1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

43Xét cụ thể từng hệ số tương quan ta thấy các hệ số tương quan lớn

nhất tới tăng trưởng kinh tế là mối tương quan với đầu tư trong nước, cụ thể là

tương quan dương và phù hợp với kì vọng dấu ban đầu. FDI cũng cho thấy một

mối tương quan dương với tăng trưởng kinh tế. Các biến LNY, POP và

EXDEB có mối tương quan âm với tăng trưởng kinh tế (phù hợp với kỳ vọng).

Tuy nhiên biến tự do kinh tế (ECFREE), biến cấu trúc (URBAN và

INFRA) lại có tương quan âm, điều này ngược với kì vọng. Bên cạnh đó, biến

lạm phát lại có tương quan dương, cũng ngược với kỳ vọng. Tôi sẽ tiếp tục xem

xét các mối quan hệ này trong các mơ hình hồi quy sau.

Bảng 4.2 thể hiện kết quả hồi quy đối với mẫu toàn bộ các nước đang

phát triển. Bảng 4.3 và bảng 4.4 thể hiện kết quả hồi quy đối với hai mẫu là các

nước có thu nhập trung bình cao và các nước thu nhập trung bình thấp và thấp.

Để xem xét tính bền vững của mơ hình được sử dụng, bài viết quyết định thực

hiện hồi qui ban đầu cho 4 biến (thu nhập bình quân đầu người, tăng trưởng dân

số, đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài) và biến độ trễ 1 của tăng

trưởng. Sau đó thêm các biến cấu trúc là đơ thị hóa và cơ sở hạ tầng (mơ hình 2

và mơ hình 3), bổ sung biến tự do kinh tế và kinh tế vĩ mơ (mơ hình 4 đến 8) và

tiếp tục bổ sung biến FDI theo đặc tính với sự bất ổn của kinh tế vĩ mô và tự do

kinh tế (mơ hình 9). Ở tất cả các mơ hình, kiểm định Sargan đều cho thấy kết

quả phù hợp khi hầu hết các giá trị đều lớn hơn 10%.44Bảng 4.2. Biến phụ thuộc: tăng trưởng GDP đầu người. Kết quả hồi quy

GMM cho mẫu toàn bộ các nước đang phát triển. Thời kì 2000-2013.

Mơ hình 2Mơ hình 3Mơ hình 4Mơ hình 5Mơ hình 6Mơ hình 7Mơ hình 8LNYMơ hình 1

-9.4468***

(-2.822348)-8.5856***

(-3.107513)-6.9239***

(-2.494608)-6.9992***

(-2.49135)-7.0876***

(-2.622861)-6.2645**

(-2.332544)-6.295067*

(-2.325143)-6.316385*

(-2.3316)-4.684342*

(-1.748639)POP-3.5654***

(-5.438794)-2.1199***

(-2.739921)-1.54223**

(-2.018143)-1.319005*

(-1.695199)-1.6269**

(-2.088829)-1.6067**

(-2.161438)-1.571988*

(-1.988685)-1.706675*

(-2.190679)-2.2589***

(-2.965797)0.426383***

(5.188559)0.30243***

(4.533965)0.273218***

(3.964629)0.254972***

(3.716106)0.248834***

(3.560929)0.273055***

(3.960248)0.223141***

(3.245585)0.234012***

(3.323763)0.191852***

(2.669316)0.114006*

(1.839817)0.14898***

(2.723652)0.187631***

(3.484907)0.186187*** 0.170814***

(3.561153)

(3.316859)

Biến cấu trúc0.207502***

(3.616318)0.166346***

(3.258737)0.183544***

(3.272747)(0.515883)

(-1.329665)DIFDIURBANINFRAECFREEEXDEBINFLMơ hình 9-(0.143967)(0.509209)(0.598316)(0.479886)(0.508201)(0.555067)(0.508233)-(-0.295012)(-1.08467)(-1.281582)(-1.000552)(-1.153058)(-1.161355)(-1.098319)(-0.482566)---0.0843***-0.088***-0.0846***-0.0969***-0.0851***-0.0901***-0.081523*--(-2.643135)(-2.806065)

