1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 4 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

37Bảng 3THỐNG KÊ MẪU THEO NGÀNH NGHỀ

Frequency PercentCumulativePercentPercentDịch vụ lưu trú và ăn uống12.42.42.4Khai khống37.37.39.81741.541.551.2Nơng - Lâm – Ngư nghiệp24.94.956.1Tài chính - Ngân hàng614.614.670.7Thương mại12.42.473.2Tiện ích cơng cộng37.37.380.5Vận tải và kho bãi12.42.482.9Xây dựng và bất động sản717.117.1100.041100.0100.0Sản xuấtValidValidTotalNguồn: Tính tốn của tác giả (EViews)

Xét theo phân chia ngành nghề thì hoạt động M&A đang diễn ra ở nhiều lĩnh vực

khác nhau như: Sản xuất, Tài chính – Ngân hàng, Bất động sản, … Mô tả trên cho ta

thấy các hoạt động M&A chủ yếu thực hiện bởi các công ty thuộc nhóm ngành sản

xuất (chiếm 41.5%) với mục tiêu nhanh chóng mở rộng quy mơ, gia tăng thị phần đồng

thời tăng cường khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Các công ty hoạt động trong lĩnh

vực Bất động sản và Tài chính – Ngân hàng cũng chiếm tỷ lệ cao trong mẫu (chiếm

17.1% và 14.6%), đây là xu hướng chủ yếu của các tổ chức tài chính ở Việt Nam để tái

cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực tài chính, tăng cơ hội mở rộng thị phần, danh tiếng

trong ngành, tiếp thu trang bị được công nghệ mới, đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn.38Thống kê lá chắn thuế

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent0614.614.614.6Valid 13585.485.4100.041100.0100.0TotalThống kê lỗ kết chuyển

Frequency

ValidPercentValid PercentCumulative Percent03687.887.887.81512.212.2100.041100.0100.0TotalTAXSHIELD

ValidLOSSFW414100.85.12Std. Error of Mean.056.052Median1.00.00Std. Deviation.358.331Variance.128.110N

Missing

MeanNguồn: Tính tốn của tác giả (EViews)

Với tần số 85.4%, thống kê lá chắn thuế cho thấy hầu như các cơng ty mục tiêu

đều có sử dụng lá chắn thuế, giá trị trung bình (0.85) và trung vị (=1) trong bảng thống

kê cũng cho thấy điều này. Thống kê về lỗ kết chuyển lại cho số liệu nghiêng hẳn về

phía các cơng ty mục tiêu khơng có sử dụng lỗ kết chuyển với 87.8%.39Bảng 4THỐNG KÊ MÔ TẢ CHO CÁC BIẾN CỦA MƠ HÌNH

Descriptive Statistics

ObservationsMeanMedianStd. Dev.PREMIUM410.9566150.8319470.655514TAXSHIELD410.85365910.357839LOSSFW410.12195100.331295SIZE4113.0624812.647551.903719TOBINSQ410.4522130.3269460.430567ROA410.0793820.0601060.104938LEV410.3187960.2307730.298847SHARE410.502890.310.369638INDMATCH410.70731710.460646FINANCE410.12195100.331295Nguồn: Tính toán của tác giả (EViews)

4.2. Kiểm định mối tương quan giữa các biến

Sự tương quan là phương pháp đo lường mức độ liên kết và quan hệ giữa hai hay

nhiều biến với nhau, hệ số tương quan từ dữ liệu quá khứ cho phép đánh giá mức độ

tương quan giữa các biến với nhau. Trong nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy, việc

phân tích ma trận tương quan giữa các biến sẽ giúp phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến

trong mơ hình.

Ta cần kiểm tra sự xuất hiện của hiện tượng đa cộng tuyến. Sử dụng ma trận

tương quan Pearson cho kết quả như sau:40BẢNG MA TRẬN TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾNBảng 5

(1)

(1)(2)

TAXSHIELD

(3)

LOSSFW

(4)-0.42210.367-0.9(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)1-0.378 0.299 -0.271SIZE

(5)

TOBINSQ

(6)

ROA

(7)(8)1-0.534 0.538 -0.516 0.1370.5130.08(9)

INDMATCH1-0.099 0.226 -0.281 -0.3050.311 -0.148 0.058SHARE1-0.368 0.211 -0.194 0.3750.095LEVFINANCE(3)1PREMIUM(10)(2)0.24-0.3110.077 -0.233 0.175-0.168 0.079-0.0810.2-0.266-0.031 0.3680.120.154 -0.139 0.413 -0.136 -0.196 0.402 -0.034

Nguồn: Tính tốn của tác giả (EViews)Nhận xét:

_ Các biến giải thích khá tốt cho biến PREMIUM trong mơ hình.10.24141_ Mức tương quan giữa các cặp biến là tương đối thấp, mơ hình khơng có hiện

tượng đa cộng tuyến giữa các biến.

