1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Kiến thức cần nhớ

I. Kiến thức cần nhớ

Tải bản đầy đủ - 0trang

? Cái gì cấu tạo nên chất?

? Phân loại chất?

? Cho ví dụ mỗi loại?

HS: Hoạt động cá nhân.

Thảo luận nhóm.

Thảo luận cặp đơi

Trình bày ý kiến của cá nhân

trước cả lớp.

Thống nhất nội dung kiến thức

GV phát vấn các câu hỏi :

? Khái niệm nguyên tử , phân tử ?

? Thế nào là NTK, PTK?

HS phát biểu, nhận xét bổ sung,

ghi nhớ.

HS quan sát hình vẽ sgk

? Xác định số p ,e …?

GV hướng dẫn hs lập bảng như

bên.

Hoạt động 2: II. Bài tập (20p)

- Hình thức tổ chức dạy học: HS

hoạt động cá nhân, nhóm.

- Phương pháp – kỹ thuật: Nêu

và giải quyết vấn đề. Giao nhiệm

vụ.

- Cách thức tiến hành:

GV: Chia nhóm và phân cơng

nhiệm vụ

N1: Bài 2/SGK.

N2: Bài 3/SGK.

N3: Bài 4/SGK.

Nêu nhận xét : Chỉ ra điểm

giống và khác nhau .

Gv phân tích

? Dựa vào đâu ta tính được PTK

của hợp chất ?

HS: Nhận nhiệm vụ.

Hoạt động cá nhân.

Thảo luận cặp đơi.

Thảo luận nhóm.

Trình bày ý kiến trước lớp.

GV: Chốt kiến thức.đơn chấthợpchất

KL

Hữu cơPKvô cơ2. Tổng kết về chất, phân tử,

nguyên tử.

+ Chất :

+ Nguyên tử : (NTK)

+ Phân tử : (PTK )II. Bài tập

Bài 2/sgk :

a. p = 12 ; e = 12

Ngtử magiê

Ngtử Canxi

Số p

Số e- Năng lực: Sử

dụng ngơn ngữ

hóa học, nghiên

cứu và tính

tốn, giải quyết

vấn đề.

- Phẩm chất: Tự

tin, giao tiếp, tự

lập, hợp tác.Bài 3/31/sgkPTK = 2.31 = 62 dvC .

2.NTK (X) + NTK (O) = 62

NTK (X) = (62 – 16) :

2 = 23

X là nguyên tố

Natri ,KHHH :

Bài 4/31/SGk

48a. NTHH, hợp chất.

b. Phân tử, liên kết với nhau,

đơn chất .

c. Đơn chất , NTHH

d. Hợp chất, phân tử, liên

kết với nhau.

e. Chất, nguyên tử, đơn chất.

3. Hoạt động luyện tập – vận dụng (1p)

+ 1-2 hs nêu lại MLH giữa các khái niệm trong bài .

+ Chú ý các nội dung :

a. Bảng 1/42

b. Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử , phân tử .

c. Xác định NTHH

NTK .

4. Hoạt động tìm tòi - mở rộng (1p)

- Tìm hiểu nội dung bài:

Cơng thức hóa học

________________________________________________49Tuần : 6

Tiết : 12

Ngày giảng : /Ngày soạn : //2018/2018

CƠNG THỨC HỐ HỌCA . Mục tiêu

1. Kiến thức: HS biết được:

- CTHH biểu diễn thành phần phân tử chất.

- CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của ngun tố (kèm theo chỉ số

ngun tử nếu có).

- CTHH của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của hai hay nhiều nguyên tố tạo ra chất,

kèm theo chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.

- Cách viết CTHH đơn chất và hợp chất.

- CTHH cho biết: Nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử có trong một phân tử và

PTK của chất.

2. Kĩ năng: - Quan sát CTHH cụ thể, rút ra được nhận xét về cách viết CTHH của

đơn chất và hợp chất.

- Viết được một số CTHH của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên

tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.

- Nêu được ý nghĩa của CTHH của chất cụ thể.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác khoa học .

4. Năng lực- phẩm chất: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, giao tiếp. Phẩm chất

tự tin, tự lập.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên : Giáo án.