(-2.786059)

Biến tự do kinh tế(-2.959952)(-2.82509)(-2.829933)(-2.515044)----0.105623(0.171670)-0.730163*----(0.266292)(-0.420929)-----0.01499**--0.01473*-0.01485*-0.016961*----(-2.429326)-(-2.19437)(-2.194316)(-2.082144)------0.0873***--0.0812***-----(-2.853135)-(-2.686388)0.293888-(0.791133)

Biến bất ổn vĩ mô(0.219877)(-1.66345)-0.07447*

(-1.899116)Biến tương tác

FDI_ECFREEFDI_EXDEBFDI_INFLObs

S test

Wald (J)

Wald (IT)--------0.104964*--------(2.084704)--------0.000754--------(0.634343)--------(0.008944)

(-1.501414)--------294

0.19

0.00

0.00294

0.09

0.00

0.00294

0.11

0.00

0.00294

0.13

0.00

0.00294

0.17

0.00

0.00294

0.15

0.00

0.00294

0.19

0.00

0.00294

0.24

0.00

0.00Ghi chú: Các số trong ngoặc kép bên dưới các hệ số thể hiện giá trị t-values

(***): Ý nghĩa thống kê 1%; (**): Ý nghĩa thống kê 5% và (*): Ý nghĩa thống kê

10%. S-test là kiểm định Sargan với giả thiết H0 là “valid specification”. Kiểm định294

0.44

0.00

0.0245Wald (J) cho hệ số đồng thời của các biến độc lập. Kiểm định wald (IT) cho hệ số

đồng thời của biến tương tác. Các biến công cụ được sử dụng là biến trễ 1, biến trễ

2, biến trễ 1 của sai phân bậc nhất.

Hầu hết dấu của các hệ số hồi quy cũng phù hợp với kì vọng. Hệ số hồi

quy của GDP đầu người là âm và có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng tỏ sự

tồn tại của tác động hội tụ. Các nước có thu nhập cao hơn sẽ có tốc độ tăng

trưởng chậm lại. Ngược lại, các nước có thu nhập thấp hơn sẽ có tốc độ tăng

trưởng kinh tế nhanh hơn và sẽ hội tụ về các nước phát triển trong dài hạn.

Tương tự, tăng trưởng dân số cũng có tác động âm đến tăng trưởng và có ý

nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% và 5%.

Ta cũng thấy đầu tư trong nước có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh

tế, đồng thời còn thể hiện tính nhất qn và bền vững của cả 9 mơ hình ước

lượng. Theo kết quả, đầu tư trong nước tác động dương đến tăng trưởng kinh tế

ở mức ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả thể hiện tính hiệu quả rõ nét của

nguồn lực tư nhân trong tăng trưởng bên cạnh các nguồn lực đầu tư khác trong

nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định một lần nữa tác động dương

của đầu tư trong nước đối với tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở các nghiên

cứu thực nghiệm liên quan đến FDI và tăng trưởng kinh tế (Nicholas, Katerina

Lyroudi và Athanasios, 2008).

Đối với vai trò của FDI và tập hợp các biến kiểm soát, một vài kết luận

được rút ra như sau: Hồi quy với phương pháp system GMM, kết quả thể hiện

tác động riêng phần của FDI đối với tăng trưởng kinh tế hầu hết đáng kể và

nhất qn. Cụ thể ước lượng với mơ hình 1 (các biến: thu nhập bình quân đầu

người, tăng trưởng dân số, đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài, độ

trễ 1 của tăng trưởng kinh tế) cho thấy mức độ tác động dương của dòng vốn46FDI đến tăng trưởng kinh tế ở mức ý nghĩa 10%. Trong mơ hình 2 và 3 (bổ

