1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

57Việt Nam trước sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang

dần liên kết lại với nhau theo mơ hình M&A để cùng tồn tại và phát triển. Với định

hướng trong bài nghiên cứu này, các bài nghiên cứu sau có thể khắc phục được hạn chế

về độ lớn của mẫu và chắn chắn sẽ thu thập được nhiều dữ liệu hơn để cho ra kết quả

kiểm định, hồi quy chính xác hơn. Đánh giá tác động của thuế đến chi phí tiếp quản

trong giao dịch M&A vẫn là một chủ đề lý thú cần được khám phá trong các nghiên

cứu kế tốn tài chính nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư.

5.2. Những hạn chế trong bài nghiên cứu

Số lượng mẫu không đủ lớn, chưa thể đại diện cho tổng thểMẫu quan sát trong mơ hình là các giao dịch M&A từ năm 2005 – 2013, khoảng

thời gian khá dài nhưng số giao dịch M&A được ghi nhận và có công bố đầy đủ thông

tin là rất hạn chế và chủ yếu là thông tin từ công ty mục tiêu nhằm mục đích thu hút

các nhà đầu tư của bên thâu tóm. Trong số 175 giao dịch M&A tiêu biểu chỉ có 41 giao

dịch là hợp lệ và có đầy đủ dữ liệu cho mơ hình.

Mơ hình nghiên cứu tác động của lá chắn thuế dựa trên việc sử dụng đòn bẩy tài

chính của cơng ty mục tiêu, tuy nhiên trong mẫu đại diện có đến gần 15% cơng ty mục

tiêu thuộc ngành tài chính ngân hàng, ngành có tỷ lệ đòn bẩy tài chính rất cao, nên việc

xác định mục tiêu có sử dụng lá chắn thuế là khơng chính xác. Đánh giá tác động của

các khoản lỗ lũy kế cũng khơng được chính xác do chỉ có 12% mẫu có phát sinh lỗ.

Việc thu thập dữ liệu về các giao dịch M&A hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn

do vẫn chưa có một nguồn cơ sở dữ liệu nào thu thập được đầy đủ và chính xác thơng

tin về các giao dịch M&A. Số liệu được công bố chỉ là những thơng báo, tin tức khái

qt còn các số liệu chi tiết về giao dịch như giá thực hiện, tỷ lệ giao dịch hay phương

thức giao dịch … chỉ được công bố cho các bên liên quan. Cơ sở dữ liệu tốt nhất có lẽ

là thuộc về các công ty chuyên tư vấn cho các giao dịch M&A. Chính những hạn chế58trong việc chọn mẫu và thu thập dữ liệu này đã gây khó khăn cho việc đo lường các

biến, làm giảm đi tính chính xác trong kết quả của mơ hình.

Hạn chế trong đo lường các biếnChi phí tiếp quản: trong bài nghiên cứu của Travis Chow tại thị trường Mỹ, chi

phí tiếp quản (PREM) được đo bằng tỷ lệ giữa giá chào bán và giá giao dịch của công

ty mục tiêu trong một tuần (hoặc bốn tuần) trước ngày thông báo sáp nhập. Dữ liệu

được cung cấp từ cơ sở dữ liệu SDC. Trong bài nghiên cứu này tôi thay thế tỷ lệ trên

bằng tỷ lệ giữa mệnh giá trên giá giao dịch bình quân trong bốn tuần trước khi diễn ra

giao dịch M&A do những hạn chế sau:

o Phần lớn các công ty mục tiêu chưa được niêm yết nên các giao dịch

M&A liên quan không được công bố.

o Giá chào bán không được công bố rộng rãi, bên thâu tóm thường giao

dịch theo giá thỏa thuận nên thường không ảnh hưởng nhiều đến sự biến

động giá trong thời gian diễn ra giao dịch M&A.

o Ngày thơng báo sáp nhập khơng chính xác nên khó trong việc xác định

giá giao dịch của một tuần (hoặc bốn tuần)