2. Học sinh : Kiến thức bài 5 : ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN TỬ .

C. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học

1. Hình thức tổ chức dạy học: Trên lớp – Hoạt động cá nhân, cặp đôi, cả lớp.

2. Phương pháp dạy học: DH nhóm nhỏ – nêu và giải quyết vấn đề.

3. Kỹ thuật DH: Giao nhiệm vụ, chia nhóm.

D. Tiến trình tiết học

1. Ổn định tổ chức (1p): 9A:

9B:

2.Kiểm tra bài cũ (3p)

? Định nghĩa đơn chất, cho ví dụ ?

? Thế nào là hợp chất, cho ví dụ ?

HS: Gọi 2 HS lên bảng trả lời.

Các em khác nhận xét – bổ sung.

GV: Nhận xét bài, đánh giá, cho điểm.

GV giới thiệu vào bài : KHHHNTHH

50ChấtNTHH3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế

cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới: Cơng thức hóa học

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề.

- Cách thức tiến hành:

GV: Yêu cầu HS viết KHHH của đ/c: Oxi, hiđro?

HS: Hoạt động cá nhân.

Thảo luận nhóm.

Thảo luận cặp đơi

Trình bày ý kiến của cá nhân trước cả lớp.

GV kết luận chuyển sang bài mới: bài học trước đã cho biết chất được tạo

nên từ hai nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ 2

nguyên tố trở lên. Như vậy, dung các kí hiệu của các ngun tố ta có thể viết thành

cơng thức hóa học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa của

cơng thức hóa học.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - CTHH biểu diễn thành phần phân tử chất.

- CTHH của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của ngun tố (kèm theo chỉ số

nguyên tử nếu có).

- CTHH của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của hai hay nhiều nguyên tố tạo ra chất,

kèm theo chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố tương ứng.

- Cách viết CTHH đơn chất và hợp chất.

- CTHH cho biết: Nguyên tố nào tạo ra chất, số nguyên tử có trong một phân tử và

PTK của chất.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương

pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Nội dung

Treo tranh mơ hình tượng -Quan sát tranh vẽ và trả lời:

trưng mẫu khí Hiđro, Oxi -Khí hiđro và khí oxi: 1 phân

và kim loại Đồng.

tử gồm 2 nguyên tử.

Yêu cầu HS nhận xét: số -Kim loại đồng: 1 phân tử có

nguyên tử có trong 1 phân 1

tử ở mỗi đơn chất trên ?

-Yêu cầu HS nhắc lại định nguyên tử.

I. CTHH CỦA ĐƠN

nghĩa đơn chất ?

-Đơn chất: là những chất tạo CHẤT:

-Theo em trong CTHH nên từ 1 nguyên tố hóa học.

-CT chung của đơn

51của đơn chất có mấy loại

KHHH?

-Hướng dẫn HS viết

CTHH của 3 mẫu đơn

chất  Giải thích.

 CT chung của đơn

chất: An .

-Yêu cầu HS giải thích các

chữ số : A, n

-Lưu ý HS:

+Cách viết KHHH và chỉ

số nguyên tử.

+Với n = 1: kim loại và

phi kim

n ≥ 2: phi kim

? Hãy phân biệt 2O với O2

và 3O với O3 .

-Yêu cầu HS nhắc lại định

nghĩa hợp chất?

-Vậy trong CTHH của

hợp chất có bao nhiêu

KHHH ?

-Treo tranh: mơ hình mẫu

phân tử nước, muối ăn

yêu cầu HS quan sát và

cho biết: số nguyên tử của

mỗi nguyên tố có trong 1

phân tử của các chất

trên ?

-Giả sử KHHH của các

nguyên tố tạo nên chất là:

A, B,C,… và chỉ số

nguyên tử của mỗi

nguyên tố lần lượt là: x, y,

z,…

Vậy CT chung của hợp

chất được viết như thế

nào ?

-Theo em CTHH của

muối ăn và nước được-Trong CTHH của đơn chất

chỉ có 1 KHHH (đó là tên

nguyên tố)

- H2 , O2 , Cu

-Với A là KHHH

n là chỉ số nguyên tử

- Nghe và ghi nhớ.