sung các biến cấu trúc là đơ thị hóa và cơ sở hạ tầng vào mơ hình 1), mức độ

tác động riêng phần của FDI đối với tăng trưởng kinh tế vẫn tương đương, với

mức ý nghĩa 1%. Trong mơ hình 4 đến 8 (bổ sung các biến tự do kinh tế và

kinh tế vĩ mơ vào mơ hình 3), tác động riêng phần của FDI đến tăng trưởng

kinh tế gần như không thay đổi, với mức ý nghĩa 1%. Tuy nhiên, trong mơ hình

9 (bổ sung thêm biến FDI theo đặc tính với sự bất ổn của kinh tế vĩ mô và tự do

kinh tế vào mơ hình 8), thể hiện tác động âm (ngược chiều) của FDI đến tăng

trưởng kinh tế, và không có ý nghĩa thống kê. Điều này thể hiện rằng mặc dù

FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên mối quan hệ này

phụ thuộc vào các nhân tố khác.

Thứ hai, trong hầu hết các mô hình, biến cơ sở hạ tầng có tác động tiêu

cực đến tăng trưởng kinh tế với mức ý nghĩa thống kê là 1% và 10%. Ta xét

trong điều kiện của Việt Nam là nước đang phát triển, cơ sở hạ tầng chưa hồn

thiện, nên q trình hồn thiện cơ sở hạ tầng rất có ý nghĩa đến tăng trưởng

kinh tế, thể hiện rõ nét ở các cơng trình hạ tầng như cầu Mỹ Thuận, cao tốc

Long Thành – Dầu Giây,…đã góp phần đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, do phát triển về cơ sở hạ tầng nhanh chóng, nên đơi khi tác động

của nó đến nền kinh tế khơng nhất qn và khó ổn định. Có bằng chứng cũng

cho thấy rằng thất bại trong việc đầu tư vào việc duy trì cơ sở hạ tầng có thể có

một tác động tiêu cực đáng kể đến tăng trưởng kinh tế (Mattoon, 2004). Như

vậy đã tồn tại mặt trái của đầu tư cho cơ sở hạ tầng khi phát triển kinh tế, khi đó

cơ sở hạ tầng khơng những khơng tác động tốt mà còn tác động tiêu cực đến

tăng trưởng kinh tế, như các trường hợp đầu tư không đúng về không gian, thời

gian, mức độ đầu tư, hiệu quả sử dụng của các cơng trình hạ tầng.47Thứ ba, tự do kinh tế được đo lường bằng biến ECFREE có tác động

tích cực đến tăng trưởng kinh tế (mơ hình 4 và 7) và tiêu cực đến tăng trưởng

kinh tế (mơ hình 8 và 9) nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê 10% ở mơ hình 9. Chỉ

số này đo lường mức độ phát triển về pháp luật, sự can thiệp của Chính Phủ, sự

hiệu quả về các quy định và mức độ mở cửa thị trường. Ta thấy tính bền của

mơ hình khơng được đảm bảo. Điều đó, thể hiện tác động tích cực của tự do

kinh tế đến tăng trưởng kinh tế thiếu nhất quán, phụ thuộc vào từng giai đoạn

(thời kỳ) cụ thể và điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện của nước đang

phát triển. Chẳng hạn như sự phát triển của thị trường tài chính và hệ thống

ngân hàng trong những năm gần đây. Tín dụng nới lỏng, thiếu sự kiểm sốt về

chất lượng và hiệu quả thực thi các dự án dẫn đến thất thoát nguồn vốn, tác

động tiêu cực đến tăng trưởng. Ở mơ hình cuối cùng, bài luận văn xem xét biến

tương tác giữa FDI và tự do kinh tế, cụ thể là FDI_ECFREE có hệ số dương và

có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy rằng vai trò quan trọng của tự do kinh

tế đến mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế.Ta xét thực tế Việt Nam là

nền kinh tế mở cửa từ năm 1986, tuy nhiên độ mở thương mại vẫn chưa thật sự

hấp dẫn dòng vốn FDI vào Việt Nam. Từ thực tế này, cần thực hiện độ mở

thương mại phù hợp để thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới,

nhất là hướng đến tác động tích cực trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.

