chăn ni lợn thịt. Các phương pháp thống kê mơ tả,

thống kê phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích SWOT là những

phương pháp chính để phân tích. Các nhóm chỉ tiêu đánh giá bao gồm các chỉ tiêu về

thông tin chung của đối tượng được khảo sát, các chỉ tiêu phản ánh thực trạng chăn nuôi

lợn thịt và Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường trong phát triển

chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn.

Nghiên cứu về phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững nhằm đánh giá hiệu quả về

mặt kinh tế, xã hội và môi trường xuyên suốt nội dung nghiên cứu của đề tài:

Về mặt kinh tế chăn nuôi lợn thịt bền vững tối ưu hóa được lợi nhuận hơn chăn

ni lợn thịt truyền thống ở chỡ giá trị hàng hóa cao hơn. Nhu cầu về sản phẩm lợn thịt ngày

càng tăng, tạo nên lượng cầu lớn mà hiện tại lượng cung chưa đáp ứng được. Điều này tạo tiền

đề to lớn để phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trong thời gian tới trên địa bàn nghiên cứu.

Bên cạnh đó chăn ni lợn thịt bền vững ít có tính rủi ro về dịch bệnh, người chăn ni có thể

tiết kiệm được chi phí thú y, chữa bệnh....

Về mặt xã hội chăn nuôi lợn thịt bền vững tạo công việc và thu nhập ổn địnhxcho các lao động tại địa phương. Giúp phần không nhỏ trong giảm tỷ lệ các hộ nghèo và

dần nâng cao đời sống của người dân. Chăn ni lợn thịt bền vững cũng đảm bảo tính

ổn định trong cơ cấu lao động tại địa phương, đặc biệt những khoảng thời gian nông

nhàn.Vừa tạo thu nhập vừa tránh tình trạng lao động khơng có việc làm dẫn đến các tệ

nạn xã hội.

Về mặt môi trường chăn nuôi lợn thịt bền vững có ưu thế hơn hẳn so với chăn

nuôi thông thường. Các chất thải trong chăn nuôi được xử lý thành khí gas thơng qua hệ

thống hầm biogas, tạo thành nguồn nhiên liệu khí đốt phục cuộc sống của người dân. Bên

cạnh đó đảm bảo về vệ sinh nguồn nước, khơng khí, đất... đối với cộng đồng dân cư trên

địa bàn. Chăn nuôi lợn thịt bền vững cũng giảm thiểu việc bùng nổ dịch bệnh. Hạn chế tối

đa một số bệnh truyền nhiễm có thể lây sang người như bệnh lỵ, tụ huyết trùng...

Thực tế việc phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trong các hộ dân trên địa bàn

huyện tồn tại một số khó khăn bất cấp cần được khắc phục đó là: Chính sách phát triển

chăn nuôi lợn; Nguồn lực cho phát triển chăn nuôi lợn thịt (vốn, lao động); chăm sóc và

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; Liên kết của các tác nhân tham gia trong chăn

nuôi lợn thịt; Thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn ni lợn. Ngồi ra, trình độ của cán bộ,

người sản xuất, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tác nhân chưa đủ để giúp cho việc

phát triển chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện theo kịp xu thế.

Để phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững trên địa bàn huyện Tiên Lữ, dựa trên

các quan điểm, định hướng và căn cứ khoa học, luận văn đề xuất một số các giải pháp

chủ yếu sau:1) Nâng cao chất lượng con giống; 2) Phát triển sản xuất, chế biến và cung

ứng thức ăn chăn nuôi; 3) Tăng cường cơng tác thú y, phòng chống dịch bệnh và phòng

chống thiên tai đối với chăn ni lợn thịt; 4) Nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông,

chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; 5) Không ngừng củng cố, ổn định thị trường; 6)

Huy động, sử dụng và nâng cao chất lượng nguồn lao động cho phát triển chăn ni lợn

thịt; 7) Đổi mới và hồn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đầu tư trong chăn nuôi

lợn thịt trên địa bàn huyện; 8) Quy hoạch phát triển chăn nuôi lợn thịt; 9) Chú trọng đến

vấn đề xử lý chất thải và vệ sinh môi trường; 10) Tăng cường liên kết và hài hòa lợi ích

giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi lợn thịt. Các giải pháp trên cần

phải thực hiện đầy đủ và đồng bộ mới phát huy hết tác dụng phát triển chăn nuôi lợn thịt

bền vững. Từ đó kết luận và kiến nghị đến Nhà nước và chính quyền huyện Tiên Lữ tỉnh

Hưng Yên, doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi nhằm phát triển chăn nuôi lợn thịt bền vững

trên địa bàn huyện.xiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người hướng dẫn : TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×