( n =1: không cần ghi )

-2O là 2 nguyên tử oxi còn O 2

là 1 phân tử oxi. …chất : An

-Trong đó:

+ A là KHHH của

nguyên tố

+ n là chỉ số nguyên tử

-Ví dụ:

Cu, H2 , O2-Hợp chất là những chất tạo

nên từ 2 nguyên tố hóa học

trở lên.

-Trong CTHH của hợp chất

có 2 KHHH trở lên.

-Quan sát và nhận xét:

+Trong 1 phân tử nước có 2

nguyên tử hiđro và 1 nguyên

tử oxi.

+Trong 1 phân tử muối ăn có

1 nguyên tử natri và 1 nguyên

tử clo.II. CTHH CỦA HỢP

CHẤT :

-CT chung của hợp

chất: AxBy hay AxByCz-Trong đó:

+ A,B,C là KHHH của

các nguyên tố

+ x,y,z lần lượt là chỉ

số nguyên tử của mỗi

nguyên tố trong phân

tử hợp chất .

-Ví dụ:

NaCl, H2O-CT chung của hợp chất có

thể là: AxBy hay AxByCz …

- NaCl và H2O

Thảo luận nhóm nhỏ:

a/ CH4

b/ Al2O3

c/ Cl2

-Đơn chất là: Cl2

-Hợp chất là: CH4, Al2O3

52viết như thế nào?

*Bài tập 1:Viết CTHH của

các chất sau:

a/ Khí mêtan gồm: 1C và

4H.

b/ Nhơm oxit gồm: 2Al và

3O.

c/ Khí clo

hãy cho biết chất nào là

đơn chất, chất nào là hợp

chất ?

-Yêu cầu HS lên bảng sửa

bài, các nhóm nhận xét và

sửa sai.

?Hãy phân biệt 2CO với

CO2 .

Các em có thể biết được

điều gì qua CTHH của 1

chất ?

Theo em các CTHH trên

cho ta biết được điều gì ?

-u cầu HS thảo luận

nhóm để trả lời câu hỏi

trên.

-u cầu HS các nhóm

trình bày  Tổng kết.-Thảo luận nhóm (5’) và ghi

vào giấy nháp:

CTHH cho ta biết:

+Tên nguyên tố tạo nên chất.

+Số nguyên tử của mỗi

nguyên tố có trong 1 phân tử

của chất.

+Phân tử khối của chất.

-Yêu cầu HS nêu ý nghĩa -Thảo luận nhóm

CTHH của axít Sunfuric: -CT H2SO4 cho ta biết:

H2SO4

+ Có 3 nguyên tố tạp nên chất

là: hiđro, lưu huỳnh và oxi.

-Yêu cầu HS khác nêu ý +Số nguyên tử của mỗi

nghĩa CTHH của P2O5

nguyên tố trong 1 phân tử

Chấm điểm.

chất là: 2H, 1S và 4O.

+ PTK là 98 đ.v.C

-Hoạt động cá nhân:

+Có 2 nguyên tố tạo nên chất

là: photpho và oxi.

+Số nguyên tử của mỗi

nguyên tố trong 1 phân tử :

2P và 5O.

+ PTK là: 142 đ.v.CIII. Ý NGHĨA CỦA

CTHH

Mỗi CTHH

Chỉ 1 phân tử của

chất, cho biết:

+ Tên nguyên tố tạo

nên chất.

+ Số nguyên tử của

mỗi nguyên tố có trong

1 phân tử của chất.

+ Phân tử khối của

chất.53HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương

pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Yêu cầu HS nhắc lại nội dung

chính của bài học qua hệ

thống câu hỏi:

?Viết CT chung của đơn chất

và hợp chất

? CTHH có ý nghĩa gì .

-Bài tập 1: Tìm chỗ sai trong

các CTHH sau và sửa lại

CTHH sai.

a.Đơn chất: O2,cl2, Cu2, S,P2,

FE, CA và pb.

b.Hợp

chất:NACl,

hgO,

CUSO4 và H2O.