Thứ tư, khi thêm các biến tự do kinh tế (ECFREE) và bất ổn vĩ mơ

(EXDEB và INFL) vào trong mơ hình, từ mơ hình 4 đến mơ hình 9, thì hệ số

của các biến độc lập khác như tăng trưởng dân số, đầu tư trong nước, FDI, đơ

thị hóa, chất lượng cơ sở hạ tầng không thay đổi đáng kể về dấu cũng như mức

ý nghĩa. Điều này cho thấy sự phù hợp của mơ hình cũng như các biến được sử

dụng. Điều đáng chú ý tiếp theo là về vai trò của các biến thể chế cũng như ổn

định vĩ mô. Dấu của biến chất lượng thể chế thay đổi và không ổn định ở các48mơ hình. Cụ thể từ mơ hình 4 đến mơ hình 7, dấu của biến này dương, và đổi

dấu ở hai mơ hình cuối là mơ hình 8 và mơ hình 9. Tuy nhiên chỉ có mơ hình 9

là có ý nghĩa thống kê. Trong khi đó, ở tất cả các mơ hình, biến nợ nước ngồi

và lạm phát đều cho thấy kết quả tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả này

nhất quán, có ý nghĩa và phù hợp với kỳ vọng dấu ban đầu. Điều này khẳng

định tầm quan trọng của việc cải thiện kinh tế vĩ mô trong việc thúc đẩy tăng

trưởng kinh tế. Kết quả nghiên cứu này thể hiện sự phù hợp với các nghiên cứu

trước đây như Bouoiyour (2003), Durham (2004), Buckley et al. (2007). Ở mơ

hình cuối cùng, bài luận văn xem xét biến tương tác giữa FDI và ổn định vĩ mơ,

cụ thể là FDI_EXDEB có hệ số dương và FDI_INFLATION âm và chúng đều

khơng có ý nghĩa thống kê. Như vậy, môi trường vĩ mô ổn định không ảnh

hưởng nhiều tới mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế.49Bảng 4.3. Biến phụ thuộc: tăng trưởng GDP đầu người. Kết quả hồi quy

GMM cho mẫu các nước có thu nhập trung bình cao. Thời kì 2000-2013.

Mơ hình 1Mơ hình 2Mơ hình 3Mơ hình 4Mơ hình 5Mơ hình 6Mơ hình 7Mơ hình 8Mơ hình 9LNY(2.317944)

(-1.023426)(1.984023)

(-0.730833)(0.846099)

(-1.284642)-1.33211**

(-2.407785)(0.639023)

(-1.047503)(0.739070)

(-1.563356)-1.7347***

(-3.305122)-1.483249*

(-2.311981)-3.4819***

(-3.959839)POP-4.2825***

(-10.28304)-3.9597***

(-4.402346)-3.1941***

(-6.264381)-2.6983***

(-7.420412)-3.2029***

(-7.415362)-2.8852***

(-6.528678)-2.3641***

(-5.866151)-2.0864***

(-6.543054)-1.3534***

(-2.699087)0.15632**

(2.383288)0.15613**

(2.266788)0.133538***

(4.592959)0.139464***

(5.16896)0.092403***

(6.219356)0.119025***

(5.512683)0.118891***

(5.225092)0.105292***

(3.585937)0.171273***

(4.03896)0.144179***

(3.534787)0.1268***

(2.551402)0.239291***

(11.45911)0.19861*** 0.259553***

(12.34058)

(15.70612)

Biến cấu trúc0.230358***

(13.30339)0.185759***

(10.44049)0.204419***

(12.95111)0.563222*

(1.969463)-(0.199855)(0.071393)-0.657767*(0.221291)(0.430943)-1.251***-1.5647***-2.137***-(-0.313593)(-0.142464)(-1.864705)(-0.534842)(-0.971864)(-3.378017)(-4.45133)(-4.512334)---0.0670***-0.0654***-0.0776***-0.0785***-0.075***-0.0839***-0.0549***--(-7.296887)(-8.878625)

