1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Hóa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Axetilen cú lm mt mu dung dch Brom khụng?:

Axetilen cú lm mt mu dung dch Brom khụng?:

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Hãy dựa vào đặc điểm cấu tạo

giải thích cơ chế phản ứng?

+ Đó là loại phản ứng nào?

+ Y/c HS lên bảng viết PTPƯ.

+ Hãy so sánh cơ chế phản ứng

này với phản ứng cộng của

etilen?

+ Gọi 1 HS lên bảng viết PTHHkết kém bền trong liên kết

ba bị đứt ra, mỗi nguyên tử

Cacbon bị thiếu một hoá

trị và sẽ được đính với một

ngun tử Br.

* HS viết PTPƯ.

khơng yêu cầu phải viết

được PTHH.BrCH2 = CH2Br

Nếu dư brom:

BrCH2 = CH2Br + Br2 (dd)

  Br2CH2 – CH2Br2

* Hiện tượng: Nước

Brom màu vàng bị mất

màu.* GV treo tranh hoặc y/c HS dựa * HS nêu ứng dụng của III - ứng dụng:

vào SGK phát biểu:

etilen.

- Làm nguyên liệu điều

+ Em hãy nêu các ứng dụng của

chế chất dẻo PVC, cao

khí axetilen?

su, axit axetic và nhiều

* GV giải thích cơ chế và PƯ

hoá chất khác.

xảy ra trong ứng dụng làm đèn

- Làm nhiên liệu trong

xì oxi - axetilen.

dèn xì oxi - axetilen để

hàn cắt kim loại.

* GV giới thiệu luôn cơ chế hoạt * HS theo dõi tìm hiểu cơ III: Điều chế:

động của bộ dụng cụ điều chế chế hoạt động của bộ điều

axetilen đang sử dụng, giải thích chế chất khí từ chất rắn và CaC2 (r) + H2O(l)  

vai trò của bình đựng dd NaOH chất lỏng.

Ca(OH)2(r) Canxi cacbua

là loại bỏ các tạp chất khí có lẫn

+ C2H2 (k)

với C2H2 như H2S...

(đất đèn)

* Sau đó, y/c HS viết PTPƯ * Viết PTPƯ.

điều chế axetilen từ CaC2 và

( Hoặc nhiệt phân metan

H2O ( PƯ chính)

ở nhiệt độ cao)

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10')

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp

thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngôn ngữ Hóa học, nghiên cứu và

thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

-GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ -GV phát phiếu học tập cho HS (nhóm)

Có liên kết Có liên kết Làm mất Có phản Có phản Có

pứ

(=)

(≡)

màu

dd ứng thế

ứng cháy

trùng hợp

Br2

-Mê tan

-Etilen

-Axetilen

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng (8’)

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp

thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

185Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu và

thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

+ So sánh cấu tạo và tính chất của etilen và axetilen?

* Giống nhau: đều là hiđrocacbon, đều có phản ứng cháy, đều có liên kết kép và làm mất

màu dung dịch Brom.

* Khác nhau:

Đặc điểm

Etilen

Axetilen

Cấu tạo

Có một liên kết đơi gồm 1 liên kết Có một liên kết ba gồm 1 liên kết

bền và một liên kết kém bền

bền và hai liên kết kém bền

Tính chất

Chỉ có khả năng tham gia PƯ Có khả năng tham gia phản ứng

cộng 1 nấc.

cộng hai nấc.

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng (2’)

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức đã học

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp

thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu và

thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học- Y/c HS làm các BT 1, 2, 3, 4, 5

- Đọc trước bài Benzen186Tuần 25Tiết 50

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

MễN: HOÁ HỌC 9

THỜI GIAN: 45 PHÚTI. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

1.Về kiến thức :

- Chủ đề 1:Trỡnh bày được T/c hố học của axít cacbonic và muối cacbonat, sơ

lược về CN silicat.

- Chủ đề 2:Sơ lược bảng hoàn cỏc nguyờn tố hoỏ học.

- Chủ đề 3:Nêu được cấu tạo, T/c các HCHC ( Metan, Etilen, Axetilen)

- Chủ đề 4:Giải bài tập tớnh toỏn

2.Về kĩ năng

Rèn luyện cho HS các kĩ năng : trỡnh bày vấn đề, viết phương trỡnh và cụng thức

cấu tạo của HCHC.

Vận dụng các kiến thức lý thuyết để giải bài tập.

3. Về tư tưởng, thái độ, tỡnh cảm: kiểm tra, đánh giá thái độ, tỡnh cảm của học

sinh đối với mơn học. Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập bộ môn.