Lá chắn thuế: đo lường việc sử dụng lá chắn thuế của công ty mục tiêu được đặt

trong giả định cơng ty phải ln có tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dương. Nếu tỷ suất lợi

nhuận trên tài sản âm thì dù tỷ lệ đòn bẩy tài chính của cơng ty cao cũng khơng được

xem là có sử dụng lá chắn thuế. Trên thực tế, một số trường hợp cơng ty mục tiêu có sử

dụng đòn bẩy tài chính làm lá chắn thuế nhưng do kết quả kinh doanh âm nên khơng

được xem là có sử dụng lá chắn thuế. Hoặc các trường hợp công ty mục tiêu sử dụng lá

chắn thuế bằng cách gia tăng khấu hao tài sản cố định thì khơng được ghi nhận trong

mơ hình này.

Lỗ lũy kế được kết chuyển: theo quy định của Bộ Tài Chính, các khoản lỗ của

cơng ty chỉ được kết chuyển tối đa khơng q 5 năm, vì vậy đối với những cơng ty có59các khoản lỗ q 5 năm chưa kết chuyển hết thì chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối trên

bảng cân đối kế tốn khơng phản ánh đúng lợi ích thuế mà cơng ty nhận được. Mặt

khác các khoản lỗ chỉ thật sự mang lại lợi ích cho bên thâu tóm trong các giao dịch sáp

nhập, đối với giao dịch mua lại nó có tác động ngược lại, làm giảm chi phí tiếp quản

cho bên thâu tóm.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Avalue Vietnam (2010), Báo cáo M&A Việt Nam 2009 & triển vọng 2010

Quốc Hội, Luật số 60/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005, Luật Doanh

Nghiệp

Quốc Hội, Luật số 27/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004, Luật Cạnh Tranh

Sử Đình Thành, Bùi Thị Mai Hồi (2009), Tài chính cơng và Phân tích chính

sách thuế, nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội

Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị

Liên Hoa, Nguyễn Thị Uyên Uyên (2007), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp hiện đại,

nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Kinh tế học vi mô, nhà xuất bản Thống Kê,

Hà Nội (1999)

Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh, Đi tìm giá trị cộng hưởng – Toàn cảnh và các

thương vụ M&A tiêu biểu, nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật (2012)

Tiếng Anh

Alan J. Auerbach, David Reishus (1987), The Impact of Taxation on Merger and

Acquisition

Alan J. Auerbach, David Reishus (1988), The Effect of Taxation on The Merger

Decision

Aswath Damodaran (2012), Investment Valuation: Tools and Techniques for

Determining the Value of Any Asset, Wiley PublisherDonald M. DePamphilis (2011), Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring

Activities, Academic Press Publisher

Per-Johan Norback, Lars Persson, Joacim Tag (2012), Acquisitions, Ownership

Efficiency, and the Tax Sheild of Debt, Research Insitute of Industrial Economics (IFN)

Robert S. Pindyck & Daniel L. Rubinfeld (1991), Microeconomic: Study Guide,

Macmillan USA Publisher

Travis Chow (2013), The Consequences of Tax Sheltering: New Evidence from

Mergers and Acquisitions, University of Waterloo

Travis Chow and Kenneth Klassen (2013), The Real Effect of International Tax

Avoidance Incentives: Evidence from Domestic Acquisitions, University of Waterloo

Các Website tham khảo

www.baodautu.vn – Trang tin điện tử Báo Đầu Tư

www.cafef.vn – Cổng thơng tin kinh tế, tài chính, chứng khốn CAFEF

www.caohockinhte.info – Cộng động cao học kinh tế Việt Nam

www.fpt.com.vn – Trang tin điện tử FPT

www.pwc.com/vn/en/releases2009/vietnam_ma_activity_2009_en.jhtml – Bản

tin cơng ty kiểm tốn Price Water House Coopers

www.Stockbiz.vn – Cổng thông tin kinh tế, tài chính, chứng khốn Stockbiz

www.stoxplus.com – Cổng thơng tin kinh tế, tài chính, chứng khốn Stoxplus

www.tailieu.vn – Thư viện tài liệu trực tuyến

www.vietnamnet.vn – Báo điện tử Việt Nam

www.vneconomy.vn – Trang tin kinh tế Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×