(-8.314787)

Biến tự do kinh tế(-8.891049)(-10.57134)(-8.086177)(-3.6131)-----1.140612***0.850945***1.692444***---(5.943303)

Biến bất ổn vĩ mô--(11.93937)(8.133683)(5.811874)-----0.0206***--0.0239***-0.022***-0.0433***----(-13.19852)-(-11.74819)(-10.03412)(-9.606014)------0.0789***--0.0727***-0.0633***---Biến tương tác-(-16.50975)-(-13.06151)(-6.057366)---------0.091281*--------(-2.269696)--------0.003362***--------(3.478195)--------0.003048

(1.289491)DIFDIURBANINFRAECFREEEXDEBINFLFDI_ECFREEFDI_EXDEBFDI_INFLObs

S test

Wald (J)

Wald (IT)0.74408***--------126

0.76

0.00

0.00126

0.81

0.00

0.00126

0.62

0.00

0.00126

0.7

0.00

0.00126

0.72

0.00

0.00126

0.68

0.00

0.00126

0.83

0.00

0.00126

0.77

0.00

0.00Ghi chú: Các số trong ngoặc kép bên dưới các hệ số thể hiện giá trị tvalues (***): Ý nghĩa thống kê 1%; (**): Ý nghĩa thống kê 5% và (*): Ý nghĩa

thống kê 10%. S-test là kiểm định Sargan với giả thiết H0 là “ valid126

0.9

0.00

0.000450specification”. Kiểm định Wald (J) cho hệ số đồng thời của các biến độc lập.

Kiểm định wald (IT) cho hệ số đồng thời của biến tương tác. Các biến công cụ

được sử dụng là biến trễ 1, biến trễ 2, biến trễ 1 của sai phân bậc nhất.

Ta thấy kết quả hồi quy gần như tương tự so với bảng 4.2. Cụ thể, hệ số

hồi quy của GDP đầu người là âm. Tương tự, tăng trưởng dân số cũng có tác

động âm đến tăng trưởng và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1%; đầu tư

trong nước tác động tích cực đến tăng trưởng ở mức ý nghĩa thống kê ở mức

1% và 5%; FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng ở mức ý nghĩa 1%. Điều

này một lần nữa nhấn mạnh vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như

đầu tư trong nước đến tăng trưởng kinh tế đối với các quốc gia đang phát triển

ở một mức độ nhất định. Khi xem xét từng biến tự do kinh tế, biến bất ổn vĩ mô

hay kết hợp tất cả các biến cấu trúc, tự do kinh tế và bất ổn vĩ mơ (mơ hình 8),

hay khi thêm vào các biến tương tác giữa FDI và biến bất ổn vĩ mô và tự do

kinh tế (mơ hình 9), kết quả cho thấy dấu của các biến và mức độ ý nghĩa thống

kê khơng có thay đổi đáng kể, cụ thể là có một tác động tích cực giữa tự do

kinh tế với tăng trưởng kinh tế, và một tác động tiêu cực giữa bất ổn vĩ mơ với

tăng trưởng kinh tế (phù hợp với kì vọng). Điều này cho thấy một sự cải thiện

trong chất lượng về tự do kinh tế và ổn định vĩ mô dẫn đến việc gia tăng tốc độ

tăng trưởng kinh tế.51Bảng 4.4. Biến phụ thuộc: tăng trưởng GDP đầu người. Kết quả hồi quy

GMM cho mẫu các nước có thu nhập trung bình thấp và thấp. Thời kì 20002013.