HS làm bài tập

-Bài tập 2: Hoàn thành bảng dười sự hướng dẫn

sau:

của GV

CTHHSố nguyên tử của

nguyên tốSO3

CaCl2PTK

của chất-Nhớ lại kiến thức đã học

trong bài để trả lời.

-Làm bài tập vào vở.

Bài tập 1:

CâuCTHH sai

O2

cl2

Cu2

P2

FE

CA

pb

NACl

hgO

CUSO4a. Đơn chấtb. Hợp chấtSửa lại

O2

Cl2

Cu

P

Fe

Ca

Pb

NaCl

HgO

CuSO4Bài tập 2:

CTHH

SO3

CaCl2

Na2SO4

AgNO3Số nguyên tử

của nguyên tố

1S , 3O

1Ca , 2Cl

2Na,1S,4O

1Ag,1N,3OPTK của

chất

80

111

142

1702Na,1S,4O

1Ag,1N,3O-Hướng dẫn HS dựa vào

CTHH tìm tên nguyên tố ,

đếm số nguyên tử của nguyên

tố trong 1 phân tử của chất.

?PTK của chất được tính như

thế nào

-Yêu cầu HS sửa bài tập và

chấm điểm.

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương

pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

? Cách viết CTHH của đơn chất : KL, PK?

54? Cách viết CTHH của hợp chất?

? Ý nghĩa của cơng thức hố học?

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức

đã học

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương

pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học

+ Đọc phần đọc thêm sgk

+ Tìm hiểu nội dung bài: Hố trị55Tuần : 7

Tiết : 13

Ngày giảng :Ngày soạn :

////

HOÁ TRỊA. Mục tiêu

1.

Kiến thức: HS biết được hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử ) là con

số biểu thị khả năng liên kết của chúng.

- Quy ước: Hoá trị của H là I, của O là II, hóa trị của một số nguyên tố trong hợp

chất cụ thể được xác định theo hóa trị của H và O.

- Quy tắc hóa trị: Trong hợp chất gồm hai nguyên tố A xBy thì: a.x = b.y ( ta, b là

hóa trị tương ứng của hai nguyên tố A, B) (Quy tắc đúng với cả khi A, B là một

nhóm nguyên tử).

2. Kĩ năng: - Tính được hóa trị của ngun tố hoặc nhóm nguyên tử theo CTHH cụ

thể.

- Lập được CTHH của hợp chất khi biết hóa trị của hai NTHH và nhóm nguyên tử

tạo nên chất.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tích cực học tập .

4. Năng lực- phẩm chất: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, giải quyết vấn đề.

Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

B. Chuẩn bị

1. Giáo viên : Giáo án.

2. Học sinh : Kiến thức có liên quan.

C. Các phơng pháp và kĩ thuật dạy học

- Phơng pháp: Đàm thoại - Vấn đáp gợi mở.

- Hình thức tổ chức: Nhóm - Cá nhân.

D. Tiến trình tiết học

1. Ổn định tổ chức: 8A:

8B:

2.Kiểm tra bài cũ

? Cho ví dụ về hợp chất 2 nguyên tố trong đó có nguyên tố H?

? Viết tên KHHH của các nguyên tố trong bảng?

HS: Gọi 2 HS lên bảng trả lời.

Các em khác nhận xét – bổ sung.

GV: Nhận xét bài, đánh giá, cho điểm.

563.Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế

cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới: Hóa trị

Phương pháp dạy học: Thuyết trình

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tiếp nhận thơng tin

Ngun tử có khả năng liên kết với nhau. Hóa trị là những con số biểu thị

khả năng đó. Biết được hóa trị ta sẽ hiểu và viết đúng cũng như lập công thức hóa

học của hợp chất. Để hiểu rõ tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Quy ước: Hoá trị của H là I, của O là II, hóa trị của một số nguyên tố

trong hợp chất cụ thể được xác định theo hóa trị của H và O.

- Quy tắc hóa trị: Trong hợp chất gồm hai nguyên tố A xBy thì: a.x = b.y ( ta, b là hóa

trị tương ứng của hai nguyên tố A, B) (Quy tắc đúng với cả khi A, B là một nhóm

nguyên tử).

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương

pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu

và thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh Nội dung

Người ta qui ước gán cho H -Nghe và ghi nhớ.