4.3. Ước lượng mơ hình hồi quy

Phương trình (3) và (4) đều có dạng tuyến tính đơn giản nên để ước lượng mối

tương quan giữa các biến trong mơ hình tơi sử dụng phương pháp ước lượng bình

phương bé nhất (OLS).

4.3.1.Hồi quy tác động của lá chắn thuế đến chi phí tiếp quảnĐể trả lời cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất về mối tương quan giữa chi phí tiếp

quản của bên thâu tóm đến tình trạng có sử dụng lá chắn thuế của cơng ty mục tiêu, tác

giả sử dụng mơ hình hồi quy OLS, mơ hình phân tích mối quan hệ giữa lá chắn thuế và

chi phí tiếp quản được biểu diễn như sau:

𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑈𝑀 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑇𝐴𝑋𝑆𝐻𝐼𝐸𝐿𝐷 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽4 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉

+ 𝛽7 𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸 + 𝛽8 𝐼𝑁𝐷𝑀𝐴𝑇𝐶𝐻 + 𝛽9 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐸 + 𝜀

(3)Ước lượng hồi quy

Dựa vào số liệu thu thập được từ 41 giao dịch M&A, ứng dụng phần mềm thốngkê Eviews cho kết quả hồi quy như sau:42Dependent Variable: PREMIUM

Method: Least Squares

Sample: 1 41

Included observations: 41

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.4546610.3465744.1972620.0002TAXSHIELD-0.6275490.287396-2.1835650.0364SIZE-1.00E-081.20E-08-0.8359800.4094TOBINSQ-0.4263720.249897-1.7061910.0977ROA4.69E-082.52E-070.1861380.8535LEV-0.0563990.438782-0.1285350.8985SHARE0.4851740.3215641.5087930.1412INDMATCH-0.0276060.242683-0.1137520.9101FINANCE0.4055190.4054491.0001720.3247R-squared0.381498Mean dependent var0.956615Adjusted R-squared0.226873S.D. dependent var0.655514S.E. of regression0.576378Akaike info criterion1.927084Sum squared resid10.63079Schwarz criterion2.303234Hannan-Quinn criter.2.064057Durbin-Watson stat2.290581Log likelihood-30.50522F-statistic2.467240Prob(F-statistic)0.033115Trong bảng kết quả, R2 hiệu chỉnh đạt 22.68% cho thấy mức độ phù hợp của mơ

hình, tuy nhiên mơ hình chưa giải thích được nhiều mức độ biến động của biến phụ

thuộc.43Xét giá trị p value (F – statistic) đánh giá sự phù hợp (tồn tại) của mơ hình. Kết

quả trên cho giá trị p value = 3% là có ý nghĩa thống kê, nghĩa là mơ hình có tồn tại.

Các tham số trong bảng Coefficients cho biết có hay không ý nghĩa của tham số

hồi quy. Giá trị tham số của các biến độc lập là đáng tin cậy (0.0364), có ý nghĩa trong

mơ hình, tuy nhiên các hệ số 3, 5, 6, 7, 8, 9 khơng có ý nghĩa thống kê theo mức

ý nghĩa 10%. Do vậy ta cần tiến hành kiểm định Wald để xem mức độ ảnh hưởng đến

biến phụ thuộc, xem có sự hiện diện của biến khơng cần thiết cho mơ hình hay không.

Kiểm định WaldĐặt giả thiếtH0: 3 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 0

H1: 3, 5, 6, 7, 8, 9  0Wald Test:

Equation: Untitled

Test StatisticValuedfProbabilityF-statistic1.047691(6, 32)0.4137Chi-square6.28614560.3919ValueStd. Err.Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)

C(3)-1.00E-081.20E-08C(5)4.69E-082.52E-07C(6)-0.0563990.438782C(7)0.4851740.321564C(8)-0.0276060.242683C(9)0.4055190.40544944Giá trị p-value của F-statistic lớn (0.4137) nên ta chấp nhận giả thiết H0 nghĩa là

các biến SIZE, ROA, LEV, SHARE, INDMATCH, FINANCE đồng thời khơng ảnh

hưởng đến PREMIUM.