Mơ hình 1Mơ hình 2Mơ hình 3Mơ hình 4Mơ hình 5Mơ hình 6Mơ hình 7Mơ hình 8Mơ hình 9LNY-3.2363***

(-2.625319)2.442464

(1.254306)2.265160

(1.050658)6.329701**

(2.289657)2.714521

(1.285276)1.561897

(0.719387)6.04904*

(2.295566)5.579368*

(2.067994)3.237061

(1.269982)POP-2.5741***

(-10.30444)0.148398

(0.415867)0.465242

(1.615596)0.832556**

(2.435364)0.600456**

(2.141564)0.474079*

(1.675914)0.891553***

(2.745758)0.838837***

(2.871931)1.407076***

(5.184672)0.262311***

(10.30137)0.219158***

(8.196775)0.188783***

(7.859787)0.199439***

(6.369749)0.194074***

(7.721161)0.195332***

(8.161253)0.196287***

(6.30894)0.201383***

(6.465802)0.240464***

(6.573656)0.002042

(0.050368)(0.021419)

(-0.525525)(0.009220)

(-0.221707)0.001156

(0.025474)

(0.024449)

(-0.655121)

Biến cấu trúc(0.015376)

(-0.347954)0.005360

(0.116094)(0.008187)

(-0.179106)0.266149

(0.707345)--1.2916***-1.2464***-1.4465***-1.2273***-1.2110***-1.4003***-1.3592***-1.2119***-(-7.002046)(-10.55007)(-10.43667)(-8.220083)(-10.12695)(-9.370661)(-8.827879)(-6.525699)---0.0601***-0.0585**-0.0669***-0.0621***-0.056224*-0.056573*(0.041678)--(-3.629819)(-2.094481)

(-2.890979)

Biến tự do kinh tế(-3.819357)(-1.998904)(-2.003887)(-1.373546)DIFDIURBANINFRAECFREEEXDEBINFLFDI_ECFREEFDI_EXDEBFDI_INFLObs

S test

Wald (J)

Wald (IT)----0.79394**--(0.599396)-0.699834*(0.483398)---(-2.188982)

Biến bất ổn vĩ mô-(-1.617168)(-1.920435)(-1.206047)-----0.0185***--0.012661*-0.015626*(0.007565)----(-3.799189)-(-1.860703)(-2.314999)(-0.832445)-----0.006977-0.0088500.132972***----(0.331115)-(0.374695)(4.06204)--------0.070727--------(1.27426)--------(0.002311)--------(-1.029945)---------0.0322***

(-6.034871)Biến tương tác--------168

0.74

0.00

0.00168

0.69

0.00

0.00168

0.75

0.00

0.00168

0.76

0.00

0.00168

0.79

0.00

0.00168

0.76

0.00

0.00168

0.75

0.00

0.00168

0.75

0.00

0.00Ghi chú: Các số trong ngoặc kép bên dưới các hệ số thể hiện giá trị tvalues (***): Ý nghĩa thống kê 1%; (**): Ý nghĩa thống kê 5% và (*): Ý nghĩa168

0.83

0.00

0.0052thống kê 10%. S-test là kiểm định Sargan với giả thiết H0 là “valid

specification”. Kiểm định Wald (J) cho hệ số đồng thời của các biến độc lập.

Kiểm định wald (IT) cho hệ số đồng thời của biến tương tác. Các biến công cụ

được sử dụng là biến trễ 1, biến trễ 2, biến trễ 1 của sai phân bậc nhất.

Có nhiều sự khác biệt đối với các nước có thu nhập trung bình cao (bảng

4.3). Cụ thể là hệ số hồi quy của GDP đầu người hầu hết là dương và có ý

nghĩa tại các mơ hình 4, 7 và 8. Riêng mơ hình 1, hệ số hồi quy của GDP lại

âm, với mức ý nghĩa 1%. Ta cũng thấy hệ số hồi quy của FDI khơng có ý nghĩa

thống kê ở hầu hết các mơ hình. Tuy nhiên, khi xem xét đầu tư trong nước lại

có một tác động tích cực đến tăng trưởng ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Khi xem