I.HĨA TRỊ CỦA 1

hóa trị I. 1 nguyên tử của - Trong CT HCl thì Cl NGUYÊN TỐ ĐƯỢC

nguyên tố khác liên kết được có hóa trị I. Vì 1 nguyên XÁC ĐỊNH BẰNG CÁCH

với bao nhiêu nguyên tử H thì tử Cl chỉ liên kết được NÀO ?

nói đó là hóa trị của nguyên tố với 1 nguyên tử H.

1.CÁCH XÁC ĐỊNH:

đó.

-O có hóa trị II, N có 2.KẾT LUẬN

-Ví dụ:HCl

hóa trị III và C có hóa Hóa trị của nguyên tố là

? Trong CT HCl thì Cl có hóa trị IV.

con số biểu thị khả năng

trị là bao nhiêu .

-K có hóa trị I vì 2 liên kết của nguyên tử,

Gợi ý: 1 nguyên tử Cl liên kết nguyên tử K liên kết với được xác định theo hóa

được với bao nhiêu nguyên tử 1 nguyên tử oxi.

trị của H chọn làm

H?

-Zn có hóa trị II và S có 1 đơn vị và hóa trị của O

-Tìm hóa trị của O,N và C hóa trị IV.

chọn làm 2 đơn vị.

trong

các

CTHH

sau: -Trong công thức H2SO4

H2O,NH3, CH4.hãy giải thích?

thì nhóm SO4 có hóa trị

-Ngồi ra người ta còn dựa vào II .

khả năng liên kết của nguyên -Trong công thức H3PO4

tử nguyên tố khác với oxi ( oxi thì nhóm PO4 có hóa trị

có hóa trị là II)

III.

-Tìm hóa trị của các ngun tố -Hóa trị là con số biểu

K,Zn,S trong các CT: K2O, thị khả năng liên kết của

57ZnO, SO2.

-Giới thiệu cách xác định hóa

trị của 1 nhóm nguyên tử.

Vd: trong CT H2SO4 , H3PO4

hóa trị của các nhóm SO4 và

PO4 bằng bao nhiêu ?-Hướng dẫn HS dựa vào khả

năng liên kết của các nhóm

nguyên tử với nguyên tử hiđro

-Giới thiệu bảng 1,2 SGK/

42,43 Yêu cầu HS về nhà học

thuộc.

Theo em, hóa trị là gì ?

-Kết luân ghi bảng.

?CT chung của hợp chất được

viết như thế nào

-Giả sử hóa trị của nguyên tố A

là a và hóa trị của nguyên tố B

là b

Các nhóm hãy thảo luận để

tìm được các giá trị x.a và y.b .

tìm mối liện hệ giữa 2 giá trị

đó qua bảng sau:

CTHH x . a

y.b

Al2O3

P2O5

H2S

-Hướng dẫn HS dựa vào bảng

1 SGK/ 42 để tìm hóa trị của

Al, P, S trong hợp chất.

?So sánh các tích : x . a ; y . b

trong các trường hợp trên.

Đó là biểu thức của qui tắc

hóa trị . hãy phát biểu qui tắc

hóa trị ?

-Qui tắc này đúng ngay cả khinguyên tử nguyên tố này Vd:

với nguyên tử nguyên tố +NH3N(III)

khác.

+ K2OK (I)abAx By-Hoạt động theo nhóm

trong 5’

CTH x . a

y.b

H

Al2O3 2 . III 3 . II

P2O5

2 . V 5 . II

H2 S

2.I

1 . II

-Trong các trường hợp

trên:

x.a=y.b

-Qui tắc: tích của chỉ số

và hóa trị của ngun tố

này bằng tích của chỉ số

và hóa trị của nguyên tố

kia.

-Nhóm – OH có hóa trị

là I.II. QUI TẮC HĨA TRỊ

1. QUI TẮC

abAx ByTa có biểu thức:

x.a=y.

b

Kết luận: Trong CTHH,

tích của chỉ số và hóa trị

của ngun tố này bằng

tích của chỉ số và hóa trị

của ngun tố kia.58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Kiến thức cần nhớ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×