II.HèNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA

- Hỡnh thức : Tự luận

IV. BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

Câu 1 (2 điểm)

Hoàn thành PTHH sau:

a/ Na2CO 3 +HCl →NaCl +b/ NaHCO 3+?H2O +Na2CO 3187+?

H2Oc/ K2CO 3+Ca (NO3)2 →d/CaC03?+?+KNO3CO 2Cõu 2 (1,5 điểm)

Biết X có cấu tạo ngun tử: Điện tích hạt nhân 17+, 3 lớp e, có 7e lớp ngồi cùng.

Xác định vi trí của X trong bảng tuần hồn?

Câu 3 ( 3,5 điểm)

a/ Viết CTCT của Metan, Etylen, Axetylen, Metyl clorua ?

b/ Cú 2 bỡnh đựng metan và etylen đó bị mất nhón. Bằng phương pháp hóa học,

em hóy phõn biệt 2 bỡnh. Viết PTHH (nếu cú).

Câu 4 (3 điểm)

Đốt cháy hồn tồn 33,6 lít khí Metan.

a/ Viết PTHH của phản ứng

b/ Tớnh thể tớch khớ cacbonic tạo thành ( biết thể tích các khí đo ở đktc)

c/Dẫn lượng khí cacbinic trên vào dung dich nước vơi trong dư. Tính khối lượng

chất rắn thu được?

(Cho H =1; C = 12; 0 = 16; Ca = 40)

V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM188Tuần 26

Tiết 51:

BENZEN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Biết được:

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với khơng khí.

- Tính chất hố học: phản ứng thế với brơm lỏng, phản ứng cháy, phản ứng cộng hiđrô và

clo.

- Benzen được dùng làm nhiên liệu và dung môi trong tổng hợp hữu cơ.

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mơ hình thí nghiệm, rút ra nhận xét về cấu tạo và tính

chất benzen

- Viết PTHH dạng cơng thức phân tử và CTCT thu gọn.

- Tính khối lượng bezen đã phản úng để tạo thành sản phẩm trong phản ứng thế theo hiệu

suất.

3. Thái độ

- Giúp HS yêu thích bộ mơn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo. Nêu

được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên. Giáo dục tính tiết kiệm, cẩn thận trong

học tập và thực hành hoá học.

4. Năng lực cần đạt

+ Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp

- Năng lực tự học

- Năng lực hợp tác

+ Năng lực riêng:

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học.

- Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Phương pháp:

Nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, hoạt động theo nhóm nhỏ...

III. Phương tiện:

- GV: + Tranh mơ tả thí nghiệm phản ứng của benzen với brom.

+ Benzen, dầu ăn, dung dịch brom, nớc.

+ Ống nghiệm, ống hút.

- HS: Học bài củ, chuẩn bị bài mới

IV. Tiến trình dạy học

1891. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

- Bài tập 3

- Nêu cấu tạo phân tử và đặc điểm liên kết từ đó suy ra tính chất hố học của C2H2

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’)

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho

học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp

thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu và

thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Benzen có cơng thức cấu tạo đặc biệt hơn so với metan, etilen, axetilen vậy nó có cơng

thức, tính chất và ứng dụng như thế nào đối với đời sống và cơng nghiệp.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: - Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của benzen

- Tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với khơng khí.

- Tính chất hố học: phản ứng thế với brôm lỏng, phản ứng cháy, phản ứng cộng hiđrơ và

clo.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp

thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng ngơn ngữ Hóa học, nghiên cứu và

thực hành hóa học, giải quyết vấn đề. Phẩm chất tự tin, tự lập, giao tiếp.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

I. Tính chất vật lí

- GV cho HS quan sát lọ đựng - HS quan sát, tiến - Benzen là chất lỏng, không

Benzen, tiến hành các thí hành thí nghiệm, sau màu, mùi thơm (Hiđrocacbon

nghiệm nh trong SGK:

đó nhận xét tính chất thơm), khơng tan trong nước và

+ Nhỏ vài giọt benzen vào lọ vật lí của benzen.

nhẹ hơn nước, hồ tan được một

đựng nước, lắc nhẹ, để yên

số chất khác (dầu ăn, nến...)

một lát và quan sát.

+ Cho 1 - 2 giọt dầu ăn vào

ống nghiệm đựng benzen, lắc

nhẹ và quan sát.

? Nêu tính chất vật lí của

benzen190Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Axetilen cú lm mt mu dung dch Brom khụng?:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×