xét biến bất ổn vĩ mô hay kết hợp tất cả các biến cấu trúc, tự do kinh tế và bất

ổn vĩ mô (mơ hình 8), hay khi thêm vào các biến tương tác giữa FDI và biến bất

ổn vĩ mô và tự do kinh tế (mơ hình 9), kết quả cho thấy biến nợ nước ngồi có

tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên thống kê t cho thấy chỉ có

một vài mơ hình là có ý nghĩa thống kê. Cụ thể là biến nợ nước ngồi chỉ có ý

nghĩa thống kê khi không thêm vào các biến tương tác giữa FDI và biến bất ổn

vĩ mô và tự do kinh tế. Ngược lại biến lạm phát có tác động tích cực đến tăng

trưởng kinh tế và chỉ có ý nghĩa thống kê với mức 1% khi thêm vào các biến

tương tác giữa FDI và biến bất ổn vĩ mô và tự do kinh tế. Mối tương quan cao

giữa lạm phát, nợ nước ngoài và các biến cấu trúc (như trong Bảng 4.1) sẽ giải

thích cho việc biến lạm phát khơng có ý nghĩa thống kê ở mơ hình 6 và 8.

Tổng kết lại, các kết quả hồi quy từ mơ hình GMM hệ thống đã khắc

phục những giới hạn của các hồi quy chuẩn tắc. Từ các kết quả ước lượng cho

thấy tầm quan trọng của dòng vốn FDI đến tăng trưởng. Bên cạnh đó, mơi

trường tự do kinh tế và ổn định vĩ mơ cũng góp phần thúc đấy tăng trưởng kinh

tế.53Bảng 4.5. Biến phụ thuộc: tăng trưởng GDP đầu người. Kết quả hồi quy

OLS cho mẫu tồn bộ các nước đang phát triển. Trung bình thời kì 2000-2013

Mơ hình 1

LNYPOPDIFDIMơ hình 2Mơ hình 3Mơ hình 4Mơ hình 5Mơ hình 6Mơ hình 7Mơ hình 8-0.66454-0.856927-0.113889-0.798565-0.9054840.093783-0.018521-0.245796(-1.522852)(-1.247417)(-0.226401)(-1.143229)(-1.596197)-0.225149(-0.039776)-0.49-0.1772760.519280.5445640.7658820.4779931.0142*1.008351*(-0.555292)-0.881712-1.352536-1.149055-0.982851-2.744787-2.6559390.184795***0.263073***0.261428***0.262411***0.313364***0.25996***0.271874***-3.325008-3.327547-4.837413-3.280955-4.623825-5.906145-5.5221635.430.152050.1047120.150483*0.0863260.144450.12171*0.124092*1.9505-1.419438-0.88915-1.851791-0.712278-1.469908-1.816632-1.8003071.521.257025***

2.77

0.290586***Biến cấu trúc

URBAN-INFRA--0.660964-0.522944-0.837922-0.493623-0.839496**-0.824831*0.9024***(-1.391181)(-1.601717)(-1.592112)(-1.24387)(-2.898603)(-2.763677)-2.66-0.000318-0.0045840.0016940.007822-0.0013380.001206-0.001226(-0.006998)(-0.147335)-0.036752-0.207686(-0.052749)-0.045701-0.05-1.870753***-1.642083***-0.62154(-5.561332)(-3.224544)-0.56-0.028763**-0.029211*-0.018624(-2.757002)(-2.719514)-1.030.0361650.11996-0.6112681.13Biến tự do kinh tế

ECFREE-----1.654123***

(-4.118561)----Biến bất ổn vĩ mô

EXDEBINFL-0.015211--------------(-0.825142)0.155365**

-2.747843-Biến tương tác

FDI_ECFREE-0.213171------------------------------------------2121212121212121Adj_R20.380.40.720.390.590.820.80.8Wald (J)--------Wald (IT)------0.34390.4564FDI_EXDEBFDI_INFLObs-1.163363

-0.003362

-0.836061

-0.020559

-0.754023Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×