1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA MỨC ĐỘ MỞ CỬA CỦA NỀN KINH TẾ ĐẾN LẠM PHÁT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.39 MB, 81 trang )


8Hình thức ngang giá sức mua tuyệt đối: mở rộng nền tảng lý luận của Quy

luật một giá. Lý thuyết ngang giá sức mua tuyệt đối cho rằng: tỷ giá hối

đoái danh nghĩa giữa hai đồng tiền phải ngang bằng với tỷ lệ tổng mức giá

cả giữa hai quốc gia, do đó tiền tệ của quốc gia này sau khi được quy đổi

qua tỷ giá danh nghĩa, sẽ có sức mua tương đương trong quốc gia kia.

Hình thức ngang giá sức mua tương đối giải thích cho bất hồn hảo của thị

trường như chi phí vận chuyển, thuế quan và hạn ngạch. Hình thức này

cho rằng do các bất hồn hảo của thị trường, giá cả của những hàng hoá

giống nhau ở các nước khác nhau sẽ không nhất thiết bằng nhau khi được

tính bằng một đồng tiền chung. Tuy nhiên, theo hình thức này, tỷ lệ thay

đổi trong giá cả hàng hoá sẽ phần nào giống nhau khi được tính bằng một

đồng tiền chung, miễn là chi phí vận chuyển và các hàng rào mậu dịch

khơng thay đổi.

1.1.3

Nói khác đi

Đường cong Philip mới nhấn mạnh

vai trò của kỳ vọng lạm phát.

Theo mơ hình đường cong Philip mới của Keynes, khung lý thuyết kiểm

định lạm phát trong bối cảnh của đường cong Philip truyền thống có dạng:(1)9Tương tự, khung lý thuyết kiểm định lạm phát trong bối cảnh đường cong

có dạng như sau:(2)

Trong đó:

π : tỷ lệ lạm phát;

E : kỳ vọng;liên10khôngv

.+11ền kinh tế1.2n qua:

i)ii)

iii)

iv)Sanyal, 1996; Okun, 1981; Kalecki, 1972).121.3. Các bằng chứng thực nghiệm về tác động của mức độ mở cửa của

nền kinh tế đến lạm phát(Hsin –Yi Lin, 2010). Romer131.3-14.nhưộng củ

15cao.16Cộng

của mức độ mở cửa đế,1997), EX/Y171.3

ngắn hạrong hạn chế lạm phát trong18xữ liệ

-trênXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (81 trang)

×