Chạy lại mơ hình hồi quy sau khi đã loại các biến không tác động

𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑈𝑀 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑇𝐴𝑋𝑆𝐻𝐼𝐸𝐿𝐷 + 𝛽3 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄 + 𝜀(3)Dependent Variable: PREMIUM

Method: Least Squares

Sample: 1 41

Included observations: 41

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.7219990.2416757.1252580.0000TAXSHIELD-0.6610030.261517-2.5275680.0158TOBINSQ-0.4447320.217344-2.0462100.0477R-squared0.259998Mean dependent var0.956615Adjusted R-squared0.221051S.D. dependent var0.655514S.E. of regression0.578545Akaike info criterion1.813753Sum squared resid12.71912Schwarz criterion1.939136Hannan-Quinn criter.1.859411Durbin-Watson stat2.272254Log likelihood-34.18194F-statistic6.675618Prob(F-statistic)0.003277Mơ hình hồi quy được viết lại như sau:

𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑈𝑀 = 1.721999 − 0.661003 𝑇𝐴𝑋𝑆𝐻𝐼𝐸𝐿𝐷 − 0.444732 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄(3)45Trong bảng kết quả, R2 hiệu chỉnh đạt 22.1% cho thấy mức độ phù hợp hơn của

mơ hình. Giá trị p value (F – statistic) = 0.33% tức là có ý nghĩa thống kê (mơ hình có

tồn tại). Các tham số Coefficients cũng cho mức độ tin cậy cao với mức ý nghĩa 5%.

Kiểm tra hiện tượng tự tương quan (kiểm định BG – Breush & Godfrey)Đặt giả thiếtH0:  = 0 (không có hiện tượng tự tương quan chuỗi)

H1:   0 (tồn tại tương quan chuỗi)Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic0.557473Prob. F(2,36)0.5775Obs*R-squared1.231654Prob. Chi-Square(2)0.5402Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 41

Included observations: 41

Presample missing value lagged residuals set to zero.

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-0.0425280.248145-0.1713840.8649TAXSHIELD0.0570490.2702300.2111130.8340TOBINSQ-0.0133930.220487-0.0607410.9519RESID(-1)-0.1579630.168892-0.9352920.3559RESID(-2)-0.1042940.166740-0.6254860.535646R-squared

Adjusted R-squared0.030040Mean dependent var-1.53E-16-0.077733S.D. dependent var0.563895S.E. of regression0.585402Akaike info criterion1.880813Sum squared resid12.33704Schwarz criterion2.089785Hannan-Quinn criter.1.956909Durbin-Watson stat2.005570Log likelihood-33.55667F-statistic0.278736Prob(F-statistic)0.889798Ta thấy Prob. Chi-Square = 0.5402 >  = 0.1, chấp nhận H0 nghĩa là trong mơ

hình khơng có hiện tượng tự tương quan chuỗi.

Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi (kiểm định White)Đặt giả thiếtH0: 2 = 3 = 4 = 5 = 0

H1: 2  0 hoặc 3  0 hoặc 4  0 hoặc 5  0Heteroskedasticity Test: White

F-statistic0.113034Prob. F(4,36)0.9771Obs*R-squared0.508547Prob. Chi-Square(4)0.9727Scaled explained SS1.493639Prob. Chi-Square(4)0.8278Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample: 1 41

Included observations: 41

Collinear test regressors dropped from specification47VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-0.0964700.942811-0.1023210.9191TAXSHIELD0.5192170.9830590.5281650.6006TAXSHIELD*TOBINSQ-1.2401763.765526-0.3293500.7438TOBINSQ0.9908013.7182810.2664680.7914TOBINSQ^20.0868700.3626860.2395180.8121R-squared

Adjusted R-squared0.012404Mean dependent var0.310223-0.097329S.D. dependent var0.821311S.E. of regression0.860352Akaike info criterion2.650899Sum squared resid26.64740Schwarz criterion2.859871Hannan-Quinn criter.2.726995Durbin-Watson stat2.050271Log likelihood-49.34343F-statistic0.113034Prob(F-statistic)0.977128Nhìn vào bảng kiểm định ta thấy p – value = 0.9727 >  = 0.1, chấp nhận H0

nghĩa là trong mơ hình khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

4.3.2.Hồi quy tác động của lỗ lũy kế đến chi phí tiếp quảnTa tiếp tục phân tích mối quan hệ giữa các khoản lỗ lũy kế đến chi phí tiếp quản.

Trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ hai về mối tương quan giữa chi phí tiếp quản của bên

thâu tóm đến tình trạng lỗ lũy kế được kết chuyển của cơng ty mục tiêu. Mơ hình được

biểu diễn như sau:

𝑃𝑅𝐸𝑀𝐼𝑈𝑀 = 𝛽1 + 𝛽2 𝐿𝑂𝑆𝑆𝐹𝑊 + 𝛽3 𝑆𝐼𝑍𝐴 + 𝛽4 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑆𝑄 + 𝛽5 𝑅𝑂𝐴 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉

+ 𝛽7 𝑆𝐻𝐴𝑅𝐸 + 𝛽8 𝐼𝑁𝐷𝑀𝐴𝑇𝐶𝐻 + 𝛽9 𝐹𝐼𝑁𝐴𝑁𝐶𝐸 + 𝜀(4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×